Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Новости в системите за отварянеСистеми против нежелано от­варяне

Италианската компания за производ­ството на капачки Guala Closures пус­на на пазара нови винтови капачки за вина и алкохолни напитки, снабдени със система против нежелано отваря­не. Капачката, която Guala разработи миналата година, е с вграден цветен пластмасов пръстен, който се появя­ва и не може да бъде скрит, след като запушалката е отвинтена веднъж. С подобна капачка с пръстен вече са снабдени и бутилките на някои видо­ве твърд алкохол. От Guala Closures очакват новата капачка да бъде по­срещната радушно особено от произ­водителите на скъпи вина, тъй като се смята, че поне 5% от продаваните висококачествени вина в световен ма­щаб са фалшификати. Дизайнът на ка­пачката леко се различава от този на стандартните модели, но според съз­дателите ù това няма да доведе до функционални неудобства, както и до значително повишаване на цената ù. Очакванията на Guala Closures са капач­ката да добие популярност и в секто­ра на твърдите алкохолни напитки (1).

Полският клон Zeller Plastik пус­на на пазара нов дозатор за сосове със защита срещу фалшифициране за нуждите на Unilever — притежател на марката Knorr. При създаването на капачката компанията-производи­тел Global Closure Systems (GCS) се е допитала до мнението на потреби­телите на сосове, за да добие пред­става за спецификите и изисквани­ята към този тип храни. Изчисте­ният заоблен дизайн на дозатора е създаден от международен дизайнер­ски екип на GCS, който подобри съ­ществено удобството при използва­не и точността на дозиране на под­правката. Капачката с диаметър от 20 мм е направена от полипропилен с жълт цвят с лъскава повърхност. Опасността от нежелано отваряне е предотвратена чрез поставената в предната част откъсваща се лен­та. В отварящото се капаче е поста­вен пластмасов детайл, който при затваряне на капачето запечатва двумилиметровия отвор на капачка­та. Самата вътрешна част на доза­тора е обградена от улей, който пре­дотвратява нежеланото протичане на подправката. Новата капачка за сосовете на Knorr ще бъде разпрос­транявана в Полша и Швейцария (2).

Херметична алуминиева мем­брана (3)

Създателите на новото алуминиево фолио на Easy Open ни уверяват, че храната ще остане свежа по време на целия си престой в херметически запечатаната с него опаковка. Фоли­ото разполага с удобен пръстен за издърпване, който може да се използ­ва от всички възрастови групи, тъй като е пригоден за отваряне чрез естественото движение на палеца. Премахването на капачката е напъл­но безопасно и с оглед на хигиената в опаковката. Ръбът на кутията оста­ва напълно чист без остатъчни ма­териали като лепила и адхезиви, кои­то биха могли да замърсят храната. Тези капачки в момента се поставят върху издувно и инжекционно формо­вани опаковки. В бъдеще обаче те мо­гат лесно да бъдат приложени към термоформовъчни контейнери с все­възможни форми, в т.ч. и в опаковки, чиито отвори не са овални, като на пример правоъгълните кутии за по­луготови храни. В случая, когато кон­тейнерите подлежат на нагряване, алуминиевите капачки трябва да от­говарят на температурните и хими­чески стандарти за хранителните опаковки. Алуминиевото фолио от­говаря напълно на тези изисквания и е удобно за използване дори кога­то съдът е нагорещен — то не ста­ва прекалено меко и гъвкаво при на­горещяване, а ръбът остава здраво залепнал към основата. За да разра­ботят това опаковъчно решение, от Bapco Closures са си сътрудничили ак­тивно с независимата английска ор­ганизация Leatherhead Food Research, която се занимава с изследвания в об­ластта на технологията и ефекти­те от прилагането на опаковката върху околната среда.

Луксозни тапи за вино (4)

Португалският производител на корк Amorim е разработил серия от луксоз­ни стопери за висококачествени ал­кохоли с различни форми и размери в зависимост от желанието на кли­ента. Линията Topseries обхваща че­тири вида луксозни тапи — Престиж, Елегантност, Премиум и Класическа стойност. Всички те са изработени от корк и покрити с различни видове материали, придаващи им допълнител­на стойност и отличаващи ги от ос­таналите продукти. Някои от тапи­те са покрити с кадифе и кристали Сваровски с най-различни форми. Дру­ги са облепени с керамика, дърво, ме­тални пластини. Премиум тапите мо­гат да приемат всякакви форми и да са покрити с всякакви материали в за­висимост от желанието на клиента.

Спортни капачки следващо по­коление от Bericap (5)

Много от сега предлаганите на па­зара спортни капачки имат редица съществени недостатъци, част от които са свързани с недостатъч­но силния поток на изтичане на теч­ността при консумация и усложне­ността им, водеща до трудности при процесите на асептично пълне­не и затваряне. Благодарение на своя дизайн новата спортна PUSH PULL капачка на Bericap отговаря на всич­ки изисквания за безопасно пълнене на напитките и е подходяща за сухо и мокро обеззаразяване. Капачката предлага и удобство при пиене чрез създаване на оптимален поток на из­ливане на течността. По този начин се подобряват и вкусовите качест­ва на поеманата напитка, което до­пълнително подобрява качеството на продукта. Безопасното запечат­ване на капачката e осигурено от технологията DoubleSeal™, позната от стандартните 28 мм капачки на Bericap от сериите PCO 1881 и PCO 1810. Спортните капачки PUSH PULL са подходящи за негазирани и средно газирани напитки.

Двуцветна патентована push-lock капачка от Giflor (6)

Тази нова капачка с модерен двуц­ветен дизайн комбинира в себе си технология, иновация, простота и сигурност. Системата предлага ефек­тивно разпръскване на продуктите като козметика или лична грижа. Па­тентованата плъзгаща се система и системите на изливане и отваряне чрез натиск отстрани правят капач­ката идеална за козметични продук­ти и кремове. Размерите на капач­ката я правят идеална за всякакви типове бутилки.

Капачки

Понастоящем във всички предвари­телно приготвени напитки (включи­телно диетичните и спортните), различните добавки като микроеле­менти, оцветители и аромати се до­бавят във водата в момента на бу­тилирането ù. При тези продукти излагането на светлина и промени­те в температурата водят до по­степенна и необратима оксидация, а оттам и до влошаване на качество­то на напитките по време на транс­порта и съхранението им.

За да се преодолеят тези пробле­ми, се налага да бъде изобретен ме­ханизъм, гарантиращ високата ефек­тивност на напитките по всяко време. От италианската компания Capsol представиха ActiveCap RS™ — иновативна удобна капачка за бутил­ки, съхраняващи напитки за директ­на консумация. Капачката е изградена от две части, като едната предста­влява камера, в която се съхраняват активните съставки във вид на сухо вещество. Смесването им с теч­ността става в момента на отва­ряне на бутилката. Капачката пред­пазва всеки продукт от влизане в кон­такт с външната среда и по този начин гарантира защита срещу въз­можно бактериално замърсяване. Това я прави идеална и за фармацев­тични и парафармацевтични продук­ти и на практика за всички продукти, при които клиентът се нуждае от смесване на два различни компонента непосредствено преди използване.

 
16.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни технологии

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар