Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Опаковане на луксозни стокиОпаковането на подаръци обикновено се фокусира върху висококачествените и луксозните продукти. Подходите към специфичния сегмент на подаръчните опаковки са различни, но общото между тях е комбинирането на представителното и промоционалното опаковане с подаръчното.

Златисти и сребристи ефекти

Разработеното в края на 2007 г. специално универсално термофолио Luxor/Alufin LX на Kurz е подходящо за богата гама от повърхности и за всички видове машини, използвани в полиграфическата индустрия. Фоли­ото може да се използва за по-трудни за печат по­върхности, UV-лакове или лакове на водна основа и се отличава с особено до­бра адхезия към ламини­рани повърхности или ви­сококачествен полипро­пилен (ОРР). Новото фо­лио заменя досегашно­то Luxor/Alufin LК, което вече не присъства в про­дуктовата гама на ком­панията. Фолиата LX се предлагат в сребристо и три златни тона, като могат да се поръчат и допълнителни цветове.
Опаковките за парфюми — като бижута

Водещият производител на опаковки за парфюмерийната, козметичната и фармацевтичната индустрия ILEOS предлага богата гама от луксозни опаковки.
Alliora, част от ILEOS, произведе последната опаковка на парфюма De­lices de Cartier като бижу — изваяната като скъпоценен камък бутилка под­чертава безукорността и финеса на продукта.
Съвсем друг подход, но със същия ефект, е използван в дизайна на вто­ричната опаковка на парфюма Attitude на Armani, произведена също от Allio­ra. Структурната геометрична фор­ма придава персоналност на продукта. Металическият ефект и релефни­те остри ръбове създават футурис­тична идентичност на тази опаков­ка от плосък картон, която я отлича­ва от останалите на рафта. Предиз­викателството е да се сътвори кар­тонена кутия с релефни ръбове и огледален ефект.

Опаковане на подаръци

Английската London Fancy Box Com­pany, специализирана в опаковане за представителни и подаръчни цели, е с над 100-годишна история, износител и призьор на много награди за опаковки в Европа и САЩ. Опаковките на ком­панията са различни типове телес­копични конструкции, мидени черуп­ки, сгъваеми картонени кутии и спе­циализирани опаковки за DVD с разно­образни форми и размери. Някои от тях са комбинирани с твърди и гъв­кави елементи, с помощни материа­ли като пластмасови ръкавни фолиа, вакуумформовани детайли, части от лята пластмаса и дървесина, ленти и панделки. Оборудването варира от машини с ръчно подаване на матери­алите до високо производителна тех­ника. За сложни опаковки в малки се­рии компанията използва уменията и ръчния труд на високо квалифициран персонал. Повечето опаковки са ре­циклируеми, а твърдите подаръчни ку­тии са от рециклиран картон. Освен за битова електроника, CD и DVD, це­левите пазари са концентрирани вър­ху специалните опаковки за литерату­ра, напитки, козметика, художестве­ни произведения и забавни игри. Ком­панията се фокусира върху високото качество на продуктите за подаръ­ци. Най-голям ръст бележи подаръч­ното опаковане на луксозни алкохолни напитки, особено уиски и шампанско. Специално внимание се отделя на ни­шата за забавни игри, за която се из­ползват модерни програмни продукти за графичен и структурен опаковъчен дизайн. Към най-търсените филмови записи на DVD се добавят фигурки на любими герои и атрибути, тъй като пазарът е наситен и постигнатото ниво на търсене трябва да се поддър­жа с допълнителни средства, включи­телно с предлагането на хитови за­главия. На западащия аудио пазар се правят „удари“ с колекции от ретро­записи на култови изпълнители. Една колекция сингъли на Джони Холидей от периода 1962 — 2006 г. съдържа неве­роятното количество от 276 диска в твърда опаковка. Само във Франция колекцията е била продадена в милио­нен тираж. Опаковката изглежда по-скоро като елемент от домашната мебел, отколкото като кутия за пода­ръчни CD. Освен на иновативния под­ход, големият интерес се дължи и на подходящия дизайн на функционалната опаковка. Така е отворена нишата на опаковките за специални случаи, вку­сове и потребности. За да се напасва към неизбежните върхове и спадове в бизнеса за подаръчни и представител­ни опаковки, компанията е въвела про­менлива продължителност на работ­ното време в зависимост от сезона. Този начин на работа е приет добре от персонала, след като е изпробван в продължение на няколко години.

За да се задържи на пазара на DVD колекциите за любителски и подаръч­ни цели, St. Ives е работила съвмест­но с отдела за музика и медии на Sony Pictures. В резултат на това парт­ньорство е създадена нова завладя­ваща опаковка за огромния набор от комплектни записи Monty Python. Огра­ничената емисия на комплектите, озаглавена Everything ever, включва екстри — фланелка, картина и забав­но изображение на заслушан в музика­та папагал. Директорът на отдела за творчески услуги на Sony Pictures спо­деля, че тази колекция е постигнала невиждани до тогава продажби благо­дарение на фантастичната опаковка на St. Ives, която се откроява в мага­зините и не може да бъде пропусната от феновете, защото отговаря по за­бавен и агресивен начин на вкусовете на новото поколение.

Една нова опаковъчна концепция за обезвъздушени опаковки за теч­ни продукти, предназначени за лич­на хигиена, включително за мъже, е пуснала в обръщение френската фир­ма Airlessystems. При създаването на тази козметична опаковка е наблегна­то на техническата иновация като средство за налагане на продукта на бързо растящия пазар за луксозна коз­метика, включващ нишата за пода­ръчни опаковки. Концепцията, наре­чена Aura packaging system, е напра­вила своя дебют на последното изло­жение LuxePack в Монако. Освен че за­щитава продукта от достъп на кис­лород, светлина и други вредни въз­действия, дизайнът включва бутална система за нанасяне на продукта, ко­ято добавя стойност към него и по­мага за позиционирането му в пазар­ната ниша. Компанията развива цяла гама продукти около тази концепция за защита на продукта и лесната му употреба.

С последователен подход в създа­ването на опаковки за подаръци се от­личава фирмата Sampling Innovations. Тя е разработила колекцията Stick Pak, предвидена за запознаване на потре­бителите с различни продуктови ли­нии чрез закупуване на подаръци в спе­циално проектирани за целта опаков­ки. Колекцията е „прицелена“ в прите­жателите на марки от козметичния бранш и се състои от 6 подбрани гил­зи по 10 мл, опаковани в чисти карто­нени кутии, които търпят модифици­ране по форма и размери с оглед на­пасването към изискванията на мар­ката. Като алтернатива на групова­та опаковка са предвидени чисти ци­линдрични опаковки, опаковки тип чан­та и кутии с прозорче, през което се вижда колекцията. Очаква се чрез про­дажбата на колекции от подаръчни об­разци на козметични продукти да се повишава интересът към основните продуктови линии на притежателите на марки. Фирмата има традиции в реализирането на промоции чрез лан­сиране на образци от козметични про­дукти и в разширяването на обхвата от маркови продукти за търговията на дребно чрез стимулиране на въоб­ражението на потребителите.

Опаковки на шоколадови бонбони за подаръци


NOKA Chocolate, обявена от списа­ние TASTE за №1 в света на луксозни­те шоколадови изделия, е въвела нова опаковка от фамилията Encore Box™. Със своя неотделящ се телескопичен капак и изпълнена в черно и сребро, опаковката деликатно напомня за по­дарък от фин шоколад.
Представителността е важен елемент от практиката на компанията и всеки подарен шоколад е изживя ване, което започва с уникалния еле­гантен дизайн на подаръчната опа­ковка и активира почти всички сети­ва с изгледа, аромата, вкуса и тексту­рата на шоколада. При редизайна на опаковката са взети предвид цялата церемония при връчването на подаръ­ци, магичният момент за двете стра­ни и приятният спомен от него дълго след това. Опаковката го прави въз­можно, защото обикновено бива запа­зена като приятен спомен за получи­лия такъв прекрасен подарък.
Три пъти по-високата цена на нес­гъваемите картонени кутии е една от причините много компании вече да не ги използват. Американската компания за шоколадови бонбони Dan’s Chocolates обаче продължава да използ­ва несгъваемите картонени кутии за опаковане на своите продукти, пред­назначени за подаръци, с цел запазва­не на високото качество и предава­не на чувството у клиента, че получа­ва нещо наистина ценно и специално. Впоследствие кутиите биха могли да се използват за колекционерски пред­мети. Наред с това от Dan’s Choco­latesопаковат шоколадовите бонбо­ни ръчно.

Опаковане на пури

Въпреки че можете да откриете пури, които не са опаковани по единич­но в целофан, това все пак е рядкост. В повечето случаи тези, които не са опаковани в целофан, са в стъклени или метални туби всяка по отделно. Това поставя въпроса — трябва ли да се премахва целофанът, преди пурите да се поставят в кутии с овлажнител за пури. Най-добрите кутии с овлажни­тели за пури са с кедрово покритие. Кедровото дърво придава специфичен аромат, който се запазва с престоя на пурите в кутията, което не би мог­ло да се получи, ако пурата е опакова­на в целофан. От друга страна, ако в една кутия с овлажнител се държат пури от различен тип по-дълго време, целофанът би следвало да бъде запа­зен, за да се предпазят от смесване на ароматите.
Пурите от премиум и супер преми­ум клас са опаковани в кутии от кедрово дърво, като някои от кутиите са сложно изработени с гравюри по тях.

 
04.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни материали

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар