Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

РФИД БългарияРФИД България е първата българска компания, създадена с цел популяризиране на RFID технологията в България и внедряването на цялостни RFID системи. Фирмата предлага решения за управление на склад, контрол на дълготрайни активи, контрол на достъп; интегриране в съществуващи системи; консултации при изготвяне на спецификации за RFID системи. РФИД България е доставчик на RFID оборудване от водещи световни производители.

RFID е сред най-бързо развиващите се високи технологии в световен мащаб. Редица прогнози сочат очакван ръст за развитите икономики от 50–70% годишно. За България, в която тези технологии са слабо разпростране­ни към момента,ръстът ще е много­кратно по-голям, отчитат от РФИД България.
RFID (абревиатура на Radio Fre­quency Identification Device или в превод на български език — радиочестотна идентификация) технологията се бази­ра на използването на малки електрон­ни устройства (идентификатори), ко­ито обменят информация с четци на радио честота. Идентификаторът се състои от чип с памет и антена. В паметта може да бъде записан уника­лен идентификационен номер, както и допълнителна информация. По този на­чин RFID идентификаторът позволява да бъде разпознат обектът, към кой­то е прикачен — стока, материален ак­тив, животно. При навлизане на иден­тификатор в полето на антената контролерът „прочита“ съдържаща­та се в паметта информация и я пре­дава към компютър за обработка.
Причина за бързото развитие и разпространение на RFID са безспор­ните предимства на технологията за автоматизирана идентификация. Ако използваме за сравнение широко разпространения метод за идентифи­кация с баркод, можем да отбележим следните съществени разлики:
• RFID може да бъде прочетен от много по-голямо разстояние — до 6–7 м за най-разпространените па­сивни идентификатори и до някол­ко десетки метра при използване на активни технологии;
• RFID може да бъде прочетен без пряка видимост към идентификатора;
• RFID идентификаторът може да съдържа голям обем информация, която може да бъде многократно презаписвана;
• RFID идентификаторите са устой­чиви на външни влияния и замърся­вания и имат дълъг живот;
• RFID позволява напълно авто­матично четене, без човешка намеса;
• RFID идентификаторът може да носи информация за всяко отдел­но изделие, а не за група или вид стока.

Баркодът безспорно ще има мяс­то в автоматизираната идентифика­ция още дълги години, но тенденцията е постепенно той да бъде изместен от RFID технологиите.
Разбира се, RFID технологията има и недостатъци. Като основен можем да посочим все още относително ви­соката цена на идентификаторите, проблемното четене в близост до ме­тал и течности и необходимостта от допълнителна обработка на голе­мия обем информация, постъпващ от RFID устройствата.
В последните години се наблюда­ва тенденция за бързо намаляване на цените на оборудването и идентифи­каторите. Това е резултат както от целенасочените усилия на водещи све­товни компании, така и на все по-ма­совата употреба на технологията в развитите икономики. САЩ е воде­ща с въвеждане на мащабни RFID про­екти в търговски вериги от типа на Wal-Mart и държавни институции като Министерство на отбраната, а това дава тласък на цялата индустрия. В Европа лидер е МЕТРО — тяхната про­грама за RFID идентификация на по­стъпващите стоки стартира офици­ално в Германия през миналата година. Очаква се до няколко години към всич­ки доставчици на веригата да бъде поставено изискване за маркиране на стоката с RFID.
Списъкът на водещи световни компании, внедряващи такива сис­теми, е дълъг, като сред тях са: Procter&Gamble, IKEA, Marks&Spencer и много други.
В посока намаляване цената на идентификаторите са и разработки­те на „печатни“ RFID, които се пола­гат заедно с печата на етикети и опа­ковки. Очаква се този метод да се из­ползва ефективно на пазара до някол­ко години и това да подпомогне марки­рането и проследяването на всяка от­делна стока.
Списъкът на области на приложе­ние на RFID технологии е дълъг, но най-бързо това става при управление­то на вериги за доставки, управление на складове, партидна проследимост, контрол на дълготрайни материални активи, контрол на достъп и др.
Проследяването на голям брой сто­ки е предизвикателство поради обема информация, който трябва да бъде об­работен от системата. Използване­то на RFID осигурява точна и навре­менна информация за стоките, воде­ща до по-добро управление на складо­вите наличности.
Анализът на получените данни поз­волява прогнозиране на използваните количества и контрол на зареждане­то на стоки. Системата отчита вся­ко изваждане на стока и сигнализира за намаляване под определен праг и по този начин съдейства за намаля­ване на липсите на стоки. Тази информация може да бъде използвана как­то вътре в компанията, така и меж­ду партньори, подобрявайки тяхното взаимодействие.
Проследяването на стоки в скла­дове и логистични центрове е цено­во ефективно (а често и технологич­но единствено възможно) при марки­ране на по-едри единици: кашони, па­лети и др. Въвеждането на RFID в ло­гистичните центрове подобрява про­следимостта на стоките, а в допълнение може да подпомогне локализиране­то и разполагането им в склада. С по­мощта на ръчни терминали се извърш­ват бързи инвентаризации на стоки и материални активи.
Много важно приложение е партид­ната проследимост, която е задължи­телна за хранително-вкусовата про­мишленост и фармацията. Тук RFID идентификатори се поставят на вся­ко изделие и така се контролират про­изход, срокове на годност и т.н.
Едно от големите предизвикател­ства пред въвеждането на RFID тех­нологиите е липсата на подходяща со­фтуерна инфраструктура и поддръж­ка от масово използваните в бизнеса продукти. Поради спецификата на ин­формацията, постъпваща от RFID сис­темите, е необходимо използването на т.нар. middleware (мидълуер). Мидълуерът „свързва“ RFID устройствата със съществуващи продукти за управ­ление на склад и бизнес процеси. В него се извършва събиране на данни, филтриране и обработка. Информаци­ята се подава към крайния софтуер в подходящ вид. Използването на такъв продукт позволява бързо въвеждане на новите технологии без подмяна на на­личния софтуер и оборудване.
Подобен продукт, насочен към мал­кия и среден бизнес е една от приоритетните разработки на РФИД България.
Повечето от големите софтуeрни разработчици на ERP системи, като SAP, Microsoft, IBM подкрепят въвежда­нето на RFID и предлагат допълнител­ни модули за интеграция към техните продукти.
Развитието на RFIDтехнологии­те е сред приоритетите на Европей­ския съюз. Въвеждането на нови тех­нолгии за подобряване на бизнес про­цесите и конкурентоспособността се насърчава и подкрепя от европей­ските програми.

 
05.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни технологии

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар