Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Опаковане на подправкиКато се започне от древността, та чак до началото на модерната епоха цената на подправките от далечни земи често е надминавала тази на златото. Сред основните причини за това е била и невъзможността за качествено съхранение на тези деликатни продукти. Днес проблемът е разрешен повече от успешно. Все още обаче подправките са един от „костеливите орехи“ в опаковането, с които всеки производител и доставчик трябва да внимава

За да се запази качеството на под­правките по време на транспорти­ране, съхранение и доставка, опако­въчните материали трябва да се избират внимателно, като се взе­мат предвид и функционалните, и маркетинговите фактори. Сред ос­новните опаковъчни изисквания са:

 • Защита на продукта от разпиля­ване и разваляне.
 • Защита от атмосферните фак­тори като светлина, топлина, влажност и кислород. Материали­те, избрани за опаковката, тряб­ва да имат високи бариерни свой­ства срещу тях.
 • Опаковъчният материал трябва да има високи бариерни свойства за предотвратяване на загубата на аромата и вкуса, както и срещу проникването на външни миризми.
 • Летливите масла в подправките имат тенденцията да реагират с вътрешния контактен слой на опаковъчния материал, което по­някога води до омазняване и раз­валяне на добрия външен вид на опаковката. Опаковъчният мате­риал трябва да бъде устойчив на мазнини и същевременно съвмес­тими с този продукт.
 • Опаковъчните материали трябва да бъдат годни за машинна обра­ботка, годни за печат и леснодос­тъпни за еднократна употреба.

За да изберете подходящ опаковъ­чен материал на опаковката за под­правки, от първостепенно значение е да познавате факторите, които вли­яят върху качеството на съответ­ния продукт. Те биват:

 • Съдържание на влага. Подправки­те (и по-специално тези под фор­мата на прах), са хигроскопични по своя характер и абсорбират лес­но влага от атмосферата, което води до слепване или разкашкване на частиците на субстанцията.
 • Загуба на ароматни и вкусови ка­чества. Много от подправките съдържат летливи съставки, ко­ито придават характерния аро­мат и вкус на продукта. Загубата на известно количество летливи масла или окисляването на някои ароматни съединения води до вло­шаване качеството на продукта.
 • Обезцветяване. Някои от под­правките като зелен кардамон, червени люти чушки, куркума и шафран съдържат естествени пигменти. Светлината може да повлияе на тези пигменти, което да доведе до загуба или избледня­ване на цвета и влошаване на ка­чеството.
 • Насекоми. Подправките са пред­разположени към разваляне пора­ди наличието на насекоми. Про­цесът може да се ускори от фактори като висока влажност, топлина и кислород.
 • Микробиологично замърсяване. При висока влажност на въздуха от 65% и нагоре се появява абсорб­ция на влага, която води до създа­ването на подходяща среда за раз­витието на микроорганизми.

Промишлени опаковки за под­правки

Нова тенденция в опаковането на подправки е да се използват т.нар. джъмбо-чанти (еластични контейне­ри със средни размери за насипен то­вар). Тези чанти са с капацитет до 1 тон и притежават редица предим­ства, като:

 • Гъвкавост, възможност за сгъва­не и трайност;
 • Могат да се ползват за опаковане на подправки в най-различни типо­ве насипно състояние;
 • Изтичането на съдържанието може да бъде избегнато в голяма степен;
 • Тъй като обработката е механи­зирана, директната човешка на­меса е сведена до минимум;
 • Намалено време за товарене и разтоварване;
 • Чантите са значително олекоте­ни, което чувствително намалява транспортните разходи.

Търговците на подправки могат също да използват големи по разме­ри опаковки с капацитет от 2 до 10 кг. Разнообразието на използваните паке­ти включва гъвкави ламинирани тор­бички и пластмасови тъкани торби, които заменят традиционните мате­риали като ламаринените контейнери и чували от естествени тъкани.

Потребителски опаковки

Вариантите на потребителските опаковки днес са доста разнообраз­ни. Въпреки това изборът на матери­алите и системите зависи от реди­ца фактори:

 • Срок на годност на подправката, т.е. степента на защита, изис­квана от продукта срещу влага, запазване на аромата, обезцветя­ване и т.н.;
 • Климатичните условия по време на съхранението, транспортира­нето и разпределението;
 • Пазарната ниша;
 • Предпочитания на потребителите;
 • Добър печат и естетически вън­шен вид.

Опаковъчните типове, които обикновено се използват за потреби­телски опаковки, са:

 • Стъклени бутилки с различни раз­мери и форми, с етикети, снабде­ни с метални или пластмасови ка­пачки;
 • Ламаринени контейнери със или без системи за разпръскване;
 • Композитни съдове с диспенсери;
 • Пластмасови контейнери с дюбе­ли и капачки, които често са обо­рудвани със системи срещу фал­шифициране;
 • Гъвкави торбички за печат, тор­бички тип възглавница, гасет-пли­кове, стоящи пликове;
 • Ламинирани картонени опаковки.

Печатните гъвкави торбички станаха много популярни напоследък поради лесната достъпност, отлич­ни възможности за печат, ниско те­гло, машинна обработка и ефектив­ност на разходите. В зависимост от функционалните изисквания и реално­стите на пазара ламинатните фил­ми могат да бъдат приспособени за различни специфични цели. Печатни­те гъвкави торбички се ламинират с различни по състав материали. Някои от най-често използваните комбина­ции включват:

 • Полиестер/метализиран полиес­тер/LDPE;
 • BOPP/LDPE;
 • BOPP/метализиран полиестер/LDPE;
 • Полиестер/алуминиево фолио/LDPE.

Полиестерът и двуосно ориенти­раният полипропилен (BOPP) се из­ползват по-често като опаковъчни ла­минати за подправки. Използвания за ламиниране полиестер обикновено е с дебелина 10 или 12 микрона. Филмът е високопрозрачен, с отлична бистро­та, гланц и възможности за печат. По този начин се подобрява значително външният вид на продукта. Филмът е с много ниска влаго- и газопропускли­вост, което го прави идеален за опа­коване на капризните подправки. Ви­соката механична якост ограничава щетите по време транспортиране и опериране с опаковката. В структу­рата на филма липсват добавки, кои­то биха довели до промяна в аромата и цвета на подправката. Към BOPP филмите може да се прилага и топло, и студено запечатване. Един от съ­щностните елементи при този тип опаковки е качественото запечатва­не. Ако запечатването не е на ниво, продуктът може да бъде сериозно ув­реден, дори ако опаковката е напра­вена от материали, притежаващи из­ключителни бариерни свойства.

Многофункционална кетчуп опа­ковка

Белгийската марка майонези Devos Lemmens пусна на пазара серия от овкусени майонези в многослойни бу­тилки за стискане с вместимост от 300 мл (1). Опаковките са произведе­ни от RPC Kerkrade. Новият продукт следва успешното представяне на пуснатите по-рано бутилки от съща­та серия от 450 мл. Компанията, при­тежание на Campbell Foods, е водещ майонезен бранд в Белгия. До 2007 г. продуктите на компанията се прода­ват в традиционните стъклени опа­ковки. Пускането на пазара на по-удоб­ните пластмасови шишета е довело до нарастване на приходите с 50%. Новата серия с по-малки размери е на­правена специално за топлите месе­ци, когато консумацията на храни на открито значително се увеличава. Това означава, че по-малките бутилки, които компанията предлага, са много по-удобни, когато храна се приготвя в полеви условия — около барбекюто в градината или върху количката за хотдог на тротоара. Както при по-го­лямата бутилка, така и при варианта от 300 мл дизайнерската концепция подчертава, че бутилката трябва да стои с капачката надолу. Бутилките от PP/EVOH/PP са произведени по ме­тода на издувното формоване и пред­лагат подходяща кислородна бариера. По този начин срокът на годност на продукта значително се увеличава. В същото време прозрачността на бу­тилката позволява на потребители­те да виждат ясно съдържанието.

Друг клон на RPC — Containers Halstead, са заздравили дългосрочни­те отношения на доставки с Orkla Group, производител на една от воде­щите европейски марки кетчуп Felix. Новите 43,2 мм флип-топ капачки (2) са използвани от две фабрики на ком­панията в Австрия и Румъния. Те удо­влетворяват изискванията на Orkla Group, които включват индукционно фолио за горещ печат, горещо пълне­не и съвместимост със съществува­щия дизайн на бутилките.

Многослойна бутилка от RPC представи и водещият литовски производител на сосове Orionna JSC Kedainiai за серията си натурални до­матени кетчупи. Фабриката Kedainiai произвежда серия от продукти, бази рани на традиционни тествани ре­цепти, като майонеза, доматен кет­чуп и асортимент от конфитюри. Диспенсърът на бутилката не позво­лява разливането на течността от стоящата наопаки бутилка. Опаков­ката е прозрачна, което позволява на потребителя да вижда течност­та вътре и непрестанно да се убеж­дава в изключителните качества на съставките на продукта.

Световният производител на со­сове Heinz представи новата си ми­ниопакова с двойна функция „пото­пи и изстискай“ (3). Според създа­телите си новата опаковка е сред най-радикалните опаковъчни инова­ции в сферата на хранителните услу­ги през последните 42 години. Ново­то пакетче за еднократна употреба разполага с две функции на дозира­не — отваряне чрез обелване на зад­ната страна на опаковката, позволя­ващо храната (например чипс, хапки и др.) да бъде потопена в пълнежа. Дру­гият вариант на отваряне е чрез от­късване на острия връх на опаковка­та и изстискване на съдържанието върху храната. В допълнение новото пакетче за кетчуп на Heinz съдържа три пъти повече кетчуп, отколко­то традиционните му варианти. От производителя заявяват, че новите по-големи пакетчета минимизират нежеланото разливане при отваря­не, което значително повишава удоб­ството при ползване.

Италианският производител на запушалки и капачки Capsol е разрабо­тил революционна патентована сис­тема за затваряне, която премахва вероятността от прокапване на про­дукта, без да се налага поставянето на клапа (4). Новата капачка прите­жава патентован вътрешен дизайн, който предлага хигиенично използва­не и предпазва продукта от разлива­не до момента, в който течността не бъде изстискана. Капачката може да се ползва за най-различни течни продукти, дори и много разредени. С нея може да се затвори дори съд с вода, без опасност тя да протече.

Unilever Foodsolutions — водещият световен доставчик на хранителни услуги, е разработил серия от пречис­тени подправки под марката Knorr (5). Опаковъчните специалисти твърдят, че това е едно бързо и просто реше­ние за потребителите, които нямат време за готвене. Продуктовата се­рия се състои от смесени билки, боси­лек, чесън, паприка, смес от червен пи­пер и джинджифил. Новите опаковки представляват улеснение и за профе­сионалните готвачи, които посред­ством тях ще могат да дозират мно­го по-точно необходимото им количе­ство в началото на всяко готвене.

Лимонът като подправка

Подправката True Lemon (6) предста­влява специално обработен лимон на кристали, който добавя към храната вкуса на прясно изстискания лимон и има потенциала да доведе до рево­люция в тази сфера. В допълнение мо­жем да кажем, че дизайнерите на опа­ковката от компанията Blue Marlin са си свършили работата много добре, ако съдим по перфектния и външен вид. Подобно на опакованата маруля и бейби морковите този тип опако­ване е нов формат на един много по­знат продукт, който увеличава случа­ите на потенциалното му прилагане. True Lemon се прави от 100% естест­вени съставки, включително лимоно­ви масла и сокове. В него отсъстват калориите, въглехидратите и захари­те, както и изкуствените подслади­тели, консерванти, натрия и глуте­на. Подправката True Lemon, която е на пазара от 6 години, намира при­ложения при подправянето на печива, сладкарски изделия и конфитюри.

 
19.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни материали

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар