Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Икономичното опакованеОпаковането е жизнено важно за доставянето на продуктите до пазарите в най-добро състояние и за тяхното представяне по най-добрия начин. Съществени икономии на разходи за опаковане, без загуба на качество, могат да се реализират с помощта на системен анализ на цялостния опаковъчен процес. Главните фактори, които би трябвало да се вземат предвид, са представени накратко в тази статия.

Познаване на опаковъчната технология

Дава възможност за критичен анализ на използваните опаковъчни материали и на текущата опаковъчна практика, за търсене на алтернативни решения и за провеждане на преговори с доставчиците на опаковъчни материали и техника с цел определяне на методите и средствата за постигане на икономии, без това да се отразява на работата и на качеството.

Познаване на цялостния опаковъчен процес

Лицето, отговорно за снабдяване¬то с опаковъчни материали, опаков¬ки и спомагателни опаковъчни сред¬ства, трябва да е изцяло запознато с методите за опаковане и с опаковъч¬ното оборудване в предприятието. Ако това не е така, отговорникът за снабдяването ще трябва да търси подробни консултации и да осигури пълноценно сътрудничество от стра¬на на техническия персонал, отгово¬рен за производството и опаковане¬то на продукцията.

Стойностен анализ

Стойностният анализ е средство за намаляване на разходите, напълно под¬ходящо и приложимо за опаковъчните операции. Чрез него на всяка опе¬рация и всяка единица се задава опре¬делена функция, като се изследват алтернативните методи и разходите за осъществяване на отделните функции. Главната цел на стойностния анализ е оптимизирането на всяка функция, като сам по себе си той е логи¬чен и лесно приложим. Трудността е свързана с извличането на сведенията, необходими за идентифицирането и преценяването на достатъчен брой алтернативи.

Добро познаване на доставчика и неговите възможности

Ако опаковъчната спецификация на предприятието не пасва на машини¬те или на размерите на материали¬те на доставчика, ще се наложи да се заплати допълнително за наднормени производствени отпадъци и за допъл¬нителни производствени разходи. Пър¬вото нещо, което трябва да се напра¬ви, е да се проведе разговор с него от¬носно различните възможности за намаляване на разходите за опаковките.

Подготвяне на ясни и точни технически спецификации за необходимите опаковки
От икономическа гледна точка, вни¬мателното предварително планира¬не на опаковъчните спецификации ми¬нимизира рисковете от скъпо струва¬щи грешки при закупуването, намалява отпадъците благодарение на по-ефективния качествен контрол и улеснява цялостното управление на опаковъчни¬те процеси. (Принципите и методите за подготовка на опаковъчни специфи¬кации са представени в едноименна¬та статия от бр. 1 и 2 на ProPACK за 2007 г.).

Използване на вътрешните стандарти на доставчика

Повечето производители на опаков¬ки включват значителни първоначални разходи за напасване на индивидуални¬те поръчки към своите производстве¬ни машини. Това е типично за произво¬дителите на опаковки от стъкло, ме¬тал и твърди пластмаси. Могат да се постигнат съществени икономии чрез използването на стандартните продукти, размери, форми и други по¬добни на доставчика. Конкретната опаковка може да се персонализира с помощта на разграничително, промо¬ционално етикетиране. В повечето случаи времето за доставка на стан¬дартни изделия е по-кратко (най-чес¬то от готова продукция на склад), а качеството е по-високо поради облек¬чения качествен контрол при големите производствени серии.

Най-ниската единична цена може и да не е най-евтиното решение в рамките на цялостния процес

Цената на опаковането винаги тряб¬ва да се пресмята в контекста на це¬лия цикъл, през който преминава опа¬ковката. Дори големи разлики в цени¬те могат лесно да бъдат заличени от занижена производителност и чести прекъсвания в работата на техника¬та, увеличен производствен отпадък или брак, намалена трайност на опа¬кования продукт поради увеличени увреждания по време на транспорт и складиране и т.н.

Максимизиране на икономичното използване на материалите

Това означава да произведеш максимал¬но количество опаковки от минимално количество материали. Размерите на опаковките могат да бъдат оптими¬зирани за най-икономичното използва¬не на материалите. Конструкциите могат да бъдат модифицирани с оглед избягване на ненужни отпадъци. Пове¬чето опаковъчни материали се купу¬ват по тегло (на килограм или тон), но от гледна точка на икономиите оп¬ределящ фактор е добивът, т.е. колко единични опаковки могат да се израбо¬тят от единица тегло на материала. Това е особено важно при хартиите и картоните, както и при гъвкавите опаковки (от фолийни материали).

Плътно прилягащите опаковки са икономични

Повечето опаковки са твърде големи за своето съдържание. В допълнение към икономията на разходи за матери¬али, плътно прилягащата каса от въл¬нообразен картон осигурява и по-добра защита на опакования продукт. Ко¬личеството на материалите за тор¬би, пликове и обвивки (пластмасови фолиа, хартии и ламинати) обикнове¬но може да се намали и пак да вмества същото количество от продукта — резултатът е значително намаляване на разходите за опаковане.

Въвеждане на вътрешни стандарти

Намаляването на броя на различните видове и размери опаковки в собст¬вената производствена програма ви¬наги води до съществени икономии под формата на по-ниски цени за по-големи количества обединени разме¬ри, опростено съхраняване на складо¬вите запаси и др. Първата цел на въ¬трешната стандартизация обикнове¬но е транспортното опаковане. До¬бре формулираната маркетингова по¬литика и продуктовият дизайн често могат да намалят номенклатурата на използваните транспортни опаковки от вълнообразен картон. В този кон¬текст предпочитанията на клиенти¬те, естествено, трябва да се имат предвид, но на тях не трябва да се на¬бляга прекалено много — не е разумно да се изключи поместването, напри¬мер, на 12 вместо 10 продукта в една опаковка, ако това дава възможност да се използва една стандартизирана транспортна опаковка за вместване¬то на няколко вида различни продукти (вместо за всеки вид продукт да има отделен кашон с размери, различни от другите).

Увеличаване вместимостта на единичните опаковки

В повечето случаи е по-икономично обемът или теглото на продукта в една опаковка да е по-голям, например 500 г вместо 350 г единично тегло. В такива случаи ценовото предимство (най-малко) преминава частично и към купувача чрез използването на т.нар. „икономични размери“. Междинните обемни контейнери (като големите гъвкави контейнери тип торба или чу¬вал) служат за същата цел — намаляване на разходите за опаковане на еди¬ница продукт. Същото се отнася и за металните варели, които заместват бидоните, и т.н.
Взаимно въздействие на разхо¬дите за единични и транспорт¬ни опаковки

Може да се окаже полезно повишаване¬то на качеството и стойността на единичната опаковка, с което да ста¬не възможно намаляването на разходи¬те за транспортно опаковане, и обра¬тно. Възможно е, например, евентуал¬ната по-висока цена на металните ку¬тии в сравнение със стъклените бур¬кани да бъде компенсирана от иконо¬миите, реализирани от използването на по-евтините транспортни каси от вълнообразен картон. Преминаване¬то от стъклени към пластмасови бу¬тилки може да доведе до същия ефект и, като следствие, да бъдат намале¬ни размерите и себестойността на транспортните опаковки. Общото тегло/обем също ще бъде намалено, което означава по-ниски транспорт¬ни разходи и т.н. Овалните и правоъ¬гълните форми на опаковките водят до по-добро използване на обемите на транспортните средства в срав¬нение с кръглите и несиметричните форми на опаковките.

Избягване на „прекаленото опаковане“

Освен че е скъпо, прекаленото опако¬ване на много продукти е обект на ожесточени критики от съюзите на потребителите, търговците и еко¬лозите. Необходимо е да се опитва елиминиране на ненужните елементи на опаковките, без да се правят опи¬ти за създаване на фалшиво впечатле¬ние у потребителя относно обема или теглото на съдържанието. Подвеждането на потребителите в това отно¬шение се забранява от законодател¬ството в много страни. Друг аспект на прекаленото опаковане е да се пре¬смята цената на опаковката срещу очакваното ниво на уврежданията на стоката. Много скъпо е да се опако¬ва с цел 100% предотвратяване на ув¬режданията, поради което трябва да се търси практичен и икономичен компромис, без да се застрашава качест¬веният имидж на продукта. Този ком¬промис обикновено е резултат на мно¬гогодишни (повече или по-малко системни) експерименти и оценки на грешките.

 
05.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни технологии

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар