Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Съвременни тенденции и технологични алтернативи в опаковането на храни в България

 •  
 •  
 •  
 •  


Спомням си как преди 10 години в тър­сене на клиенти се налагаше да убеж­даваме производителите от необхо­димостта продукцията им да е опа­кована и каква е ползата от това. В днешни дни това не е необходимо. Всеки производител знае,че опаков­ката е нещото,което прави стока­та продаваема. Всички обаче се из­правят пред решаването на една не­маловажна задача,а именно как или по-точно в какво да опаковаме хранител­ни продукти?

В момента на пазара се предлагат широка гама от опаковъчни техноло­гии,което прави избора още по-тру­ден. За да направим правилния избор,е нужно първо да си отговорим на два основни въпроса:

1. Какъв тип хранителен продукт ще опаковаме,изхождайки от специфи­ката му и начина на производство?

2. Каква производителност ни е не­обходима в момента и каква би била тя след време?

В зависимост от трайността си хранителните продукти се делят на:

 • Свежи — крехки продукти с много малка трайност — плодове и зелен­чуци,свежи салати;
 • Охладени — месни продукти или полу­фабрикати както и сандвичи и др.;
 • Малотрайни — термично обрабо­тени продукти с голямо водно съ­държание;
 • Трайни — сурово сушени месни про­дукти,сирена и кашкавали,дълбо­ко замразени храни или такива с много ниско водно съдържание;

Спрямо производителността си ма­шините за опаковане на храни се разделят на такива с:

 • Малка — малките опаковъчни ма­шини работят с производител­ност от 1 до 3 цикъла в минута,т.е. от 60 до 180 опаковки за час (това означава,че ако опаковаме сирене от по 1 кг за час ние можем да опаковаме средно около 150 кг);
 • Средна — машините от този клас работят с производителност от 3 до 10 цикъла в минута,т.е. от 180 до 600 опаковки за час (ако от­ново вземем примера със сирене­то от по 1 кг,то за час ние можем да опаковаме средно около 450 — 550 кг);
 • Висока — това са машини,които имат голяма производителност,но за сметка на това видовете опа ковки и техните размери са огра­ничени. Производителността им е от 10 до 50 опаковки в минута,т.е. от 600 до 3000 опаковки за час;
 • Много висока — това са „истински чудовища“ с производителност от над 50 опаковки в минута. Тези ма­шини се изработват специално за конкретна нужда и опаковат кон­кретен продукт или група продукти с почти неразличими разлики във формата.

В съвременното предлагане на ма­шини за опаковане превес има техно­логията,която може да гарантира на потребителя качество,непроменено във времето — от излизането на про­дукта от завода–производител,до трапезата.

Интересна тенденция е измест­ването на полистироловите чиний­ки и стреч опаковката от т.нар Тray Sealer (трей-сийлър) опаковка и използ­ването на защитна газова среда. Това не е нова технология,но тя се оказ­ва подходяща за опаковане на свежи и малотрайни хранителни продукти. Това решение е подходящо при малка и средна производителност,като има два метода за опаковане — класиче­ски Tray Sealer или термоформинг. Во­дещи при избора на технология в този случай са начинът на поставянето на продукта в чинийката и стойността на опаковката. Очаквам в скоро бъде­ще големите производители да дос­тигнат пълния капацитет на опако­въчните си мощности и да потърсят по-производителни варианти. Реше­ние в тази посока се явява технологи­ята на Flowpack (флоупак) опаковане в защитна среда.

Постигането на оптимална про­изводителност в опаковането при за­пазване на свежестта на продукта е от първостепенна важност както за производителя,така и за потреби­телите. За производителите на по­луфабрикати от червено и бяло месо бих препоръчал моделите Тray Sealer на Henkovac–TPS1000 или TPS2000,в добавка с етикетиране на продукта в машината. Те са добър вариант за пестене на време и място,а и проду­ктите в повечето случаи са с фикси­ран грамаж. Машината ще постави етикета на точното място върху или под опаковката,а също така може да отпечата и дата,партиден номер или баркод.

Друго интересно решение е патен­тованата от Cryovac® система Dar­Fresh® (ДарФреш). Тя позволява да от­ворите от едната страна продукта и въпреки това в другия край той да ос­тане във вакуум. Наблюдава се серио­зен интерес към опаковането с фикси­рано тегло. Проучвания сочат,че кли­ентите предпочитат вместо да ви­сят на опашка пред щанда за месо или колбаси да си вземат опаковка,която е с цена „за брой“.В Европа се появи­ха т. нар. „умни етикети“,които про­менят цвета си,ако продуктът не е транспортиран или съхраняван пра­вилно.

Въпросът (който все по-често ще си задаваме) е какво става с опаковка­та след нейната употреба, на коя гор­ска полянка се търкаля или се носи вол­но от вятъра по градските улици? И в тази област се търсят решения. Го­лемите технологични центрове рабо­тят по заместването на традицион­ните съставки с такива от растите­лен характер,способстващи по-бър­зото им разлагане. Развива се и тех­нологията,използваща хартиени или картонени опаковки.

Моят съвет към всички,търсещи решения за опаковане е: обърнете се към специалисти,преценете правил­но дали не се заблуждавате,избирайки решение,което в един момент би се оказало неподходящо или непроизводи­телно. Опитайте се също така да ми­слите като потребител в магазина — дали бих купил този продукт в тази опаковка или не?

 
09.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни технологии

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар