Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

„Канак“ ООД – традиция, опит и качество на българския пазар

  •  
  •  
  •  
  •  


Основен предмет на дейност и приоритетна дейност на „Ка­нак“ ООД е производството на щанцформи за опаковки и съпът­стващи ги изделия. Какви са дру­гите дейности на фирмата?

Приоритетът на фирмата наистина съвпада с предмета на нашата дей­ност, а именно производството на щанцформи за опаковки и съпътства­щи ги изделия. Такива са: контрабигови­те форми от пертинакс, отпадните форми за щанц автомати, клишетата за релеф и чертежите за подлепване. Разбира се, имаме и много други дей­ности, които не са приоритетни: раз­работването на дизайн, изработката на мостри и продажбата на материа­ли (всъщност това са част от мате­риалите, които използваме и от които в момента нямаме нужда — не купува­ме материали, за да ги продаваме).

Работите с материали и оборуд­ване на Sandvik Швеция и Apple Чехия. Защо точно тези фирми?

Основното предимство на „Ка­нак“ ООД е, че използва материали, ПРОИЗВОДИТЕЛ

произведени от лидерите в тази об­ласт, а именно: Sandvik, CITO-SYSTEM, A&M, Essmann + Schaefer, Finnforest. Оборудването също е на водещи фир­ми – Esko, ARISTO, Sandvik. На практика и Esko, и ARISTO, и Sandvik са сериозни имена в Европа и ние работим с тях, за да не противоречим на основния де­виз на фирмата, който е: „Качестве­ните опаковки се произвеждат с ка­чествени инструменти.“ Освен това работата с фирми от ЕС е много по-лесна, по-бърза и по-сигурна.

Използвате интелигентната CAD – CAM система за проектиране на различни видове дизайн за опа­ковки от картон и велпапе. Какви са възможностите за изработка на щанцформи?

Фирма „Канак“ ООД съвместно с фир­ма 4Д-Пловдив ЕООД разполага с 5 работни места софтуер на фирма­та Esko – ArtiosCAD и 5 работни мес­та софтуер на фирмата Eng View Systems – Eng View Package Designer. Програмата ArtiosCAD дава цялост­но решение на проблема – от разра­ботването на дизайна до генериране­то на файлове за чертане на мостри, рязане с лазер или друга машина, огъ­ване на ножове, фрезоване на перти­накс. Има и възможност за използване на подпрограми (макроси), което ус­корява работата многократно. Като пример ще кажа, че един пълен цикъл от подаване на заявката до изработ­ването на щанцформата в идеалния случай може да се сведе до 2–3 часа.

Проектирате и изработвате от­падни форми и бигови форми от пертинакс. Търсенето на кои от тях е по-голямо?

Контрабиговите форми от пертинакс се използват при големи серии. Разби­ра се, както навсякъде, става въпрос за пари. Когато сериите на произвеж­даните опаковки са малки, използване­то на пертинакс не е целесъобразно. Перитинакс се използва в случаите на производство на повтарящи се поне 3 пъти серии. Предвид сегашното със­тояние на икономиката в страната и на пазара като цяло, може да се каже, че използването на петринакс е изгод­но само при опаковките за лекарства, сапуни, прах за пране, кутии за вафли и някои други продукти. Същото важи и за отпадните форми за щанц авто­мати. Много малко фирми използват тези иструменти, които са предназна­чени единственно да повишават про­изводителността на труда. За съжале­ние ръчният труд в България е много по-евтин от машинния, но причините за това са обект на друг въпрос.

Фирма Канак ООД изработва мос­три по чертеж на клиента. Честа ли е тази практика?

Освен че предлага изработка на мостри по чертеж на клиента, “Ка­нак“ ООД разработва различни видо ве дизайн. Тази дейност е продиктува­на единствено от това, че фирмата разполага с оборудване за изработ­ка на такива мостри. Оборудването е необходимо на конструкторите на фирмата не само за да предложат на клиентите най-добрите възможни опаковки, но и да могат да ги прове­рят чрез него. Разбира се, това запъл­ва само малка част от времето на работа на полтерите, затова пред­лагаме и този вид услуга. На практи­ка самата услуга не се ползва често от клиентите, но това е разбираемо предвид факта, че е платена.

Предлагате комплектоване на щанцформи с клишета за 2D, 3D преге и Брайлово писмо. Разкаже­те по-подробно за това.

Комплектоването на щанцформите с клишета за релеф винаги е било част от работата ни, но в повечето случаи клиентите сами изработват клише­тата и ги монтират върху щнцфор­мата. Това е доста разпространена практика, но не много удачна поради простата причина, че впоследствие самата настройка на машината не е много бърза. Ние предлагаме клише­та, които се монтират в изрязана­та дъска, което прави настройката им много по-удобна и бърза. През по­следните години значително се уве­личи търсенето на клишета за Брай­лов текст. Доскоро за изработката на тези клишета „Канак“ ООД използ­ваше външна фирма, но от месец юли тази година закупихме 3D фрезоващ плотер, който ще позволи изработ­ването на клишетата без чужда по­мощ. Разбира се, релефът, изработен с помощта на цинкови или магнезие­ви клишета е по-евтин, но за смет­ка на това качеството му съответ­ства на цената.

Работите с клиенти и фирми от България и чужбина. Има ли разли­ка в изискванията на клиентите и с кои от тях имате най-трайни взаимоотношения?

Основни клиенти на „Канак“ ООД са фирми от страната. Работим успеш­но и с фирми от Македония и Сърбия, но след влизането на България в ЕС въ­веждането на визов режим затрудни комуникацията и цялостния процес на работа. В бъдещите планове на фир­мата е заложено развитие в тази по­сока, но все още трябва да бъдат преодолявани значителни проблеми, свързани с инфраструктурата, транс­порта и т.н. Сред фирмите, с които работим най-добре, са: Стови ЕООД, Софтпринт груп АД, Дедракс АД, Ду­нав прес АД, Валдекс, И ПАК и др.

Най-новият продукт, който пред­лагате, са самонаточващите се ножове Sandvik Dieflex EVO, позво­ляващи съкращаване на времето за подготовка на щанцформите. Какви са другите преимущества на продукта?

Отскоро фирмата предлага и щанц­форми, изработени с новите ножове на Sandvik – Sandvik Dieflex EVO. Тези но­жове наистина са уникални поради ед­на-единствена причина – повишават производителността на машината няколко пъти. Ако приемем, че средно­то време за настройка на една щанца е 1,5 часа, то с помощта на новите но­жове това време се намалява до 10–15 минути. Въпросната разлика във вре­мето може да бъде демонстрирана при желание на клиентите ни. Друго­то основно преимущество на ножове­те Sandvik Dieflex EVO е, че са самони­велиращи се и могат да се напасват по неравномерностите на метална­та плоча под и над щанцформата.

Какви са бъдещите планове на фирма Канак?

Фирма „Канак“ ООД е собственост на господата Йоринк от Германия и Канак от Чехия. Техните фирми заед­но и поотделно са водещи в тази об­ласт в Европа. Благодарение на опи­та и традициите им ние знаем какво и как да направим – при това нагото­во. По тази причина имаме една-един­ствена цел – да предадем на нашите клиенти опита, който можем да полз­ваме безплатно, и заедно да рабо­тим за постигането на най-добрата възможна производителност на тру­да в България. Независимо от това „Канак“ ООД е фокусирана върху обо­гатяване и разширяване знанията и уменията на своите специалисти и подобряване на материално-техни­ческата си база. Затова и бъдещите планове на фирмата предвиждат до­развиване на програмата за изработ­ка на ротационни щанцформи и заку­пуване на ново оборудване.

 
31.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни материали

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар