Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Ренесанс на опаковките от стъкло?

  •  
  •  
  •  
  •  


Много преди Интернет, мобилните телефони и скъпия бензин, млякото се доставяше в стъклени бутилки. Днес по-възрастните хора си спом­нят, че стъклената опаковка е осигу­рявала по-свежо и по-вкусно мляко. Те с удоволствие виждат, че в различни места по света практични и предприемчиви производители, вместо да дос­тавят млякото на търговци на едро, го разфасоват в стъклени опаковки за магазинната мрежа. Но не само нос­талгията поражда това приятно чув­ство — хората разбират, че е по-добре да консумират чист продукт в чиста опаковка, която се рециклира, а не се изхвърля масово, както пластмасови­те бутилки и картонените кутии.

Ако се вгледаме внимателно в многообразието от нови стъклени опаковки ще видим, че един нов подход към потребителите постепенно и уверено си пробива път. При безалко­холните напитки стъклената опаков­ка осигурява добри възможности за премерена емоционална връзка с консуматорите. Тази връзка обикновено се изгражда около чистите природни продукти и техните вкусови качест­ва. Така на потребителя се представя по-скоро нова ценностна стойност, отколкото имиджа на самия продукт, обикновено създаван чрез естетичен опаковъчен дизайн. Информацията за полезността на продукта, отпеча­тана върху етикета, се съчетава чу­десно с избора на опаковъчния мате­риал — стъклото, което е „по-чисто“. Негови съставки не проникват в про­дукта и вкусът му е истински, то е подходящо и за опазване на околната среда от замърсяване с употребени опаковки. Тези ценности никога не са били толкова уместни за потреби­теля, както сега. Това се доказва от изследвания сред различни групи по­требители — повечето смятат, че стъклената опаковка осигурява опти­мален вкус и преснота за консумато­ра в сравнение с другите опаковъчни материали.

Днешните потребители са по-из­тънчени, по-проницателни и налагат високи стандарти за всичко свързано с техния живот. Това се отнася и за храните и напитките — изискват се по-малко сол, наситени мазнини и изкуствени консерванти, търсят се природно (естествено) култивирани и произведени продукти, ударението се поставя на местните и сезонните по природа храни, набляга се на по-силни­те вкусови усещания и преживявания.

Растящото значение на преживява­нето при консумацията на хранителни продукти създава ответна реакция и взаимодействие с конкретния про­дукт, които му придават нова стой­ност и го превръщат от обикновен продукт в нещо изключително, дори незаменимо. Тези аспекти на продукта и/или неговата опаковка могат да пре­образят преживяването на консума­тора, като изграждат силна и трайна асоциативна връзка потребител-про­дукт. В тази връзка най-добре се пред­ставя стъклото като опаковъчна сре­да за доставяне на приятни вкусови преживявания до потребителя, което вече се използва от сектора на безал­кохолните напитки — осигуряване на здравословни, изцяло естествени и вълнуващи вкусове, които пък заслужа­ват чиста и естествена опаковка.

Друга тенденция е ударението, кое­то се поставя все по-силно върху ети­ката на продуктите. Това се отнася не само до тяхното съдържание, но и до тяхната опаковка, която потребите­лят оценява от етична гледна точка, свързана с доверието към марката.

Потребителите все по-настойчиво изискват от традиционно „своите“ марки да вграждат в себе си екологични и социални отговорности, а това влияе с растяща сила върху техния избор на марка.


Тук стъклото отново има своите присъщи предимства — то е един­ственият опаковъчен материал, кой­то може да се рециклира безкрайно, в затворен цикъл, без загуба на качест­во, при наличие на рециклираща инфра­структура. Това е важно за търгов­ските вериги, които вече избягват практически нерециклируеми опако­въчни материали, т.е. за които няма действащи рециклиращи мощности.

Тъй като потребителите стават все по-съзнателни привърженици на опазването на околната среда, тех­ният избор ще отразява значението, което отдават на устойчивото раз­витие и рециклирането. Тъй като в този микс опаковката е ключова със­тавка, производителите на храни и безалкохолни напитки вече гледат на стъклото с по-други очи — то е добро за околната среда, за потребителя и за търговията.

При определянето на победители­те за 2006 г. в единствения за САЩ конкурс за потребителски стоки в опаковки от стъкло, президентът на Института за опаковки от стъкло казва: „Производителите на потре­бителски продукти, които избират стъклените опаковки, осигуряват на клиентите си по-висока стойност и по-добър стил на живот. При сегашния ръст в производството и пазарите на органични продукти, производите­лите на органични храни, козметика и парфюми гледат на стъклото като на органична опаковка“.

Стъклото предоставя почти не­ограничени възможности за иновации във форма, цвят, дизайн, прозрачност, структура и множество методи за де­корация. То позволява отличителните белези на марката да бъдат буквално отлети и да се създаде качествена опаковка, изпъкваща всред останали­те.

Тези качества на стъклото под­буждат търсенето на нови възмож­ности както от производителите на продукти, така и от производители­те на стъклени опаковки.

Освен класическите примери за превръщането на формата в не­забавно разпознаваема марка или икона, фолийното етикетиране на стъклените опаковки отбе­лязва много бърз растеж.

Днес за отличаването на марките и за промоционални цели има на раз­положение различни видове мастила, филми и ефекти. В сравнение с тради­ционните хартиени етикети с водо­разтворими лепила, чувствителните на натиск етикети, например, в ком­бинация с релефен, флексо- или сито печат, осигуряват множество ефект­ни изпълнения, вкл. изгледа „като че ли е без етикет“.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар