Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Предизвикателствата пред опаковането на свежи месаПри избора на опаковка за пресни меса трябва да се взе­мат предвид множество фактори, които са от същест­вено значение за успеха на продукта. Подхождайки към из­бора на опаковка, производителят трябва да бъде наясно, че не съществува универсална опаковка за всички видо­ве пресни меса, които се предлагат на пазара. Всеки тип месо има своите изисквания за съхранение, които трябва да бъдат спазени по най-подходящия начин. Колкото про­изводителят е по-наясно какви са изискванията на даден тип месо към опаковането, толкова по-голям е шансът му за пазарен успех. Затова опаковката трябва да бъде точно преценена комбинация от подходящи опаковъчни материали, технологии, структура, дизайн, външен вид и др. Резултатът трябва да бъде създаването на опаковка, която хармонира по най-добрия начин с продукта, осигу­рявайки ефикасен производствен процес и ефектно пред­ставяне на щанда.

Ето няколко съвета към производителите на храни

1. Подберете внимателно опаковката според нуждите на клиента. Повечето съвременни потребители па­заруват ежедневно и искат да сготвят нещо бързо и вкусно, когато се приберат вечер вкъщи. Готовите за бързо готвене опаковани меса са доброто реше­ние и ние виждаме как производителите изпълняват тези очаквания на клиентите. В хладилните камери на супермаркетите се предлагат все по-големи коли­чества прясно месо, нарязано на порции с определе­ни размери и форма, което е подходящо за директна конвенционална или микровълнова обработка. В този случай най-добрият опаковъчен материал, предлаган в момента на пазара, е CPET. Опаковано в него, прясно­то месо може да бъдат взето директно от фризера и да бъде поставено в предварително загряна фурна с температура до 220°C.

2. Използвайте опаковки с еднакъв профил, но с различ­на дълбочина. Ако опаковате продуктите си в опаков­ки с различна дълбочина, но с еднакъв профил (дължи­на и ширина), това ще позволи използването на един и същ запечатващ механизъм за опаковане на различни по размери или количество продукти. По този начин ще намалите инвестициите в запечатващи машини и ще предотвратите времеемките смени на матри­ците по време на производствения процес. Използва­нето на подобна тактика позволява създаването на визуално еднакви опаковки за цялата ви продукция, ко­ето означава по-висока познаваемост на марката ви на пазара.

3. Обръщайте специално внимание на формата на ръбо­вете. Заоблените ръбове няма да пробият пазарски­те чанти.

4. Изработвайте опаковките си от мономатериали. Това ще позволи по-лесното им рециклиране или унищо­жаване по екологично съобразен начин.

5. Погрижете се за ефективното представяне на про­дукта в точката на продажба. Кутиите могат да бъ­дат закупени като модули, което позволява да бъдат изложени по хармоничен и елегантен начин. Така може­те да поставите повече продукти на по-малко място и да спестите време за презареждане на щанда. Об­лекченото опериране с продукцията ще доведе и до намалени разходи за логистика.

6. Използвайте възможностите на активните опаков­ки. По време на промишленото пакетиране прясното месо отделя специфични сокове, чието количество за­виси най-вече от типа на месото (прясното пилеш­ко месо е най-уязвимо към тези процеси). Защитата на продукта може да стане с влагането на специал­ни абсорбери за течности. Някои производители вече предлагат подобни средства заедно с опаковката. Тук обаче рискът е свързан с точната дозировка. Абсор­берите трябва да действат до степен, до която да не позволят на месото да изсъхне. В опаковките на прясното месо могат да бъдат поставяни и други ти­пове абсорбери, които успешно да се борят с обезцве­тяването му.

7. Погрижете се за качественото запечатване на ръ­бовете. Освен че развалят цялостното впечатление на потребителя от продукта, отделените от прясно­то месо флуиди възпрепятстват или най-малкото за­трудняват качественото запечатване на покриващо­то опаковката фолио. Не е лесно да бъде избегнато замърсяването на ръбовете на опаковката. Затова производителят трябва да положи допълнителни уси­лия в тази посока.

8. Обърнете специално внимание на месото от риба и морски дарове. Всички знаем, че редовното консумира­не на риба е полезно за здравето. През последните го­дини месото от риба и морските дарове се радват на нарастващ интерес от страна на потребителите, което се отразява и на повишеното му търсене. Ме­сото от риба и морските дарове често са много „ка­призни“, що се отнася до дълготрайното им съхране­ние. Само внимателно подбраният начин на обработка и тип опаковка могат да доведат до дълготрайно съх­ранение на опакованото месо и запазване на привлека­телния му външен вид. Етикетът, обозначаваш срока на годност, не трябва да бъде единствената гаран­ция за свежестта на продукта. Самото рибно месо също трябва да изглежда прясно. Естествено е же­ланието на потребителя да има възможност да види как изглежда опакованият продукт, преди да вземе ре­шението за купуване. Затова не е чудно, че тенденци­ята към прозрачно опаковане в момента нараства и става все по-очевидна за рибната индустрия. При опа­коването на различни видове морски дарове с черуп­ки (миди, раци, скариди и др.) прозрачните опаковки са не по-малко важен фактор решението на потребите­ля за покупка. Тук от съществено значение е самият материал на опаковката да бъде здрав, тъй като съ­ществува опасност острите ръбове на мидените че­рупки и щипките на различните видове морски живот­ни да нарушат неговата цялост.

 
17.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни технологии

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар