Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Опаковането намалява отпадъците от храниOказва се, че що се отнася до количеството отделени въглеродни емисии, бракуваната храна вреди три пъти повече на околната среда от нейните опаковки, което навежда на мисълта, че едно по-качествено и разумно опаковане би довело до значителни позитиви за природата, производители и потребители.

От английската програма за намаляване на отпадъците WRAP (Waste Reduction Awards Programme) подемат ини­циатива, чиято цел е събиране на проекти за дизайн, раз­работка и пускане в изпитание на процеси, чрез които да се намали значително количеството бракувани храни по веригата на снабдяване. Някои от начините за разреша­ване на този наболелите проблем са:

  • Използване на разделно или гъвкаво опаковане, което да помогне за порционирането на храните и техните съставки от клиентите, като опаковките тип „две по две“, или тези за полуготови храни;
  • Опаковане, позволяващо повторно затваряне и гаран­тиращо по този начин максимална защита и удължа­ване срока на годност на опакования продукт;
  • Използване на „дишащи“ филми и активни опаковки;
  • Използване на опаковки с модифицирана атмосфера (MAP);
  • Прилагане на „умни“ етикети, които подобряват кон­трола върху продуктите и предоставят информация за съхранението им: температурни и времеви инди­катори, RFID чипове и др.

Месни продукти в модифицирана атмосфера

Друга инициатива на WRAP е насочена към развитието на технологиите на вакуумното опаковане, които ще дове­дат до намаляване на преждевременно изхвърлените мес­ни продукти. Проектът, разработен от Giraffe Innovation в сътрудничество с Co-Operative и Vion UK има за цел да оцени сега съществуващите формати на вакуумни опа­ковки и на базата на тези оценки да направи предложе­ния за използването на алтернативни материали и ди­зайна, както и за създаването на по-ефективни методи за прилагането им върху широк кръг месни продукти. На цялостен анализ ще бъдат подложени и технологиите за печат върху вакуумни опаковки, процесите на производ­ство, както и разходите по веригата на доставки.

Подобен е проектът на Adare и Somerfield за намаля­ване на опаковането на цели пресни пилета. Двете ком­пании, подпомагани от WRAP, се стремят да развият нов опаковъчен формат, при който вместо в традици­онните подложки пилетата се поставят в модифицира­на атмосфера в свиваеми опаковки, направени от висо­кобариерни филми. По този начин животът на продукта в хладилните шкафове на магазините се удължава с два дни, което спестява значителни разходи на производи­тели и търговци. От друга страна, новият метод може да намали опаковането с почти 75%, като едновременно елиминира нуждата от самозалепващи се етикети чрез прилагане на директен печат върху филма.

Бариерните характеристики на полимерите

Един от начините за дълготрайно запазване на храните се крие в увеличаване срока им на годност, което ста­ва и посредством качествените бариерни материали както полимерните фолиа. За съжаление не съществува такъв полимер, който да предпазва еднакво успешно от основните врагове на опакованите храни — кислорода и влагата. В тази насока решенията винаги са комплекс­ни, освен в случаите, когато обектът е с точно опреде­лени характеристики или ако става въпрос за определен тип защита. В мнозинството от случаите за опаковане се използват различни бариерни фолиа, чиято структура се мени в зависимост от специфичните характеристи­ки на опакования продукт. Освен предимства, тези ре­шения имат и своите недостатъци. Един от тях е по-високата цена, която се определя не само от процеса на коекструдиране, но и от типа на използваните мате­риали, някои от които не могат да се рециклират, с ко­ето вредят на околната среда и оскъпяват допълнител­но продукта.

Най-използваните полимери с качествени бариерни характеристики срещу проникване на кислород са поли­амидите като найлона и полиестерите. Срещу проник­ване на влага най-често се използват полипропилен (PP) или полиетилен (PE), които в същото време притежават отлични свойства за запечатване. Двата типа полиме­ри се комбинират по различни начини в зависимост от специфичните нужди на клиента. Така някои филми са съз­дадени да издържат на високи температури, други на ви­сока влажност, трети на пробиване, на проникване на мазнини и т.н.

Отношението към използването на полимери в опа­коването на храни е противоречиво. Според противни­ците им тяхното използване трябва да бъде намалено драстично с оглед на екологичните вреди, които нана­сят. Други обаче, като изпълнителния директор на ан­глийската опаковъчна организация (PAFA) Дейвид Тусон, изтъкват, че енергията за производството на храни­телния продукт е средно 20 пъти по-висока от тази за опаковката. Той апелира към производители и към по­требители да насочат усилията си към повишаване по­лезността на опаковката, вместо да се интересуват само от края на нейния жизнения цикъл.

Част от полимерните опаковъчни решения се отли­чават с голяма степен на сложност. Гъвкавата опаков­ка на Amcor Flexibles, която може да издържи на темпе­ратури до 180оC в микровълнова фурна, съдържа в себе си коекструдирани слой от прозрачен високобариерен ла­миниран PET филм, вторичен полиемиден слой и полипро­пиленово покритие от външната страна на опаковка­та. Ефикасно решение за борба едновременно с влага­та и кислорода е поливинилиденият хлорид (PVDC), който може да се използва както за направата на филми, така и като ламиниращо покритие. Американската компания за производство на опаковъчни филми Innovia например го е приложила към целофановите си филми, както и към сери­ята си биаксиално ориентирани полипропиленови фолия (BOPP) и за своите опаковки марка PropaFresh.

Ламинираните полиестерни филми могат да предло­жат бариерни решения едновременно срещу кислорода и влагата. Техният недостатък се състои в това, че опа­ковките, направени от тях, не могат да бъдат запечат­вани. Затова е нужно да се добави слой от PE или PP, кой­то ще предостави нужната устойчивост на материала. Тук обаче възниква противоречие между ефикасността на опаковката и екологичността ù, тъй като немалка роля в случая играе икономическата изгода от прилагане­то на този вариант.

Цената на бариерните филми

Докато растящите разходи за бариерните филми се от­плащат с повишен срок на годност, то трябва да се взе­мат предвид и фактори, които често убягват на стра­ничния наблюдател. Днес вниманието на производители и потребители на опаковки е насочено към по-ефектив­но опериране с оборотния капитал и към намаляване на времето за изпълнение на поръчките. Ако веригата на доставки е добре разработена и отговаряща на нужди­те на клиента, то закономерно ще настъпи спад в поръч­ките на материали с високи бариерни свойства. Според международната агенция Nielsen вече се на блюдава тен­денция към намаляване обема на поръчките за сметка на увеличаване честотата на доставките, чрез което се избягва нуждата от високобариерни филми.

Биополимерните филми

Биополимерните филми се ползват с престиж сред за­щитниците на околната среда. Трудностите пред тях­ната по-широка употреба са свързана с факта, че кога­то в опаковките има вложена газова бариера, нивото на промокаемост е високо. Компанията Innovia е разрешила този проблем с материала Flex NK. В него са вложени мал­ки количества от различни материали с добри бариерни характеристики, като по този начин не се налага да бъ­дат правени компромиси с биоразградимостта на опа­ковката. Така се спазват и строгите изисквания на евро­пейската регулация за компостиране EN13432.

Нанотехнологиите

Бъдещето принадлежи на нанотехнологиите, които са все още в „детския“ си период, но ако се съди по ин­вестициите, които се влагат в тях (6 млрд. долара го­дишно), те ще играят все по-важна роля за бариерните свойства на филмите през идните години. Бариерни­те свойства на наноматериалите са изключително до­бри, но на този етап прилагането на новите материали в опаковките е ограничено с оглед на потенциалните негативни въздействия върху човешкия организъм на по­падналите в храната наночастици.

Все пак наноматериалите вече успешно се прилагат в някои специфични сфери, като например опаковане на хранителните дажби за спешни ситуации, част от еки­пировката на американските войници. Пакетите с хра­на са обвити в опаковка от целулоза, притежаваща пори с размер 0.5 нанометра (значително по-малки от разме­рите на най-малките вируси), които позволяват на спе­циално изсушената и олекотена храна до 99% рехидрата­ция без проникване на патогенни микроорганизми и то­ксини в нея. По този начин храната може безопасно да бъде хидратирана от всякакъв тип течности на водна основа — от заразена вода от локвата до телесни теч­ности като урина.

Анаеробно разграждане* на храните и биоопаков­ките

Английското правителство подема инициатива за създа­ване на мощности за анаеробно разграждане на храните и биоопаковките, което ще доведе едновременно до на­маляване на изхвърлените в сметищата отпадъци и до добив на екологично чиста енергия. Отделът, занимаващ се с въпросите, свързани с екологията, храните и земе­делието (Defra), детайлизира начините, по които тази технология може да бъде развита на територията на

Обединеното кралство. Анаеробното разграждане е бла­готворно и за намаляването на парниковите газове, от­деляни в атмосферата при процеса на гниене на изхвър­лената в сметищата храна, като отделеният биогаз се явява важно гориво за анаеробните енергийни централи.

Веригите супермаркети в действие

Веригата супермаркети Morrisons решава да изследва по­отделно всеки продукт по рафтовете на магазините си с цел да определи в кои случаи опаковането може да бъде премахнато. Така от компанията са открили, че някои зе­ленчуци като чушките не се нуждаят от опаковане, до­като при други като краставиците свиваемото опако­ване спомага за увеличаване трайността и запазване на свежестта. Тази система ще позволи значително нама­ляване на използваните опаковки. Основни играчи в об­ластта на хранителната индустрия като Tesco, Premier Foods и Asda се обединяват с научноизследователските институти в стремежа си да развият иновации в кате­гориите на опаковането, складирането, дистрибуцията и продажбите на дребно, за да намалят щетите в произ­водството на храни. Схемата е координирана от WRAP като част от стратегията ù за минимизиране на от­падъците. Тази година английското правителство изне­се потресаваща статистика, според която всяка годи­на англичаните изхвърлят храни на стойност 10 млрд. Една от инициативите на WRAP е да се изчисли коли­чеството на бракуваните храни и съответно на тех­ните опаковки, породено от съхраняването им в тем­пературен диапазон, различен от оптималния. Ключов елемент в проекта, иницииран от опаковъчните компа­нии Campden BRI, Asda и DuPoint Tejin Films, е проучване­то на изолационните характеристики на новите мате­риали и способностите им да предпазват на охладените храни от нежелани температурни промени. Инициатори­те на проучването се надяват, че по този начин ще бъ­дат създадени необходимите правила за подобряване на температурния контрол.

 
14.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни технологии

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар