Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Опаковката от древността до днесКак да съхраняват продуктите на труда си максимално дълго време? Въпросът, който вълнувал хората
хилядолетия назад във времето, намерил отговор и той се оказал опаковката

Глинените опаковки

В древността основен материал за направата на опаковки при всички уседнали народи била глината. От­начало с нея измазвали плетени кош­ници, за да съхраняват течности, а през IV–III хилядолетие пр.н.е. в Древ­ния Изток били изобретени грънчар­ското колело и пещите за изпичане на керамични изделия.

За най-старата глинена „опаков­ка“, достигнала до нас, се смята ке­рамичен съд, намерен при разкопките на шумерско селище в планините на Западен Иран през 1922 г. Предпола­га се, че находката е на не по-малко от 5 хиляди години. Според направе­ния анализ на дъното на съда, той е бил използван за съхраняване на бира. Подобни делви шумерите използвали и за съхраняване на вино. Самите дел­ви били два вида: вертикални (за пи­ене) и хоризонтални (за съхранение). За да се запази вкусът на напитки­те, древните запечатвали отвора на съда с парче неизпечена глина — това възпрепятствало проникване­то на въздух. Външните стени обик­новено били „етикетирани“ с изобра­жения, подсещащи за съдържанието: грозд — за вино, хмел — за бира, риба — за морски деликатеси и др. Около 1500 години по-късно в Древна Гърция се появила още една разновидност на „глинената опаковка“ — амфората (сн. 1). Обичайно тя се изработва­ла с обем 30 литра, с две неголеми, разположени срещуположно до отво­ра дръжки. Дъното на амфората било закръглено, което спомагало (както и при съвременните бутилки от поли­етилентерефталат, или т.нар. PET) за по-равномерното разпределение на налягането в течностите. Амфо­рите били идеални от гледна точка на древното материално снабдяване със стоки. Те лесно се подреждали на няколко реда в трюмовете на кораби­те или в пристанищните складове, а завързани една за друга съществено опростявали товаро-разтоварната работа. В амфори превозвали и съх­ранявали разнообразни продукти, но най-често течности — вино, зехтин, благовонни масла, вода и др. (сн. 2). Амфорите, покрити с глазура, били пригодни за многократно ползване, а неглазираните — за еднократна упо­треба, след което били унищожавани. Близо до Рим и днес може да бъде ви­дян хълмът Монте Тестачо, състоящ се от парчетата на 53 милиона счу­пени древни амфори.

Около 1500 г. пр.н.е. върху амфори­те се появили маркировки за съдър­жанието на пренасяните в тях сто­ки, неотстъпващи по своите данни на съвременните етикети. На по­върхността на винените амфори се нанасяли подробни сведения за въз­растта на виното, сорта и място­то на узряване на гроздето, обозна­чавал се и видът му — сухо, полусухо или сладко. По този начин процесът на покупко-продажба се улеснявал, тъй като маркировката се превърна­ла в безусловна гаранция за качество­то на продукта.

Стъклените опаковки

Стъклената опаковка се смята за една от най-древните, а ръчно на­правеното стъкло — за случайно от­критие. Според една от версиите стъклото се появило като страни­чен продукт на грънчарския занаят. В древността обаче изпичането на глинените изделия ставало в обикно­вени ями, издълбани в пясъка, а за го­риво се използвала слама или тръс­тика. В създадената при изгарянето пепел, или алкален поташ от конта­кта на пясъка с високата темпера­тура се получавала прозрачна маса, която нарекли стъкло. Според дру­га версия стъклото се появило като страничен продукт при топенето на медна руда за получаването на мед. Древноримският историк Плиний Стари обаче приписва откриването на стъклото на финикийските мор­ски търговци.

Първите стъклени съдове се по­явили в Египет и Сирия през втора­та половина на четвъртото хилядо­летие пр.н.е. Малките бурканчета и флакони, предназначени за помади, разкрасяващи кремове за лице и бла­говонни масла, имали различна фор­ма — кръгла, овална, елипсовидна, про­дълговата (сн. 3). Древните егип­тяни отишли дори по-далеч — те пресъздавали човешки фигури, фигури на животни, плодове, зеленчуци и др. от разноцветно стъкло, което укра­сявали с помощта на гъвкави пласто­ве разтопено стъкло. Стъклените опаковки се произвеждали по метода на формиране на кварцова паста око­ло метална сърцевина или калъп. Раз­топеното стъкло се омотавало око­ло металната сърцевина (калъп) или металната форма се потапяла в теч­но стъкло. След изстиване на стъкло­то калъпът се изваждал внимателно, а получената заготовка се шлифова­ла и украсявала. Обикновено обемът на готовата стъклена опаковка вари­рал от 20 до 50 мл.

Изобретената във Вавилон от си­рийски майстори през I в. пр.н.е. стъ­клонадувна тръба съществено опро­стила производството на стъклар­ски изделия и намалила цената им. Стъклонадувната технология получи­ла широко разпространение в Древ­ния Рим. Тъмните времена, последва­ли падането на Римската империя, се превърнали в най-добрия период за стъкления амбалаж и парфюмни­те флакони (сн. 4). През XIII в. център на стъкларското производство ста­нала Република Венеция, където запо­чнало производство на венецианско стъкло. Флакони за парфюми и съдове от цветно и млечно стъкло се праве­ли на остров Мурано. Тайните на про­изводството се пазели изключително строго. Опитите за бягство от ос­трова на работници и майстори, за­познати с тайните на стъклопроиз­водството, се наказвали със смърт. Бутилките, произвеждани от венеци­анските майстори, представлявали истински произведения на изкуство­то — с причудлив вид, високи и изящ­ни, плоски или почти сферични, те били украсявани с изпъкнали релефни рисунки с изображения на цветя, пло­дове и сцени от древната митоло­гия. Обикновено бутилките се запуш­вали с тапи и восъчна заливка, върху която фирмата производител поста­вяла своя печат, гарантиращ качест­вото на продукта (сн. 5).

Здравите дебелостенни бутилки и бутилките от тъмно стъкло се поя­вили благодарение на въвеждането на патентованата през 1611 г. в Англия пещ за изпичане на стъкло, работеща с каменни въглища. Преди това стък­лото се изпичало на дървесен огън, но макар и касиви, стъклените изде­лия били лесно чупливи. Новата техно­логия за изпичане на стъклото напра­вила производството му значител­но по-евтино и оперативно (сн. 6). В резултат на това от луксозни стоки стъклените изделия се превърнали в подходящи за търговия разнообразни продукти. Така през XVII в. в Лондон в стъклен амбалаж с етикет започнали да се продават „патентовани“ лекар­ствени средства — еликсири, балса­ми и хапчета. Прието е именно това стъклено опаковане на „патентова­ни“ лекарства да се счита за начало на съвременните опаковки (сн. 7).

Към стъклените бурканчета с хапчета и кремове за мазане се за­лепвали многословни етикети, при­личащи повече на рекламни афиши, отколкото на съвременните си съб­ратя. Освен името на лекарството върху етикета се изброявали излеку­ваните с негова помощ хора, както и различните болести, при които то е помогнало. По този начин етикетът се превърнал в гаранция за съдържа­нието. Така например в инструкция­та към хапчетата Bandrech, които се продавали от американските пъ­туващи търговци в началото на XIX в., се казвало: „За каквато и да е прос­туда или кашлица, астма или охтика, тифусна или маларична треска, кок­люш, колики или морбили — хапчетата Bandrech ще Ви помогнат повече, от­колкото всички лекарства на която и да е от всичките аптеки.“

Промишленото производство на стъклен амбалаж започнало с изобре­тяването на пресованото стъкло през 1824 г. В края на XIX в., благода­рение на американския инженер Май­къл Оуенс и неговата машина за изра­ботка на бутилки, производството на стъклен амбалаж станало автома­тизирано. Към 1920 г. в САЩ работе­ли повече от 200 машини на Оуенс.

Стъкленият буркан се появил за първи път в началото на XIX в. бла­годарение хрумването на шотланде­ца Джент Кейлър да съхрани сладко­то си от портокали в стъклени дел­вички с широк отвор. Изобретената през 1872 г. винтова капачка направи­ла употребата на бурканите и бутил­ките много по-удобна, а изобретена­та и патентована от Уйлям Пейн­тър метална капачка във формата на обърната надолу отворена корона станала причина за появата на све­товноизвестната бутилирана бира Budweiser.

През XIX в. производството на стъклен амбалаж в Русия също било в подем. В средата на века руските производители вече ползвали техно­логията на машинното леене на бу­тилките, която им позволявала да оформят точна геометрична фор­ма. Въвеждането на тази техноло­гия спомогнало за увеличаване разно­образието на бутилковите форми — затова на всяка напитка в страната съответствала бутилка с различна форма и цвят. Имало бирена бутилка, ликьорна, конячна, обикновена, бутил­ка тип гарафа, бутилка за шампанско, бутилка за излет и др. С особена по­пулярност в Русия се ползвали бутил­ките с вместимост от литър и чет­върт (т.нар. штоф) с четириъгъл­на продълговата форма и късо гърло. Свои фирмени бутилки имали и всич­ки известни руски компании за про­изводство на маркови водки. Така на­пример бутилката на Търговска къща „П. А. Смирнов“ се познавала по кону­сообразната форма, а виненият маг­нат Шустов пълнел своя известен коняк в предпочитаните от него бу­тилки с форма на гарафа. Фирмата „Бекман и Ко“ пък въвела в оборот бутилката-флагче. Пазарната бор­ба между производителите на алко­хол ги заставяла да пускат много ори­гинален стъклен амбалаж. Пример за това са бутилките с форма на седящ турчин, на Айфеловата кула, на чувал­че за пари и дори бутилките — бюсто­ве на Пушкин и Скобелев.

През XX в. оригиналната стъклена опаковка станала неотделима част на много запазени марки. Женствена­та бутилка на „Кока-Кола“, високата шестостенна бутилчица на фирмата за сосове „Хайнц“, напълно прозрачна­та бутилка на водка „Абсолют“, гео­метричният флакон на парфюма „Ша­нел № 5“ и предвзетият флакон на парфюмите „Дали“ могат да бъдат разпознати дори на тъмно чрез пи­пане.

Универсалната опаковка

Предшественик на универсалната опаковка били кожените, ютените и памучните чували, предназначени за съхранение и превозване на насипни стоки и продукти. Появата на книж­ния пакет в началото на XVIII в. подпо­могналa развитието на хартиената промишленост в Европа. Книжният пакет бил по-лек и по-евтин от сво­ите кожени и платнени предшестве­ници, а на неговата повърхност било възможно да се нанасят надписи и ри­сунки с типографски способи. В Русия, както и в Европа, хартиените опа­ковки се използвали за опаковането на тютюн, пудра, брашно, зърно и раз­нообразни хранителни и други стоки.

Първата машина за производ­ство на книжни опаковки се появи­ла в щата Пенсилвания през 1852 г. Този вид опаковка станала много по­пулярна, но въпреки всичко била недо­там удобна, пък и съществувала го­ляма вероятност от скъсване. През 1870 г. изобретателят Лутър Кро­уел патентовал технологията за из­работването на опаковката с плоско дъно. Нововъведението било рекла­мирано по много успешен начин и ско­ро от едноцветни опаковките и пли­ковете станали цветни с помощта на рисунки, нанасяни по метода на плоския печат. Така, подобно на дре­вногръцката амфора, хартиената опаковка се превърнала в универсален амбалаж (сн. 8).

Алтернативи на хартиената опа­ковка нямало чак до 1957 г., когато в САЩ била изработена и пусната в действие първата в света автома­тична машина за производство на опаковки със странични шевове от новооткрития материал полиети­лен. Постепенно хартиените опаков­ки били изтласкани от полиетилено­вите. През 70-те години на XX в. към полиетиленовите пликове били доба­вени дръжки, а през 1982 г. се появила полиетиленовата опаковка тип „фла­нелка“ (сн. 9).

Днес обаче така ценното качест­во на полиетилена да се ползва дъл­го — т.е. да не подлежи на лесно раз­граждане, е причина за повсемест­но екологично замърсяване. Затова в много страни са въведени ограниче­ния за производството и употреба­та на полиетиленов амбалаж и много учени търсят печеливши алтернати­ви на полиетилена. Пример за заинте­ресоваността към промените в кли­мата е първата зона, свободна от полиетиленови опаковки, появила се още през януари 2004 г. на далечния остров Кангаро в Австралия, както и стартиралата във Великобрита­ния инициатива за производството на първите в света опаковки от би­оразградими материали.

Картонената кутия

В края на XVIII и началото на XIX в. про­изводството на кутии от дърво и картон в Европа и САЩ се обособило като отделен занаят. Изрязването и складирането на картонените заго­товки се правело ръчно. Първоначал­но готовите кутии имали кръгла или овална форма, тъй като било по-лес­но този гъвкав материал да се извие, отколкото да се сглобяват отделни части и да му се придава квадрат­на форма. Картонените кутии били предпочитани от ювелири, аптекари, сладкари (основно производители на бонбони), но не били особено удобни за съхранение в складови простран­ства, тъй като заемали много място. През 1850 г. проблемът със складира­нето на готовите опаковки частич­но бил решен с появата на първата сгъваема кутия. Проектът обаче не бил твърде успешен, тъй като прода­вачът трябвало да извива картоне­ната заготовка около дървена форма в присъствието на клиента. Първа­та наистина удобна сгъваема кутия била измислена от Робърт Геър през 1879 г. В печатницата му в Бруклин, при повреда металният линеал на пе­чатната машина започнал да прави еднакви прорези в картона за опаков­ки. Това навело Геър на мисълта да из­ползва наточени ножове за отрязва­нето на картонени кутии и тъпи — за оформянето на картона и осигурява­нето на еднакво прегъване. Създаде­ният в резултат на това процес на печат му позволил да произвежда до 7500 кутии на час. Първият опакован в сгъваема картонена кутия продукт станали „Квакерските овесени ядки“, появили се 7 години след изобретени­ето на Геър.

Откриването и въвеждането в производство на белия дървесинен картон във Франция значително доп­ринесло за подобряване качеството на изображенията върху картонена­та опаковка и тя се наложила като истински фаворит на опаковъчната индустрия (сн. 10).

Опаковъчната хартия и гофри­раният картон

До края на XVII в. хартията се използ­вала изключително рядко за опаковa­не, тъй като се изработвала ръчно и била скъпо удоволствие. До наши дни са запазени веществени доказа­телства за това, че в края на XVI в. в Нидерландия за съхранение и защи­та от ръжда на игли се използвали специални пакетчета от сиво-черна хартия. Приблизително по същото време немските лавкаджии и бакали започнали да опаковат своите сто­ки в хартиени чувалчета или торбич­ки, сгънати от книжни страници. За целта те използвали купените от из­датели на книги неподвързани томо­ве. Хартията поевтиняла след въвеж­дането на изобретената в епохата на Великата френска революция от Луи Робер машина за хартия, както и след патентоването в Англия на ру­лонната хартия през 1807 г. Въвежда­нето на тези изобретения и появата на литографията — новата печатна технология, позволяваща да се печа­тат сравнително нескъпи цветни отпечатъци, довело до значителен ръст при производството на етике­ти. През XIX в. се появили специални видове опаковъчна хартия. Във Фран­ция през 1827 г. била изобретена им­прегнираната хартия. Тя била евти­на и покрита от едната страна с безир, което позволявало с нея да бъ­дат опаковани по-широк кръг стоки. През 1853 г. във Великобритания бил издаден патент за т.нар. пергамент­на хартия.

Появата на гофрирания (нагънат, плисиран) картон била свързана с не­обходимостта да се създаде не прос­то опаковъчен материал, а такъв, който осигурява защитата на сто­ката от механични повреди. През 1871 г. американецът Албърт Джон­сън предложил гофрираният картон да се използва за опаковане на стък­лени колби и бутилки. Три години по-късно — през 1874 г., бил патентован двуслойният гофрокартон, а прите­жател на патента станал америка­нецът Оливър Лонг, който предложил към гофрокартона да се залепва пло­сък слой хартия. Първата машина с механична трансмисия за производ­ство на двуслоен гофрокартон и на­виването му на рулони била пусната през 1881 г. в САЩ. През 1882 г. аме­риканският поданик Робърт Томпсън патентовал трислойния гофрокар­тон. Години по-късно — през 1916 г. се появил петслойният, а през 1953 г. — и седемслойният картон. Оттога­ва досега видът и размерите на гоф­рокартоните варират в зависимост от изискванията на пазара.

Ламаринената кутия и консер­веният буркан

XVI в. подарил на света първите лама­ринени кутии — табакерите, направе­ни от листов бронз или мед. Изделия­та били прототип на ламаринените кутии, гърнета, буркани, кутийки, сандъчета, големи метални сандъ­ци, варели и ракли, станали популяр­ни през XVIII и XIX в. (сн. 11). Масовото производство на опаковки от метал­на ламарина започнало в средата на XIX в. в добрата стара Англия. Отна­чало се произвеждали серийно кутии за бисквити. След това в ламарине­ни кутии започнали да продават чай, сладки, цветни захарни бонбони и дру­ги хранителни продукти. Ламарине­ните кутии, гърнета и буркани били изкусно украсявани и по този начин изпълнявали не само ролята на опа­ковки, но и на предмети за кухненско обзавеждане. Така с течение на вре­мето украсата с натруфени щампо­вани ламаринени кутии се превърнала в традиция за някои страни. В Русия производството на ламаринени опа­ковъчни кутии започнало през 80-те години на XIX в. Отначало върху кути­ите се лепяли книжни етикети, а по-късно информацията за продукта се отпечатвала директно по метода на хромолитографията. През 1810 г. ан­гличанинът Питър Дюранд предложил ламариненият буркан да се използва за опаковка на консервирани проду­кти. Така се появила консервената метална опаковка. За Дюранд всичко било просто — ламариненият капак се запоявал към металното тяло на буркана, осигурявайки абсолютна хер­метичност на съдържанието. Две го­дини по-късно — през 1812 г., в англий­ския град Бърмъдси било основано първото производство на консерви в ламаринена опаковка, а след година пробните партиди заминали за изпи­тания във флота и армията.

Отначало консервените буркани се произвеждали от толкова дебе­ла ламарина, че понякога консервата изобщо не можела да бъде отворена. С печална слава се сдобила четири­фунтовата консерва печено телеш­ко, която издържала две арктиче­ски пътешествия (1824 и 1826 г.) на капитан Уилям Пер и се върнала не­покътната в пристанището, тъй като никой от членовете на екипажа на кораба „Хекла“ не успял да я отво­ри. В качеството си на ценен експо­нат консервата престояла неотво­рена в Британския военноморски му­зей до 1938 г., когато учени извадили съдържанието ¢ за изследване. Анали­зът показал, че консервираното пре­ди повече от 114 години месо не било загубило хранителната си стойност и било годно за консумация. След из­обретяването през 1865 г. на уред за отваряне на консерви консумация­та на консервирани храни се увеличи­ла значително. През 30-те години на XIX в. по рафтовете на магазините в Европа и Америка се продавали кон­сервирани стриди, месо, плодове и зе­ленчуци, а през 40-те години в Русия било изобретено и консервирано мля­кото на прах.

Най-известната консервена ку­тия в историята станала бяло-черве­ната опаковка за концентрирани супи на търговската марка „Кембъл“. И не случайно — етикетите за различните видове супи били изработени от не­безизвестния американски художник от словашки произход Анди Уорхол. Господин Уорхол дори увековечил супе­ната консервена кутия в нарисувана­та от него картина, наречена „12 ку­тии супа „Кембъл“.

Тубичките

За рождена година на тубичката се смята 1841, когато американският учен и художник Джон Ренд патенто­вал изобретените от него оловни тубички за бързоизсъхващи бои за ри­суване. Благодарение на тези тубич­ки цветовата палитра на художни­ците се обогатила значително, тъй като били създадени над 90 нови ню­анса, сред които: син кобалт, сие­на печена кафява, турско синьо, бур­гундско червено и др. Следващ етап в историята на тубичките станала изобретената през 1850 г. от зъболе­каря от Ню-Ландън — Уошингтън Ше­филд паста за зъби, която се борела с кариеса много по-добре, отколко­то праха за зъби. За опаковка на сво­ето гениално изобретение Шефилд решил да използва матални тубички, но за съжаление пропуснал да патен­това откритието си. По-предпри­емчив от него се оказал нюйоркски­ят аптекар Колгейт, който няколко години по-късно заимствал опита на Шефилд и патентовал тубичката за зъбна паста като собствено изобре­тение. Така се появила световноиз­вестната паста за зъби „Колгейт“, а през 1890 г. фирмата „Колгейт-Пал­молив“ за пръв път пуснала на пазара паста в тубички от добре известния ни тип (сн. 12). Постепенно калаят и оловото, използвани за направата на първите тубички, били заменени с алуминий, а по-късно — с пластма­са. Въпреки това тубичката запазила своята първоначална форма (сн. 13).

„Космическата одисея“ на тубич­ките започнала през 1964 г., когато в един от химкомбинатите на Есто­ния било организирано производство­то на алуминиеви туби с голям раз­мер за опаковане на хранителни про­дукти за съветските космонавти. Тубите обаче се оказали с много ма­лък отвор — само 6 мм и можело да бъдат използвани единствено за теч­но или пастообразно съдържание. За да направи възможно пълноценното хранене в орбита, през 70-те години на XX в. Тирасполският завод за мета­лолитография усвоил производство­то на туби с 8-милиметров отвор и това продължило до 1985 г., след кое­то производството било пренасоче­но към парфюмерийно-козметичната фабрика „Свобода“.

Целофанът

Прозрачен, влагонепроницаем и блес­тящ, целофанът буквално вършел чу­деса. Независимо от икономическата депресия в САЩ през 30-те години на XX в. той продължавал да бъде пред­почитан като опаковъчен материал, тъй като придавал особена свежест на продуктите. Откривател на це­лофана през 1911 г. станал швейцар­ски химик, опитващ се да изобрети покритие на покривките за маса, ко­ето да ги предпази от петна. След патентоване и усъвършенстване на продукта от компанията „Дю Пон“ през 1927 г. производството на це­лофан придобило промишлени маща­би (сн. 14).

Пластмасовите опаковки

Ерата на пластмасите започнала през 1907 г., когато немският учен Фридрих Кипинг открил силикона, а белгийският му колега Лео Хендрик Бекелен изобретил фенолформалде­хидната смола. Двете открития пре­образили света. В качеството си на заместител на естествените мате­риали пластмасата била използвана дълго време, тъй като била подходя­ща за създаването на изящни обтека­еми форми, наложени от съвременния дизайн. Дълги години пластмасата не намирила подходящо приложение в об­ластта на опаковъчното производ­ство. Едва по-късно — по време на Втората световна война, произво­дителите се сетили за нея. Ярък при­мер за това станал американският етилцелулозен флаг със завинтващо се капаче, произвеждан за войници­те. В пластмасови форми се опакова­ли медикаменти, продукти и оръжие. Целофанените вторични опаковки на американските цигари и топлинно оформените блистер-опаковки за ле­карства също се появили по време на Втората световна война.

Полученият през 1941 г. от англий­ските химици Уинфийлд и Диксън по­лиетилентерефталат (PET) започнал да се употребява за опаковъчни цели едва в началото на 60-те години. От полиетилентерефталат се произ­веждали: тъкани за чували, меки кон­тейнери, разтягащи се и залепващи се ленти и др. В началото на 70-те го­дини специалисти от фирмата „Дю Пон“, САЩ се научили да правят заго­товки от PET и да издуват под наля­гане от тях бутилки за газирани на­питки.

Опаковките тип тетраедър

„Досега нито веднъж в история­та на човечеството математи­ческа идея не е намирала толкова успешна практическа материализа­ция“ — тези думи на великия датски физик Нилс Бор се отнасят за зна­менитата тетраедърна опаковка за мляко и млечни продукти „Тетра пак“. В действителност историята на „Тетра пак“ опаковката започна­ла с идеята на шведа Рубен Раусинг за създаване на принципно нова, ев­тина и хигиенична опаковка за мляко и млечни продукти. Пътят от идея­та до създаването обаче се оказал дълъг — цели 24 години — чак до ос­новаването на неголямото предпри­ятие „Окерлунд и Раусинг“, което Ра­усинг създал през 1929 г. заедно със своя приятел и съмишленик Ерик Окерлунд. Не без успех били създаде­ни няколко разновидности на опаков­ките за захар на пясък, брашно и дру­ги насипни продукти, но опаковката за мляко се оказала най-добрата идея. Знаменитата опаковка с квадрат­на форма била изобретена едва през 1944 г. от Ерик Валенберг — сътруд­ник на фирмата „Окерлунд и Раусинг“. Докато седял в дома си и майсторял хартиени макети на опаковки, г-н Ва­ленберг направил четиристенната пирамида (тетраедъра) и бил сигу­рен, че именно тя е идеалната фор­ма за съхранение на продукти. Пира­мидата имала няколко предимства пред всички останали форми — била лесна за конструиране, лесна за пъл­нене, удобна, заемала малко място и най-важното — била изключително преносима. Разбира се, минало време, преди новата опаковка да бъде пусна­та в производство. Първата опако­въчна линия за тетраедърни опаков­ки била конструирана през 1952 г. от шведската млечна асоциация „Лунда­ортенс“. Тя била предназначена за па­кетиране на мляко за деца в опаковки с обем 100 мл. През 1953 г. тетраед­ърните опаковки се наложили в най-големите млекозаводи в Стокхолм, а по-късно и в цялата страна. Извън Швеция първа инсталирала оборудва­нето „Тетра пак“ компанията „Астер Милкверк“ от немския град Хамбург. Оттук насетне започнало триум­фалното шествие на „пирамидките Тетра“ във всички точки на света.

През 1961 г. била разработена ан­тисептична разновидност на опаков­ката и срокът за запазване на млеч­ните продукти рязко се удължил. През 1974 г. от канадската фирма „Лийтъ­ри Сит“ за първи път в света опако­вали плодов сок в квадратна „тухлич­ка“ Тетра пак.

През 50-те години на XX в. безал­кохолните напитки и бирата се на­ливали предимно в стъклени бутил­ки. Стъкленият амбалаж се връщал на бутилиращите производители за многократно ползване и бил неудобен за складиране в супермаркетите. По­ради тази причина в големите градо­ве на Америка супермаркетите про­давали безалкохолни напитки и бира само в горещите летни месеци. Този проблем бил решен частично с поява­та през 1953 г. на консервената ку­тия, издържаща високото вътрешно налягане на бирата, но от друга стра­на, тя не била пригодена за пълнене с газирана вода и безалкохолни напит­ки. Проблемът отпаднал с изобретя­ването на алуминиевата кутия през 1958 г. и на капачето с пръстен през 1963 г. Всъщност имало трудности, тъй като за отварянето било нужно специално приспособление (нож, от­варачка или др.). Не било лесно и про­ектирането на пръстенчето за от­варяне на кутиите, тъй като често при отварянето им то се отчупвало и достъпът до съдържанието ста­вал невъзможен. Изминали още някол­ко години в проектиране на пръстен­че от материал, непозволяващ от­късването му от капака на кутията. През 70-те години на XX в. компания­та Кока-Кола практически напълно преминала към бутилиране на свои­те напитки в кутии от алуминий и в бутилки от полиетилентерефталат (PET-бутилки).

Няма съмнение, че най-съвършени­те опаковки са създадени от приро­дата, но кой знае — може би в близко бъдеще учените ще създадат универ­сална опаковка, наподобяваща твър­достта и невероятия естествен цвят на портокала, съхраняващ соч­ната мекота на вътрешността на плода.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар