Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Опаковъчните машини — модулни, автоматизирани, универсални, интегрирани, компактни и… специализираниНа европейския пазар за опаковъчна техника все по-ясно се очертава нуждата от комплектни интегрирани опаковъчни линии, които отговарят на променливите потребности от опаковъчни решения. Този натиск спрямо производителите на опаковъчна техника се налага под въздействието и на други, по-първични сили – време, разходи, ефективност.
Натискът на тези сили поражда потребност от семпли решения за сложни изисквания и произтичащата необходимост от консултации, сервиз и обучение.

Интегрирането на предавките и дви­гателите е подход за ефективно ба­лансиране на предимствата от съче­таването на различни компоненти в един възел. Конструкторите на опако­въчни машини вече оценяват ползите от комбинирането на най-новите елек­тронни устройства, адресираното разпределяне на енергията и следпро­дажбения сервиз и поддръжка.

Електронните задвижвания са в сърцевината на решенията за упра­вление на машините, които дават възможност както на производители­те на опаковъчни машини, така и на производителите на потребителски стоки да отговорят на съвременни­те изисквания за по-голяма гъвкавост, по-висока производителност и по-ни­ска себестойност на опаковъчните операции.

На пазара за автоматизирани опа­ковъчни решения вече се предлагат системи за интегрирано управление на движенията, логическите функции и информацията. Компанията Elau е разработила технологията Pac-Drive iSH, която дава иновативно решение за управление на задвижванията, като съчетава най-новите полупроводнико­ви технологии, конструкциите на сер­водвигателите, физическото конфигу­риране и работата в мрежа — така се постига опростяване и намаляване на инсталационните разходи, модулност и гъвкавост в автоматизацията, които могат да се напасват към специфични­те изисквания на производителите.


Системите за интегрирано упра­вление на задвижванията ще бъдат представени на най-големите между­народни изложения за опаковъчна тех­ника Interpack Europe (24-30 април 2008) и Pack Expo — Las Vegas (15-17 октом­ври 2007). На тези изложения ще се очертае мястото на пазара на производителите на опаковъчни машини и ще се положат ориентирите за този бизнес през следващата година.

Automated Packaging Systems е раз­работила система за опростено, бързо и сигурно свързване и интегриране на машините за пълнене на торби Autobag (R). Обичайната кабелна и сиг­нална система е заменена с високоско­ростна двупосочна комуникационна платформа. Системата за програми­ране използва локални контролери и софтуер с цел постигане на високока­чествена структура на данните, по­добряване на цялостната система за управление и диагностициране.

Новата хоризонтална машина за пълнене и затваряне на торби с пе­риодично движение SwiftyBagger SB-36 на WeighPack е универсална както по отношение на продуктите, така и по отношение на размерите на торби­те. Машината е подходяща за пълне­не и затваряне в торби на продукти с течна и прахообразна консистенция. Размерите на торбите варират от 75х825х775 до 275х950х825 мм, а про­изводителността достига до 3600 торби/час. Торбите са без прозорци, от няколко вида. Машината е лесна за работа и почистване, времето за пренастройване е кратко.

Конвекционалният тунел за свива­не SB-2000 на Lantech работи при по-ниски температури в сравнение с оби­чайните, с което се постига висока енергийна ефективност. Съоръжени­ето е комбинирано с модул за обвива­не, който се монтира на една рамка с тунела и така се постига намаляване на дължината му с 25% в сравнение с машините от този клас. На тунела се постига свиване за една минута на 30 транспортни опаковки, обвити в свиваемо фолио и с точно разполагане (без изместване) на оставащия непокрит с фолио отвор. Тунелът е подходящ за всякакви продукти, об­вивани върху подложки, плоскости, огънати картони (U-форма) или само с фолио, като консервирани храни, безалкохолни напитки, битова химия и много други. Транспортните опаков­ки са с размери до 600 мм широчина и 300 мм височина при всяка практически приложима дължина. За сигурно и без нужда от обслужване напречно заваряване се използва системата на компанията Ever-Clean, при която на­гряваните повърхности за заваряване и отрязване са разделени и работят при минималната необходима темпе­ратура за избягване натрупването на стопен материал от фолиото върху работните повърхности — така се подобрява и качеството на заварени­те шевове. В тунела са съчетани кон­векционално и лъчево нагряване с ми­нимизиран рециркулационен въздушен поток от вентилатор с променлива скорост, нужна при настройването на работния режим в съответствие с използваните видове фолиа и опаков­ки. В тунела се поддържа постоянна зададена температура, осигуряваща стабилно свиване на фолиото на по-кратко разстояние. С помощта на сензорен екран се настройват ско­ростта на конвейера, температура­та на заваряване, температурата на свиване в тунела и оборотите на вентилатора.

Някои европейски компании се спе­циализират в проектирането, произ­водството и инсталирането на комп­лектни опаковъчни линии. Ishida Europe е една от тях, която в отговор на предизвикателствата, възникващи пред стокопроизводителите, разра­ботва автоматизирани системи за претегляне, опаковане, етикетиране и манипулиране на хранителни и нехра­нителни продукти.

Между отделните устройства и оборудване могат да се цитират ма­шини за изработване на торби, везни за претегляне, калкулиране на цени и етикетиране, везни с много глави, ма­шини за опаковане в кутии, машини за затваряне на подложки. Продуктите варират от сухи и преработени храни и закуски, до сладкарски и здравослов­ни изделия, печива, бисквити, пресни меса, птици и риба, млечни продукти, готови храни, плодове и зеленчуци.

 
02.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни технологии

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар