Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Новите предимства на свиваемото опаковане

  •  
  •  
  •  
  •  


През годините опаковането в свиваемо фолио доказа своята ефективност и икономичност. Днес, когато световната рецесия налага търсенето на средства за икономично и конкурентоспособно устойчиво опаковане, тази успешно наложила се технология претърпява ново развитие и усъвършенстване. Тук са представени някои от най-новите постижения в свиваемото опаковане, които отговарят на съвременните изисквания за качество, икономичност и бързина.

В днешните времена на изострена конкуренция и спад в потреблението,разходите свързани с чести поправ­ки и пренастройки,прекъсвания,пре­разход на опаковъчни материали,пре­обвиване на дефектни опаковки и бра­куване на увредени продукти са,меко казано,недопустими. При това,ако външният вид на опакованите едини­ци е съществен,какъвто е случаят с хранителните,козметичните и фар­мацевтичните продукти,недоброто качество на опаковките в свиваемо фолио може да въздейства негативно върху продажбите. Затова производи­телите са заинтересувани от усъвършенствани технологии за свиваемо опаковане на тяхната продукция,осигуряващи качествено опаковане с фо­лийни материали на изгодни цени и с намалени разходи за труд и поправки/пренастройки.

В отговор на тези изисквания аме­риканският производител на фолиа/системи за опаковане Lantech е разра­ботила нова технология на конкурент­на цена. В основата на новата техноло­гия е заложено равномерното свиванена филма по цялата му площ още пре­ди да е влязъл в контакт с опакования продукт. Това трудно може да се по­стигне в конвенционалните тунели с обдухване с нагрят от външен източ­ник на топлина въздух,при които се по­лучава нестабилна среда вътре в ту­нела и от оператора се изисква много време и усет за получаване на подходя­щата настройка за постигане на до­бро опаковане. Дори при постигане на такава настройка,температурата в тунела варира в сравнително широки граници,а по време на пиковете и спа­довете често се получават неприем­ливи опаковки. Същевременно темпе­ратурата по дължината на тунела не е еднаква,а въздушното течение чес­то довежда фолиото до преждевреме­нен контакт с опакования продукт. В резултат на непълноценното свиване,в различните участъци на фолиото се получават гънки и т.нар. „уши“.

Новата технология използва кон­венционалното нагряване,при което температурата е еднаква и постоян­на във всички точки на тунела,а това позволява той да е по-къс и да работи при по-ниски температури при съвсем умерена въздушна циркулация. Готови­те опаковки,дори да не са идеално об­вити преди тунела,излизат от него в перфектно състояние. От операто­ра не се изисква особен усет при на­стройването на тунела,а в много слу­чаи при смяна на размера на опаковани­те продукти не се налага допълнител­но пренастройване. Чрез новата технология обичайните дефекти се избягват: не се получават прогаряния,не се изисква и точно позициониране на перфорациите за избягване на образу­ването на въздушни мехури. С новата ролкова система за заваряване и отрязване на шевовете не се получават досадни зацапвания на заваряващите елементи с разтопено фолио,намаля­ват се и загубите на опаковъчно фо­лио от недобре заварени шевове.

Други производители на опаковъч­на техника наблягат на управление­то на технологичните процеси с цел постигане на по-качествени опаков­ки. Компанията Douglas Machine,Inc. е разработила и предлага линия за сви­ваемо опаковане Contour™ Series SPS-75 с тунел,използващ патентована система за управление на нагряване­то и на въздушния поток за пости­гане на добре стегнати обвивки на опакованите продукти при произво­дителност 75 опаковки/мин. На специализираната линия се опаковат бу­тилки върху подложки,които се обви­ват със свиваемо фолио с печат. Ма­шината е снабдена със захранваща система Smartrak® Steady Stream,-,ер­гономично магазинно устройство за подложки/плоски заготовки,сервозад­вижвано устройство за точно пода­ване на обвивното фолио и възел с об­лекчена поддръжка за рязане на разви­ваното от рулото фолио.

Въпреки че повечето от произвеж­даните свиваеми фолиа са рецикли­руеми,голяма част от тях постъп­ват в депата за отпадъци след като са употребени. За да намали вредно­то въздействие на отпадъците от свиваеми фолиа върху околната сре­да,френската компания Bollore е раз­работила екологично свиваемо фолио на полиолефинова основа BolphaneByo за опаковане на замразени хранител­ни продукти,плодове и зеленчуци. Фо­лиото е оксо-биодеградируемо и при­тежава качествата на традицион­ните свиваеми фолиа. То се оксидира под влияние на светлината и топлина­та,дезинтегрира се на компоненти­те си,които се асимилират от ми­кроорганизмите в почвата и се от­деля само вода,въглероден двуокис и биомаса,независимо дали е изхвърле­но в сметището или е попаднало слу­чайно в природата. „Зеленото“ фолио,представено на изложението Embal­lage2008,изпълнява изискванията на Евростандарта за контакт с храни и освен че е биодеградируемо,то е и ре­циклируемо. Разграждането му става за три години,докато конвенционалните свиваеми фолиа се разграждат за сто пъти по-дълъг период. Освен че се заварява лесно,фолиото има из­ключителни бистрота и блясък. Меха­ничните и естетичните му качества са като на другите висококачествени свиваеми фолиа. Свива се и се заваря­ва при
по-ниски от обичайните тем­ператури и има висока пригодност за високопроизводителни машини за свиваемо опаковане,както и за машини с ръчни операции. Компанията разра­ботва и бариерни филми специално за опаковане на месо и месни продукти,които са на пазара от началото на тази година.

 
09.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни технологии

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар