Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Печат върху опаковкиЖивеем в свят, в който решенията за покупки представляват избор на начина на живот. Това означава, че клиентите купуват, защото по този начин се чувстват добре. Решаващи фактори за покупката са видът на продукта, а също и начина му на възприемане от потребителите.

Да вземем пример с лимонадата. В су­пермаркета може да платите 21 пени или една лира за два литра газира­на вода с почти идентично съдържа­ние. Върху PET бутилката на лимона­дата от една лира е залепен подобен на френетична телевизионна реклама многоцветен етикет, чиято цел е да убеди потребителя колко забавен ще е животът, ако консумира въпросна­та „наблъскана“ с консерванти напит­ка. Аз лично предпочитам варианта на лимонадата от 21 пени със своя „ску­чен“ бял етикет и заради този си из­бор съм принуден да понасям съжа­лителния поглед на продавачката на касата, който в следващия момент става леко объркан, когато идва ре­дът за маркиране на скъпото първо­качествено филе и на екологичното пилешко, което съм сложил в пазар­ската си количка. Истинско щастие за нашата индустрия е, че много от клиентите държат на марката и обръщат внимание на етикета за смет­ка на съдържанието. Доказателство за тази тенденция можем да намерим и на щанда с бутилките вино. Цената на някои от тях е намалена само за­щото етикетът е скъсан или подгъ­нат. Това показва колко капризен може да бъде съвременният потребител.

Печат върху стъклена бутилка

Един от най–натоварените сектори на индустрията ни в момента е пе­чатът върху стъклена бутилка. Из­ползвайки до този момент голям брой етикети за РЕТ бутилки, дизайнерите и маркетолозите „откриват“ значени­ето на директния печат върху стъкло за успеха на продукта. Погледнете например стъклените козметични опа­ковки, при които изображенията се гравират върху бутилката или се от­печатват върху стъклото с предназ­начени за целта UV мастила.

Традиционният метод за пости­гане определена степен на постоян­но качество на гравиране включва използването на емайлирани елемен­ти, изгаряни върху стъклото при по­вишена температура. Този керамичен емайл е смесен с термопластични ма­териали, които се втечняват при по­ставяне върху електрически нагряван растер. Сместа се втвърдява в мо­мента, в който се допре до повърх­ността на студеното стъкло. Отпе­чатаното стъкло трябва да премине през специален канал, където се на­грява до температури от порядъка на 590—650°С, за да се свърже с емай­ла. След това стъклото трябва да се закали чрез бавно охлаждане до тем­пература за обработка. Този процес може да отнеме няколко часа. Разхо­дът на енергия за прилагане на мето­да е много висок, капиталовите раз­ходи за специалния канал са големи, а освен това целият процес на печат се забавя. Предимствата на този ме­тод са, че емайлът, изработен при ви­соки температури, позволява използ­ването на пигменти с висок метален блясък, а също и на неорганични пиг­менти. Предимство на използваната технология се явява и повишената ре­зистентност на пигментите към из­носване и химическо третиране, тъй като те са свързани със стъклото чрез разтопените в емайла стъклени частици. Тъй като някои от използва­ните емайли са токсични (със съдър­жание на олово и други тежки мета­ли), върху тях са наложени ограничения за употреба.

UV печатарски мастила

Печатарите никога не са изявявали желание да използват тези системи, но, от друга страна, мастилата с ор­ганични пигменти никога не са се сла­вели с добри резултати. Тяхната механична/химична устойчивост и адхезия към стъклото никога не са достига­ли качествата на неорганичните системи. Подобренията при системите мастила с UV сушене са направили в голяма степен реалност преминава­нето към неорганичните варианти. UV системите имат стимулатори на адхезията, които намаляват живо­та на продукта, но за сметка на това подобряват качеството на изпълне­ние. Някои специалисти препоръчват 20 до 30 минути допълнително суше­не при температура от 140°С. Друга възможност е стъклото да се напръс­ка с покритие за UV сушене, което ще поеме много ефективно мастило­то. Вероятно най–доброто решение е предварителното третиране на стъклото, тъй като по този начин се осигурява подходяща повърхност, вър­ху която UV мастилата се закрепват добре. Производителите на масти­ла предлагат нагряване на стъклото преди отпечатване, но най–успешна е системата на плазмена обработ­ка. Плазменото третиране се използ­ва в редица области за подобряване на сцеплението. Плазмата е четвър­тото състояние на материята, при което се използват електрони и мо­лекулярни отломки за промяна струк­турата на повърхността на матери­ала и увеличаване на способността й да поеме мастилото.

Предварително плазмено трети­ране

Плазмата се основава на прост физи­чен принцип. Чрез повишаване на при­ложената върху материята енергия се променя нейното агрегатно със­тояние — от твърдо към течно и от течно към газообразно. Ако към газа се приложи допълнително енергия, той се йонизира и преминава в плазмено състояние. При контакт със субстрата, който трябва да бъде отпечатан, добавената в плазмата енергия се прехвърля към повърхност­та, като по този начин се увеличава капацитетът ù за поемане на мас­тило. Този метод се прилага успеш­но при почти всички материали, като ефектът на повишената повърхност­на енергия осигурява доброто възпри­емане на мастилата, използвани за формирането на адхезивна връзка с повърхността. Стъкло, силикон, кау­чук, тефлон — това са материали, към които е трудно, дори невъзможно да се скрепи друг материал. Плазмено­то третиране решава отлично този проблем. Плазмата не само увеличава повърхностната енергия на матери­ала, но също така отстранява замър­сяванията, като оставя повърхност­та изключително чиста.

Печат върху бутилки и компо­ненти с неправилна форма

Бутилките и другите стъклени опа­ковки имат невинаги са с цилиндрична форма. Някои от тях са с формата на призма с различен брой страни. Днес съществуват системи за печат, кои­то позволяват да се печата например върху бутилки с квадратен профил и заоблени ъгли. В този случай всички движения на машината са със серво–задвижване, което позволява компле­ктът от гумени ролки и покрития да се издига и пада в синхрон с шаблона.

Новите системи за печат дават възможност за програмиране на дви­женията на цяла гама от бутилки и не­посредственото им използване при различни настройки. Системите се продават под формата на едноцвет­ни или многоцветни модули, като по този начин предлагат изключител­на гъвкавост на печатарите при ра­ботата им с трудни за отпечатване профили.

Основен печат върху опаковки

Основният печат е изключително ефек­тивно решение, което позволява пло­ски, цилиндрични и овални бутилки и опаковки да бъдат отпечатани с мно­го малка степен на сложност, независи­мо от формата, върху която трябва да бъде нанесено мастилото. Това означа­ва прилагане на сила на натиск от най–малко 42 дина/см2.*

Цилиндричен печат

При печат върху цилиндрични предме­ти успехът се гарантира от това, че гумената ролка се позиционира в горната мъртва точка** на цилиндъ­ра. Налягането на ролката трябва да бъде достатъчно, за да може шабло­нът да остане в контакт с бутилката по цялата печатаема област. Ако ис­кате да печатате няколко цвята, иде­алният вариант би бил позициониране на рампата в дъното на бутилката.

Цилиндричен печат

Печат върху неравна повърност

Тук се следва принципът на поддържа­не на контакта на шаблона с бутилка­та по цялата площ на изображението. Ако бутилката е несиметрична, то необходимо е гумените ролки да се на­пасват. За този процес нямате нуж­да от специална машина, но понякога е по–добре да се използва найлонова (полиамидна) мрежа, която е по–гъв­кава от конвенционалните полиес­терни материали.

Печат върху неравна повърхност

Печат върху овал

Печатът върху овал е подобен на този върху цилиндър, като разликата е, че печатната повърхност се движи по обиколката на окръжността в по­сока, обратна на шаблона.

Печат върху овал

Печат върху конус

Отпечатването върху конус изисква друг вид машинен механизъм, който едновременно върти и люлее бутилка­та. Използването на конвенционален механизъм при тази специфична фор­ма ще причини леко отклонение на из­ображението, затова технологията изисква допълнително движение по време на процеса.

Печат върху конус

Ситопечатът върху тримерни обек­ти може да бъде много интересен. Тук се прилагат същите основни прин­ципи, както и при другите форми на ситопечат. Моите съвети към печа­тарите са: бъдете последователни при настройката и експлоатацията на машината, изработвайте качест­вен шаблон, уверете се, че компо­нентите са чисти и поемат добре мастилото. Поради разнообразното съдържание на опаковките и различни­те материали, от които те се изра­ботват, използваните мастила тряб­ва да бъдат внимателно подбирани. Използването на четирицветен печа­тен процес е особено предизвикател­ство, тъй като е много трудно да се измерят печатните резултати.

Статията е публикувана в брой 4 / 2009.

 
12.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни технологии

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар