Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Иновации в кодирането от DominoСерията включва изключително раз­нообразие от индустриални лазерни принтери, предназначени да марки­рат висококачествени кодове при раз­лични производствени скорости – до 400 м/мин., използвайки различни шри­фтове – от 0,5 мм до 180 мм височи­на. Серията Domino D plus предлага гъвкавост при отпечатване на дан­ни в реално време: текст с неограни­чен брой редове, които могат да бъ­дат ориентирани във всички посо­ки; бар кодове; лого знаци и картинки. На практика лазерите дават възмож­ност за печат върху различни повърх­ности, включително хартия, картон, пластмаса и стъкло. Поради тази при­чина принтерите намират широко приложение за нанасяне на високока­чествена маркировка върху продукти на хранително-вкусовата, фармацев­тичната, козметичната и тютюне­вата промишлености.

Новата серия D plus на Domino за пореден път потвърждава репутаци­ята на компанията като синоним на качество и надеждност. Продуктова­та гамата включва избор от 10 -, 30- и 55-ватови лазери, които са с изцяло нова модулна конструкция, обновен ин­тернет базиран софтуер за контрол и Ethernet интерфейс за стандартизи­ране на връзката с хост машина. Всич­ки тези подобрения водят до опро­стена интеграция и увеличават ефек­тивността на цялото оборудване.Още едно предимство на принтерите от серията е модулният дизайн, кой­то позволява подвижната лазерна гла­ва да бъде ориентирана в различни по­соки за лесна интеграция с производ­ствената линия. Кутията на контро­лера и Ethernet сървъра е съвместима с 19-инчовия стандарт за индустриал­ни „rack“ системи. Свързаността на D plus серията позволява интегриране­то и управлението на принтера чрез контролния панел на производствена­та система за ОЕМ инсталации.

По отношение на надеждността, всички данни в новите принтери се съхраняват на компактна флаш па­мет, като по този начин се премахва необходимостта от местене на хард диска и осигуряване на непрекъснато захранване.

Като допълнително удобство Domino предлагат възможност за цве­тен „touchscreen“ панел, както и до­пълнителна система за улавяне и фил­триране на отделените при процеса на прогаряне газове.

Последното поколение принтери Domino Plus предлага разширено порт­фолио от продукти, които включват редица подобрения, насочени към по­вишаване на качеството на печат, по­добряване на връзката принтер-про­изводствено оборудване, дистанцион­на диагностика, намаляване на риска от операторскa грешкa, възможност за проследяване на продукцията, пред­видимост на разходите.

Според Торстен Фоукинг, произ­водствен директор на отдела за ла­зерни принтери в Domino UК, пред­ставянето на новата серия е доказа­телство за дългогодишния опит, кой­то компанията има в работа в реални производствени условия, и разбиране­то й за трудностите, които клиенти­те срещат при поддържане на високо ниво на производителност и качест­во. „Лесно интегриране, опериране и надеждност са основните критерии, на които напълно отговорихме чрез създаването на новата серия D plus“, казва още Фоукинг.

Гамата принтери D plus е достъп­на от юни 2008 г.

Domino ще представи последните си иновации в маркирането на първич­на, вторична и третична опаковка на изложението PPMA 2008, което ще се проведе от 30 септември до 2 октом­ври в Бирмингам, Великобритания. Своя дебют във Великобритания ще направят допълненията към уникал­ната С-серия на Domino, както и бо­гата гама от принтери за маркиров­ка на външна опаковка, безконтактна версия на принтера и апликатора за етикети от М-серията, както и нови­те D-серии. Ще бъдат демонстрирани възможностите на термо-трансфер­ния принтер V300+ както с двуинчо­ва, така и с петинчова печатна глава. Презентация ще бъде направена и на мастилено-струйния принтер A200+.

Нови и уникални продукти са до­бавени към портфолиото на С-сери­ята като например C6000AS + (рево­люционен продукт, способен да печа­та на съседни страни на кутия). Про­дуктът отговаря на изискванията за по-ефикасна употреба на оборудва­не и пространство, като съчетава две кодиращи операции през една пе­чатна глава. Първият кодиращ прин­тер, в който е заложена тази конфи­гурация – C6000AS+, предлага по-лесно инсталиране, по-бърз производствен процес и по-ефикасно управление на консумативите.

Другият продукт от тази серия – C6000+, достига печатна резолюция от 180 dpi и печата до 60 м/мин. С-се­рията на Domino е специално проекти­рана да отговори на изискванията на клиента по цялата снабдителска ве­рига – принтери за висококачествена маркировка върху външна опаковка.

Domino пуска на пазара безконтак­тен модел от М-серията принтери и апликатори за етикети – M500, който отговаря на изискванията за намаля­ване на отпадъците и подобряване на продуктивността. М-серията обхва­ща пълна модулна система от принте­ри, апликатори и аксесоари за тях, ко­ито придават гъвкавост на поставя­нето на етикети, в отговор на изис­кванията на клиентите за отпечат­ване на различни данни, текст, графи­ки и RFID базирани данни върху външ­ни опаковки.

Следващото поколение на лазер­ните кодиращи системи на Domino – новите D-серии плюс, също ще бъдат представени на РРМА.

Друга иновация от Domino е интег-рацията на петинчова печатна глава с неговия високоефективен термо­трансферен принтер V300+ за всич­ки гъвкави опаковки. Многообразният V300+ е идеален за употреба във висо­кооборотни производствени предпри­ятия. Достигайки разделителна спо­собност от 300dpi, принтерът V300+ е способен да поставя различни дан­ни с високо качество, включително текст, баркодове, както и лога върху широка гама от листови материали. С нова концепция в термо-трансфер­ния печат V300+ не изисква допълни­телен контролер, може да бъде упра­вляван чрез стандартен уеб браузър.

Нов продукт в А-серията (принте­ри за дребношрифтова маркировка) ще бъде моделът A200+, подходящ за кодиране на кутии с шоколадови бон­бони.

 
06.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни технологии

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар