Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Стъклото и алуминият във възходДнес конкуренцията между опаковъчните материали излиза от рамките на традиционализма. Необходимостта от устойчиво опаковане им дава нов живот, като тласка развитието към оптимални комплексни решения, съчетаващи изследвания, технологии, производство, снабдяване, търговия и потребление.

Алуминият е материал със силни по­зиции в опаковането, наложил се като чудесна възможност за много приложе­ния — кутии, туби, аерозолни опаковки, капачки, капсули и др. Развитието на техниката за производство на алуми­ниеви опаковки е на етап интегрира­ни, комплектни линии — от алуминиеви­те заготовки да пълненето на опаков­ките с продукта. Линиите притежа­ват и гъвкавост за бързо настройва­не по серийност и по размер, както и на необходимите операции, като фор­миране на тела, бертове, гърловини, валцоване на резби, печат по желание на клиента, системи за лесно отваря­не и т.н. Отделните модули се синхро­низират по електронен път и разпо­лагат със съвременна диагностика и контрол за постигане и поддържане на оптималните параметри на про­изводствения поток. Модулният прин­цип позволява на по-малките прера­ботватели и опаковчици първоначал­но да инсталират основните произ­водствени единици и след това да ги допълват до цялостни линии успоред­но с разрастването на бизнеса.

Днес търсенето на алуминиеви опаковки расте, като глобализация­та на многонационалните компании плътно го следва. Освен това има ясно изразена тенденция за замяна на опаковките от бяла ламарина с алуми­ниеви, които са по-леки и по-рециклиру­еми. Притежателите на марки се ори­ентират към алуминия, който е чудес­но средство за диференциране на про­дуктите и за привлекателен изглед на техните опаковки. Дълбоко изтегле ните цилиндрични опаковки дават по-първокласен вид и добавят стойност, нямат заварен шев, предлагат въз­можности за разнообразно формооб­разуване, което се цени при брандинга поради силното въздействие от раф­товете в магазините. Тези сили, уве­личаващи интереса към алуминиеви­те опаковки, се допълват и от стре межа на притежателите на собстве­ни етикети (private labels) да подража­ват на големите марки чрез качест­вото на опаковките. Особено инте­ресно е нахлуването на алуминиевите бутилки (освен кутиите) в пазарите за напитки, главно безалкохолните и бирата. Тази тенденция вече пресича Атлантика и се насочва към Европа.

В конкурентната борба между опа­ковъчните материали някои произво­дители на опаковки залагат на тър­говските иновации. Пример за нами­рането на такова решение дава аме­риканската компания за метални опа­ковки Silgan Containers, импулсирана от резултатите на едно изследва­не за критичната роля на цветовете при вземането на решение за купува­не в магазините. Тя предлага цяла нова линия от оцветени алуминиеви кутии за преработватели и опаковачи, тър­сещи нови начини за привличане вни­манието на клиентите и потребите­лите. Изтеглените кутии на компани­ята са от две части — тяло и капак, които се оцветяват в приятни цве­тове за постигане на максимално въз­действие от рафта и за диференцира­не на продуктите. SilganContainersра­боти в тясна връзка с доставчиците на алуминий и покрития от веригата на снабдяването, тъй като пигмен­тите се добавят към покритието от производителя на листовия алуминий, доставян на рула за производството на кутиите. Оцветяването добавя нова стойност към кутиите с лесно отваряне QuickTop, които са чудес­но решение за опаковане на хранител­ни продукти — месни, плодови, зеленчу­кови, морски продукти, кафета, храни­телни напитки, храни за домашни лю­бимци и много други видове храни.

Предприятието на Novelis в Швей­цария обяви наскоро включването в производствената си програма на многокомпонентния ролен алуминий за опаковки, произвеждан по нова техно­логия. Материалът комбинира различ­ните свойства на сърцевинния слой с различни повърхностни характерис­тики, което не е постигано досега. Поради големия интерес към този ма­териал, компанията е удвоила произ­водствения капацитет за последни­те 17 месеца, като възнамерява да глобализира производството му чрез откриване на предприятия в Север­на и Южна Америка и в Азия. Президен­тът на компанията отправя много силно послание към европейските кон­структори и дизайнери, като ги при­канва да се запознаят с потенциала на новия алуминиев материал, който отваря, според него, вратата на нови възможности за опаковъчния дизайн.

Хигиенични, многооборотни, ре­циклируеми, подходящи за масови хра­нителни продукти и напитки — това са характеристики, които правят стъклото неостаряващ опаковъчен материал. Големите потребители на стъклени опаковки са производите­лите на безалкохолни и алкохолни на­питки, бира, вино, консервирани хра­ни, растителни масла, подправки. Про­зрачността, оцветяването, възмож­ностите за привлекателно декори­ране, етикетиране и дизайн, сигурни­те системи за затваряне и стандар­тизирането в отделни пазарни сег­менти правят ренесанса на стъкло­то оправдан от много аспекти — по­требителски, търговски, екологичен. При това продуктите са с гаранти­рана преснота при запазване на хра­нителните, вкусовите и ароматните качества на продукта. Младото поко­ление, особено в по-развитите стра­ни, вече гледа на стъклените опаков­ки не като на отпадък, а като на су­ровина. Тъй като неговите предста­вители предпочитат да пият направо от бутилката, те оказаха силно влия­ние върху т.нар. феномен „бирена бу­тилка с удължено гърло“.

Един от начините донякъде да се тушира съкрушителното въздейст­вие на РЕТ бутилките върху пазара на стъклените опаковки за безалкохолни напитки е автоматизирането на про­цесите, водещо до икономически из­годни решения в съчетание с устой­чивата ефективност и високото ка­чество. Вече се разработват нови технологии за темпериране (закаля­ване) на стъклото с оглед увеличава­не на неговата якост и следващото олекотяване, комбинирано с увеличе­на устойчивост на удар (нетрошли­вост) на стъклените опаковки. При внедряването на комплектни реше­ния, включващи формоване, палетизи­ране и свиваемо обвиване/укрепване на товарните единици, се постига до­пълнителна ефективност в полза на стъклото. Интегрирането с ползва­телите на стъклени опаковки по дъл­жината на снабдителските вериги дава възможност за бързо реагиране на клиентските изисквания и ускоря­ване на процеса прототип/производ­ство/пазар. Така се добавя още стой­ност към ефективността на опакова­нето в стъкло.

В търсенето на алтернативи за намаляване количеството на стъкло­то, използвано за опаковане в един от най-стъклоемките сектори — произ­водството на бира, английската пи­воварна компания Greene King е по­стигнала 25% намаление, с което по­стига годишно намаляване на емисии­те на СО2 със 150 тона. С намаляване­то на теглото на стъклените бутил­ки за 500 мл бира от 400 г на 302 г се постига драматичен ефект при оле­котяването на товарите за достав­ките на бира. Очаква се компанията да спестява годишно 1 500 т стъкло, което е еквивалент на 5 млн. бутилки, при едновременно намаляване на из­ползваната енергия с 20%. Проектът за олекотяването е започнал преди го­дина и включва решаването на произ­водствени, маркетингови и продаж­бени проблеми. Новата олекотена бу­тилка е замислена от лондонската De­sign Bridge и осъществена от Allied Glass. Тя е по-стройна, със съвремен­на форма, която изпъква на рафтове­те в магазините. Така компанията по­среща растящите екологични и тър­говски предизвикателства.

На фона на енергийната криза ви­нопроизводителите също търсят ре­шения за намаляване на разходите за опаковане на вино в стъклени бутил­ки. Особено трудно е положението с бутилките за шампанско, които са два пъти по-тежки от тези за други­те видове вина поради необходимост­та от устойчивост при допълнител­ната ферментация. Една от водещи­те в бранша френски компании — Пер­но Рикар, е започнала изпитване на 2,5 млн. олекотени с 65 г бутилки, които ще отлежават две години и поло­вина в специална пещера. След това, при доказване, че са достатъчно здра­ви, те ще бъдат приети за безопасни. Очаква се опитите да бъдат успешни, тъй като друг производител на шам­панско — избата Помери, вече използ­ва олекотени бутилки от няколко годи­ни и успешно икономисва транспорт­ни разходи, включително горива.

 
08.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни материали

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар