Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Наградите на Dupont за 2010На 25 май тази година DuPont Packaging&Industrial Polymers обяви за пореден път победителите в 22 категории за опаковъчни иновации в множество географски и пазарни сегменти. Тази година първите места в конкурса на американския химически гигант бяха заети от опаковъчни иновации, предизвикани от потребителите.

Според организаторите на конкурса тазгодишният фо­кус при оценяването на новите опаковки е насочен към важните елементи, необходими за постигането на про­биви в опаковъчната индустрия. В това число влизат нови разработки, с прилагането на които се намаляват разходите за производителя, както и отделените отпа­дъци, подобрява се устойчивостта на продуктите — еле­менти които производителите на опаковки и търговци­те търсят в момента, за да отговорят на очакванията на потребителите. Победителите бяха избрани на база демонстрирани иновации, които са необходими за раз­решаването на многостранни проблеми в различни обла­сти. Независима експертна комисия оцени 160 подадени опаковки от цял свят и избра победителите по качества, базирани на три критерия. Диамантните отличия бяха раздадени на опаковки, демонстриращи отлични качест­ва в категориите „Нови идеи“, „Устойчивост“ и „Успешно намаляване на разходите за производство и отделените отпадъци“. Петте златни награди бяха раздадени за по­стижения в две от тези три категории, а шестте сре­бърни отличия отидоха при опаковките, при които е на­правен иновационен пробив. Трите почетни отличия бяха раздадени за опаковки, при които е използван нов подход за разрешаването на даден проблем.

Диамантени награди

Алуминиеви бутилки

Производител: Exal Corp и Alcoa Rigid Packaging, САЩ

Производителите на бутилирани напитки непрекъсна­то биват притискани от различни страни да подобрят екологичните параметри на производството си. Нова­та алуминиева бутилка на EXAL “Coil to Can“ е направена от напълно рециклируема алуминиева сплав, която ще поз­воли прилагането на технологията върху множество ви­дове бутилки. Тази технология съчетава по-високата ско­рост на процеса на производство с олекотеността на стандартния кен за напитки, допълнени от стилен и из­чистен дизайн. Алуминиевите бутилки, произведени по метода C2C, са с до 40% намаление на теглото и се пред­лагат на цени, сравними с тези на традиционните стък­лени или PET бутилки.

Опаковъчна система осигурява безопасен транспорт на медицински доставки

Най-голямото предизвикателство при транспорта и скла­дирането на чувствителни към температурата матери­али като лекарства и кръвни продукти е поддържането на необходимата температура през цялото време. Непра­вилното съхранение на лекарствата е причина за унищожа­ване на продуктите, което струва на фармацевтичните компании 3 милиарда долара всяка година. За да разреши този наболял проблем, новата контролираща температу­рата система за повторна употреба GREENBOX прилага цялостен системен подход към проблема. GREENBOX се захранва от системата PureTemp — технология на амери­канската компания Entropy Solutions, която поддържа тем­пературата в опаковката непроменена за повече от 120 часа. Изолиращите характеристики на външните панели на опаковката са десет пъти по-добри от тези на експан­дирания полистирен (EPS). Голяма част от компонентите на системата могат да се използват повторно в края на жизненият ù цикъл.

Златни награди

Първата в света напълно компостируема опаковка за чипс

Производител: Frito-Lay, САЩ

За разработването на тази опаковка за марката Sunchips от Frito-Lay са преодолели значителни технически предиз­викателства, които намаляват екологичните вреди от изхвърлените пликове от чипс. За да постигне компо­стируемост на опаковъчната структура и същевремен­но да предостави максимална защита на продукта, про­изводителят е поставил вътрешен междинен слой от PLA и наред с това е използвал компостируемо лепило и разградимо вътрешно бариерно покритие. Резултатът е продукт, направен от възобновяеми материали, който позволява разнообразни възможности за третиране след употребата му.

Пластмасови бутилки с растителни примеси

Производител: Кока-Кола, Импириъл Колидж и Държавния университет в Мичиган

В подкрепа на своята стратегия за постигане на нулеви отпадъци от опаковки Кока-Кола заменя част от използ­вания PET с възобновяеми материали, базирани на расти­телни продукти. Новата бутилка е с 30% съдържание на възобновяеми материали и може да бъде рециклирана в стандартните инсталации за рециклиране на PET мате­риали. Продуктът е пуснат на пазарите в Дания, САЩ, Ка­нада, Япония и Бразилия.

Олекотена опаковка за котешки отпадъци

Производител: Clorox and Nordenia, САЩ

Подмяната на полипропиленовата кофа за котешки отпа­дъци с гъвкава торбичка позволява на производителите от Clorox да намалят количеството на опаковъчните ма­териали с почти 80%. По този начин разходите за произ­водство, доставка и складиране намаляват значително. Дизайнът на опаковките спомага за лесното боравене, изливане, повторно запечатване. Сигурността на съх­ранение на котешките отпадъци е сравнима с тази при старата и далеч по-масивна пластмасова кутия.

Защита срещу фалшифициране на фармацевтика

Производители: Degill International Corp., Metal Industries R&D, Тайван, Grand Medical Group, САЩ

Фалшифицирането на лекарствени продукти е огромен проблем, особено в някои части на света. Иновативният дизайн против нежелано отваряне на новите епруветки EZ Fusion (тип 2 в 1) позволява на потребителите лес­но да разпознават дали един продукт е фалшификат или не. По този начин отпадат догадките за автентичност­та на т.нар. смесени лекарства, което води до намалени ресурси за производството на опаковки за отделни про­дукти. Новата опаковка предлага по-евтина алтернати­ва на традиционните стъклени епруветки, като при нея съществува и по-малък риск от замърсяване на съдържа­нието.

Дамски превръзки Always

Производител: Procter & Gamble (P&G), САЩ и Германия

В своя нов подход към тази продуктова категория P&G създават нов дизайн както на опаковките си, така и на опаковъчните си машини, като по този начин позволяват преминаването от стандартните опаковки на дамски превръзки с отвор към технология на непрекъснат опа­ковъчен поток, която намалява използвания полиетилен с 25% и допринася за 80-процентно редуциране на прос­транството, необходимо за съхраняване на готовия про­дукт. Новият подход на P&G позволява по-добро нарежда­не на палетите и намаляване на използваната енергия за производство и транспорт. За успеха на опаковката до­принася и новият опаковъчен дизайн, който е значително по-привлекателен за потребителите.

Сребърни награди

Вода за уста “Outlast“

Производител: Procter & Gamble, Alpla, Tech Group, Webb deVlam Industrial Designers, САЩ

Разрастването и разнообразието при препаратите са устна хигиена затруднява максимално диференциацията между марките на рафтовете в магазина. Една от компа­ниите, които са реагирали правилно на тази тенденция, е Procter & Gamble. Производителят осъзнава, че единстве­но адекватна промяна в дизайна на опаковката би им осигу­рила предимство пред конкурентите. „Бутилката на духа“ (както създателите й я наричат) успешно привлича купува­ча към себе си и ясно отделя марката от останалите кон куренти в тази ниша. Намаленото количество използван PET позволява по-висока ефективност при товаро-разто­варване и съхранение на продукта. Няма съмнение, че чрез тази радикална промяна Procter & Gamble са поели значите­лен риск, но както виждаме, ходът им се оказва правилен.

Пластмасова опаковка-чаша за вино за еднократно ползване

Производител: Copa di Vino, Quart Vin, Resilux America LLC, САЩ и Франция

Copa di Vino използват изцяло нов подход за опаковане на вино директно в пластмасови чаши. Опаковането по този начин на вино позволява директно сервиране на съ­бития на открито, при които не е удачно да се използва допълнителна посуда. Виното бива бутилирано единстве­но в пластмасова чаша за еднократно сервиране със срок на годност една година. Така голяма част от опаковъч­ните отпадъци биват спестени. Въглеродният отпеча­тък също бива намален благодарение на използването на пластмаса, която е с 30% по-лека от стъклото. Произво­дителите са решили успешно значителното технологич­но предизвикателство за сигурно запечатване на горния ръб на чашата-опаковка, без това да доведе до влошава­не качеството на виното и проблеми при отстраняване­то на капака. Тази иновация спомага виното да се причис­ли към категорията напитки за директна употреба.

Пяна за вътрешна транспортна опаковка

Производител: Sealed Air, САЩ

Затворената клетъчна полиетиленова пяна съдържа 65% рециклирано съдържание, което е значително по-леко от използвания до този момент материал. Така новата пяна спестява значителни разходи при транспорт и защита­ва също толкова ефективно крехките електронни ком­поненти в опаковките по време на пренасяне. Тъй като рециклируемата полиетиленова пяна все още не е дос­тъпна масово на пазара, затвореният цикъл на преработ­ка трябва да бъде развит до степен да позволи събира­нето, сортирането, транспортирането и повторното преработване.

MAP опаковка за месни продукти

Производител: Cryovac Mirabella®, Sealed Air, Италия

Свиваемият филм за опаковане в модифицирана атмос­фера притежава анти-фог* повърхност. При опаковката се осъществява контакт между месото и филма, което спомага за намаляване на обема ù, като в същото време модифицираната атмосфера не позволява обезцветява­нето на прясното месо. По-тънкият опаковъчен матери­ал спестява място на дисплея в магазина. По този начин се намаляват и загубите на продукция, тъй като проду­ктът остава привлекателен за купувача по-дълго време.

ОпаковкаGrip &Tear за пресни и преработени меса и сирена. Производител: Cryovac, САЩ

Торбата Grip and Tear® на Cryovac съчетава високи нива на свиване, здравина и защита срещу кислород с възмож­ност за лесно отваряне. Потребителят просто взема опаковката и я отваря на определеното място при дръж ката по начин, зависещ от големината и формата на па­кета. Липсата на заострени ръбове на торбичката подо­брява сигурността при боравене с нея, намалява риска от пробиване на филма и замърсяване на продукта.

Опаковки за еднократно сервиране на здравословните храни ConAgra

Производители: Berry Plastics, ConAgra, Rexam и IDEO, САЩ

Креативният дизайн на кутиите за единични порции на миксовете ConAgra гарантира стабилност на рафта и атрактивен външен вид на опаковката. Опаковката е разделена на две нива, в които се съдържат основната храна и сос за подправка. Отделно от това е вградена и цедка, която отцежда храната след накисването й във вода и преди поставянето ù в микровълновата фурна. Така на практика се премахва нуждата от допълнителни съдове за готвене.

Почетни отличия за нов опаковъчен подход

Полипропиленови палети с пълнеж от пяна

Производител: FEMSA, Мексико, Sosa Tech Advisors, САЩ

Един от големите екологични проблеми на Мексико е обез­лесяването, породено от масовата сеч и липсата на ус­тойчиво отглеждани гори. Този проблем може да бъде ре­шен поне що се отнася до производството на дървени палети. Производителите от FEMSA съвместно със Sosa Tech Advisors са разработили метод за инжекционно пълне­не с пяна на кухи полипропиленови палети, което позволява създаването на издръжлива и трайна сплав, способна да за­мени напълно дървото. Новите палети са напълно рецикли­руеми и имат очакван жизнен цикъл от шест години, който е с три години по-дълъг от този на стандартните палети от PP и с четири години по-дълъг от този на дървените.

Бариерен ламинат за опаковки за зърнени храни

Производител: Kellogg’s, Индия

Два често срещани проблема за производителите на зърнени закуски са отделянето на газове от структура­та на храните и необходимостта от кислородна барие­ра, защитаваща ефективно продукта. Метализираният филмов ламинат с кислородна бариера, разработен от Kelloggs, разрешава проблема със съхраняването на зър­нените храни на индийския пазар, където високата влаж­ност на въздуха е сериозен проблем. Новото опаковъчно решение позволява на производителите да се откажат от използването на досегашната конструкция и да нама­лят разходите и сложната логистика.

Напълно автоматизирана система за дозиране на миещ препарат.
Производител: Reckitt Benckiser, Полша

В концепцията на производителя на препарата за миялни машини Finish е залегнала система за автоматично дози­ране, която отпуска препарата на порции. Обемът е за 12 измивания без пълнене. Едно от важните условия за функ­циониране на системата е запазването на всички 12 пъл­нителя в опаковката сухи до момента на използването им. За да се постигне това, устройството и опаковката трябва да си взаимодействат изключително прецизно, поради което отклоненията в опаковането на продукта трябва да са минимални. Блистерите с почистващото съдържание са направени от 70% рециклиран PET.

 
17.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни материали, Събития

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар