Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Пирина технологииКаква е равносметката за Пирина Технологии в края на 2008 г. и как­ви перспективи се откриват пред компанията?

Може да се каже, че 2008 година беше много успешна за Пирина Технологии. Имахме доста дълъг период на търсе­не на най-правилното техническо ре­шение за настолен плотер, така че той едновременно да покрива опреде­лен минимум от потребителски изис­квания и заедно с това да е в рамки­те на предвидената себестойност. Също така до началото на годината имахме и някои съмнения, че сме във вярната посока като избрана пазарна целева група. Сега вече можем увере­но да твърдим, че сме взели верните решения и предлаганият от нас про­дукт на пазара е уникално ново реше­ние, което се търси. Доказателсство за това са вече седем продадени пло­тера на четири континента.

Смея да твърдя, че перспективи­те за 2009 г. са твърдо увеличаване на производството и продажбите, как­то и обогатяване и усъвършенстване на моделите, които ще предлагаме.

Как се приема от производители­те на опаковки решението на Пи­рина „3 в 1 за дизайн на опаков­ки“? Кои са основните му преиму­щества, които го правят атрак­тивно не само на българския, но и на международния пазар?

Първоначалният прием е труден и не­уверен. Причините за това, според мен, се крият във факта, че „Пири­на“ е уникално по своята същност ре­шение, чийто потенциал е труден за бързо възприемане, особено ако ниво­то на технологиите на даден пазар е твърде изостанало. Един удачен при­мер, за който се сещам е — да се пред­ложи на шивач от 19 век, който шие на ръка, една съвременна шевна маши­на... Едва ли можем да очакваме той да я приеме с охота и веднага да запо­чне да работи на нея. Така че, на нас ни предстои доста работа и по само­то образоване на потенциалните кли­енти как могат да използват и да из­влекат полза от решението „3 в 1“ на Пирина Технологии.

Решението на Пирина е обединява­не на два високотехнологични проду кта, специализирани за опаковъчния ди­зайн и производство — настолният ма­кетен плотер Пирина и един от воде­щите в света програмни продукти за дизайн и автоматизация на производ­ството на опаковки —EngViewPack­age Designer.Към тях е добавена и биб­лиотеката от над 800 стандарта на опаковки на EngView. Основната пол­за на това решение е възможността, която то дава за разгръщане на фан­тазията и изобретателността на ди­зайнерите на нови опаковки, дисплеи и всякакви изделия, които са свързани с обработка на листови материали. Ако към момента дизайнът и производ­ството на такива изделия се свърз­ват основно с познаването на стан­дартни CADпродукти с общо предназ­начение като Auto CAD, Corel и други, сега самият процес се издига на съв­сем друго ниво — процесът на дизайн става максимално бърз и лесен. Дизай­нерът има избор както да чертае по познатия му стандартен начин с гео­метрични обекти, така и да работи с готови компоненти или стандарти, да добавя собствени идеи и т.н. При това силно се редуцира възможност­та за грешки в процеса на дизайна.

Към всичко това, ние добавя­ме един елемент, който отсъства при стандартните масово използва­ни CAD системи или прилагането му е много трудно — връзката с маши­на за макетиране. Модулът САМ на EngView, който е включен в предлага­ната конфигурация, е пригоден да ге­нерира и изпраща към плотера файл за оптимално рязане и биговане. Така се затваря пълният процес на дизай­на — измислянето на уникален нов про­ект или структура на опаковка и ней­ното изработване от реален матери­ал в единична бройка или малка серия от няколко десетки бройки.

Основната стойност на решени­ето, според мен, се състои в това, че дава възможност на дизайнера да усъвршенства креативния процес, като го направи по-бърз, по качест­вен и завършен — с реален краен про­дукт, който може лесно да се оцени и верифицира.

Решението „3 в 1 за дизайн на опа­ковки“ бе ориентирано предимно към малките и средните предпри­ятия от опаковъчната индустрия. Планира ли Пирина разширяване на продуктовата линия в посока към по-големите потребители?

По-скоро не. Към момента решението Пирина е уникално и почти няма зна­чима конкуренция на световния пазар. От друга страна, конкуренцията при големите индустриални плотери е ог­ромна и там непрекъснато се появя­ват нови производители. Предпочи­таме да останем лидери в производството на малки настолни машини с лесно управление и поддръжка.

Предложихте нова по замисъл и изпълнение услуга — изработване на лимитирани макети и малки се­рии опаковки. Доби ли популярност тази услуга?

Целта на тази услуга беше не толко­ва печалба и приходи, колкото демон­страция пред потенциални клиенти как работи решението „Пирина“ и как­ви възможности дава. С други думи, това е нещо като образователен курс, след който се надяваме клиенти­те да си купуват машината, а не да ни възлагат поръчки.

Какви нови услуги/продукти ще предложи Пирина на своите клиенти?

Основната цел оттук нататък е да се усъвършенства основният про­дукт на Пирина Технологии — настол­ният макетен плотер. Ще продължим да го предлагаме в два размера — 50 на 70 см и 70 на 100 см, но пред нас сто ят две основни предизвикателства — да го направим по-бърз като работа и време за изпълнение на една задача и по-лесен за поддръжка от клиента. Второто е особено важно, доколкото дестинациите на нашите продажби включват клиенти в страни от Север­на и Южна Америка, Азия и Африка.

Тази година за първи път участвахте на най-мащабния форум в по­лиграфическата индустрия —drupa. Какви резултати отчита Пи­рина от своето представяне в Дюселдорф? На кои специализира­ни изложения планирате да участ­вате през следващата година?

drupa беше критичната точка в раз­витието на Пирина. До този момент имахме доста разпокъсан досег с по­тенциални клиенти, предимно от па­зари, подобни на българския, където клиентите търсят основно евти­ни решения, но очакват по-скоро те да са с производствените възмож­ности на големите плотери. Това съз­даваше разминаване между това, ко­ето предлага Пирина, и това, което очакват клиентите. На drupa се видя колко бързо оценяват потенциала на това решение клиентите от разви­ти икономики, където качеството на дизайна е също важен фактор за успе­ха на фирмата. В Дюселдорф получих­ме доказателство за жизнеспособ­ността на проекта, след което тръг­наха и много нови контакти и отно­шения с кандидати за дистрибутори. С един от тях — дистрибутор за Испания и Португалия, току-що приклю­чихме съвместно участие на изложе­ние в Мадрид.

През октомври Пирина Техноло­гии обяви конкурс за разработва­не на оригинална опаковка „Отвъд опаковката“. Какви бяха целите на този конкурс и към кого беше насочен?

Конкурсът за опаковки е съвместен проект с EngView Systems и е част от нашата кампания за популяризира­не на тези специализирани продукти за дизайн и производство в опаковъч­ната промишленост, които биха по­вишили качеството и конкурентос­пособността на българските фир­ми. Опитът на EngView Systems Бъл­гария, който датира от 1998 година насам, показва, че на най-голям успех може да се разчита, ако усилията се насочат не толкова към съществува­щите фирми и работещите в бизне­са специалисти, а към студентите и тези, които тепърва навлизат в тази индустрия. По тази причина EngView Systems, както и Пирина Технологии, имат утвърдена политика да рабо­тят съвместно с университетите и специализираните учебни заведения и да ги насърчават в използването и ус­вояването на високоспециализирани­те им продукти.

Един такъв проект е и конкурсът, от който очакваме да бъде стимули­рана креативността и въображение­то на бъдещи и настоящи дизайнери на опаковки и изделия от листови ма­териали, като същевременно им да­дем възможност да се уверят в реал­ните възможности за увеличаване на качеството и бързината на креатив­ния процес, като използват и плоте­ра на Пирина.

 
08.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни технологии, Интервюта

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар