Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Плазмената технология в опакованетоВ опаковъчната индустрия между да­ден амбициозен проект и неговото осъществяване често съществува непреодолима пропаст. Новите изис­квания за дизайн, качество и съвмес­тимост с екологичните стандарти на опаковката изправят много компа­нии пред големи предизвикателства. Някои от трудностите обаче мо­гат да бъдат преодолени сравнител­но лесно чрез прилагането на плазма при атмосферно налягане чрез тех­нологията Openair, разработена от немската компания Plasmatreat. Нова­та технология се използва както за фино почистване на обработваните повърхности на опаковките, така и за съществено повишаване на възмож­ностите им за взаимодействие с дру­ги материали. Нещо повече, новата технология позволява използването на материали в опаковането, към кои­то до този момент лепилата на во­дна основа и печатните мастила са били неприложими.

Защитното опаковане на стоки­те гарантира тяхната хигиеничност, качество и дълготрайното им съхра­нение. То предоставя информация в помощ на потребителя, като заедно с това и рекламира продукта. Създа­ването на добър защитен опаковъчен материал не е лесно и изисква задъл­бочени познания. Често създателите на нов материал трябва да се спра­вят с недостатъчно доброто закре­пване на печатните мастила и суб­станции върху повърхността му. При­чините за тези проблеми често се крият в самата структура на обра­ботваните повърхности.

Плазмената технология Openair елиминира споменатите проблеми. Предварителното плазмено трети­ране допринася за перфектното по­чистване и високата активация на най–различни повърхности, като по този начин предоставя оптимална среда за слепване за лепилата, боите и мастилата. Предимство на техно­логията е и нейната икономичност в сравнение с конвенционалните мето­ди за предварително третиране. Из­ползваните системи за впръскване не изискват инсталирането на скъпа ва­куумна камера. Те могат да бъдат ин­тегрирани във всяка нова или вече съ­ществуваща продуктова линия, като същевременно не замърсяват околна­та среда.

Свойства на плазмения поток

Системите, базирани на реактивния принцип на изхвърляне на плазма, опе­рират, както вече споменахме, в сре­да с нормално атмосферно налягане. Плазмата се създава с помощта на високоволтова електрическа дъга, която се индуцира в горелката. Про­тичащият през дъгата газ премина­ва в четвърто агрегатно състояние на плазма, която попада върху повърх­ността на обработвания продукт. Една от спецификите на възникнали­ят плазмен поток е, че той е елек­трически неутрален, което в голяма степен разширява възможностите му за използване като същевременно опростява прилагането му. Плазмена­та система е с високо ниво на ефек­тивност. Силата на потока е такава, че могат да се постигнат много го­леми скорости на обработка на мате­риалите — от порядъка на 100 метра в минута. От друга страна, голяма­та сила на плазмения поток позволява лесното отстраняване на по–големи­те частици, замърсяващи обработ­ваната повърхност. Нагряването на пластмасовите повърхности по вре­ме на третирането им с плазма обик­новено се колебае около 20˚C.

Екологичен начин за подобряване на слепването

Плазмената обработка позволява ед­новременното използване на модер­ни неразтворими UV лепила и на сис­теми на водна основа дори върху повърхности с висока степен на ре­зистентност, каквито са неполярни­те пластмаси. Решаващото предим­ство на тази технология се състои във факта, че несъвместими до този момент вещества могат да бъдат накарани да взаимодействат помеж­ду си и да образуват връзки. Новата технология позволява допълнително­то предварително третиране с хи­мически вещества или почистващи препарати в повечето случаи да бъде преустановено. В резултат не се от­делят емисии от опасни летливи орга­нични съединения (въглеводороди) по време на производството. Процесът на плазмена обработка е до голяма степен унифициран, което позволява контролирането му от автоматизи­рани системи с минимална човешка намеса.

Приложения на плазмената тех­нология

Независимо дали целта е да се етике­тира бурканче за сладко, да се отпе­чата надпис върху стъклена бутилка или опаковка за мляко, ключов фактор за ефективното опаковане е възмож­ността да се обработват ефектив­но най–различни материали, и то на приемливи цени. Плазменото трети­ране може да се приложи върху различ­ни покрития, които понякога са много тънки, какъвто е случаят с композит­ните опаковъчни материали. Карто­нените опаковки се произвеждат с много висока скорост, за която е не­обходимо наличието на здрави връзки между отделните сглобяеми елемен­ти, особено в случаите, когато глад­ките повърхности трябва да бъдат покрити със слой от пластмаса.

Предварителното плазмено тре­тиране опростява процесите при обработка

При етикетирането на стъклени бу­тилки плазмената технология при Openair позволява използването на универсални и преди всичко евтини ле­пила на водна основа. За пример ще да­дем металните капачки на бурканче­тата за сладко при чието отливане се използват смазки. Част от тези лу­бриканти остават залепени към бо­ядисаната метална повърхност. Тук плазменият метод се прилага, за да се избегне използването на допълни­телни специални лепила и да се прило­жат универсалните им аналози.

Сгъване на кутии

Здравото свързване на надлъжните шевове при висококачествените сгъ­ваемите кутии става възможно чрез предварителна обработка с плазме­ната технология, вградена в поточна­та линия. За сгъване на кутии със или без заключващо дъно широчината на плазмените участъци, необходими за обработка, варира 4 до 8 мм в зависи­мост от количеството на използвано­то лепило. Същевременно стойности­те на повърхностното напрежение достигат над 72 mN/m. В случая плаз­мата не представлява пламък, а по–скоро студен лъч. Повърхностите, които са третирани с нея, не са изложени на висока температура и потре­бителят на технологията може в го­ляма степен да използва стандартни или разтворими лепила. Обработката не оставя каквито и да е видими сле­ди по повърхността. В случаите на об­работка на ламинирани повърхности, дълготрайната якост на връзките се постига дори с използването на обик­новени лепила. Чрез плазмено трети­ране при използване на същите стан­дартни лепила може да се достигне скорост на нанасяне до 400 м/мин.

Защитни отпечатъци

Отпечатъците върху опаковки при­тежават най–различни функции. От­печатъкът може да има предпазни или рекламни цели, да показва срока на годност на продукта или неговия бар код. В хранителната и фармацевтич­ната индустрия е абсолютно задъл­жително надписите, даващи информа­ция за съдържанието на опаковката, да бъдат подсигурени срещу изтърк­ване. От друга страна, когато по­върхностните покрития и мастила се прилагат за печат и декорация върху стъклени бутилки, флакони за парфю­ми и тубички за кремове, прецизното съчетаване на цветове и високата точност на изображението са повече от необходими. Въздушните мехурче­та трябва да бъдат избягвани, за да бъде постигнато оптимално ниво на залепване и висока резистентност на одраскване.

Пластмасовите филми

Полипропиленовите филми се използ­ват в множество продукти с най–различно приложение — от опаковъчни материали за храни и цигари до ети­кети и филми, използвани в енергийна­та индустрия. Когато подобни филми трябва да бъдат обработвани, по­върхностната им енергия, а оттам и пропорциите на представените поля­ризирани групи трябва да бъдат уве­личени, за да бъде осигурено доброто сцепление. За тези цели от много го­дини се използват различни техники като коронната технология, плазма­та при ниско налягане и топлинната обработка.Чрез тези добре познати методи за предварителна обработка обаче се постига сравнително ниска степен на сцепление и резултатите от прилагане им са незадоволител­ни — на опаковките им липсва необходимата стабилност, което води до недобро съхранение на стоката върху стелажите. Нежеланото предвари­телно третиране от двете страни на материала при използване на корон­ния метод може да доведе до зацапва­не филма на ролката. Нещо повече, подобно третиране води до същест­вени нарушения на способността на филма да бъде прикрепван върху по­върхността. В сравнение с процеси­те на третиране във вакуум, плазма­та с атмосферно налягане притежава предимството да бъде интегрирана в системата на производство.

Етикетиране

Едно от най–често използваните при­ложения на плазмата, произвеждана по технологията Openair, е в сферата на етикетирането. Независимо дали ма­териалите за обработка са реклам­ни стикери, иновативни или защитни етикети, когато те биват залепва­ни за бутилките от стъкло, пласт­маса или метал, винаги съществу­ват основни изисквания — лепилото да бъде на водна основа и съединителните връзки между повърхности­те да не изчезват от само себе си. За да подсигурят специалното залеп­ване на тези етикети, големите ком­пании за хранителни стоки като Kraft и Moet & Chandon използват именно плазмената технология.

 
12.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни технологии

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар