Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Техниката решава всичко

  •  
  •  
  •  
  •  


Прогнозите за развитието на пазара за опаковъчна техника в света са да достигне забележителния обем от 40,3 млрд. долара през 2012 г. Това постоянно нарастващо търсене се дължи на утвърждаването на опаковането като мощен маркетингов инструмент и като рефлектор на вечно растящите и променящи се изисквания на потреблението. Иновациите са отличителен белег при производството на съвременна опаковъчна техника, която вече е важно средство за прогреса в стопанския живот.

Опаковането с добавена стойност е доминиращ фактор, задвижващ търсенето на нови и ефективни машини. Заед­но с това навлизането на новите технологии, развитието на комплексни опаковъчни материали, тенденциите в хра­ненето, дизайна, многократната употреба и удобството оказват дълбоко въздействие върху структурата и харак­теристиките на пазара за опаковъчна техника. От ключо­во значение са автоматизацията, интегрирането, стан­дартизирането, универсалността, сигурността, бързите пренастройки и съкратените производствени цикли.

Производителите на опаковъчна техника могат да се справят с текущите икономически условия, като предла­гат висока стойност чрез надеждност, производител­ност и гъвкави решения — важни критерии при закупува­нето на машини от компаниите за потребителски и про­мишлени стоки. Счита се, че днес най-действените кри­терии при вземането на решение за закупуване на опако­въчна техника са: замяна на старите машини с нови по-ефективни и добавяне на нови машини към съществуващия парк с цел приспособяване към новите продукти, нахлува­щи на пазарите.

Големият ръст в производството на готови за подгря­ване и консумация храни поставя високи изисквания към тяхното опаковане. Едно такова изискване е опаковките винаги да съдържат точното количество продукти. Дру­го високо изискване е спазването на перфектни хигиен­ни условия при производството и опаковането на готови­те храни. Освен това те трябва да са добре приготвени, вкусни, апетитни и хранителни - като домашно приготве­ните. Манипулирането на готовите храни е сложен про­цес и поради необходимостта от дозиране и разполагане на различните съставки и смеси в различни опаковки. Голе­мите европейски производители на готови храни вече ин­вестират в комплектни автоматизирани системи за пре­тегляне и опаковане на храните. Една от компаниите, кои­то произвеждат такива линии — шведската Bilwinco, пред­лага замяна на ръчния труд и точно формиране на инди­видуалните порции с помощта на автоматизирана систе­ма за разфасоване и опаковане, която е универсална и при­годена за чести пренастройки. Системата включва стан­ция за разтоварване на контейнерите с продукти, захранваща вибрационна секция и конвейер за транспортиране на продуктите до многогнездовата теглилка BW128W. Те­глилката дозира порциите в пълначния възел, който гаран­тира коректното разполагане на порциите в подложки­те на слоеве, смесени, един до друг и в различни части на опаковката.

Пренастройването на методите за пълнене става за минути с помощта на контролното табло и съвсем малко механични напасвания. Компанията предлага подобна сис­тема за формиране и опаковане на сандвичи, която е мо­билна и може да се отделя от линията за лесно почистване с цел спазване на високите хигиенни изисквания.

Растящата консумация на плодови сокове, чайове, то­низиращи напитки, овкусени минерални води и млечни на­питки с удължен срок на годност налага на производители­те на опаковъчна техника да намират целесъобразни ре­шения за горещото пълнене на такива чувствителни про­дукти, някои от които са с висок вискозитет. Известна­та компания Sidel е конструирала и предлага такава маши­на, която осигурява максимална точност на напълването посредством технология за електронно измерване на про­дуктовия поток. Празното пространство в горната част на опаковката може да се определя в зависимост от изис­кванията на клиента, да се настройва автоматично или да се модифицира с помощта на интерфейс човек-маши­на. Рисковете от разливане на продукта са минимизирани, благодарение на функцията за снижаване на вентила до бу­тилката преди започването на пълненето.

Въпреки добрите качества на питейната вода в Евро­па, делът на бутилираните води расте стабилно. В резул­тат се очаква през 2009 г производството на РЕТ бутил­ки да се увеличи със 7%. С това нараства и значението на икономическата ефективност при производството на РЕТ бутилки и бутилирането на водите.

В усилията да рационализират производствените про­цеси и да намалят необходимостта от големи работни пространства, водещите производители на оборудване успяха да интегрират машините за бласформоване на бу­тилките и пълначните линии. След като събирането и ре­циклирането на използваните РЕТ бутилки вече е добре организирано, напред излезе необходимостта от тяхното олекотяване с цел икономия на материали при опаковане­то на водите.

Въпреки интегрирането на операциите, бутилиращи­те линии все още имат проблеми с прекъсването на ра­ботния цикъл поради задръствания и засечки в работа­та на конвейерите. Новите системи за управление елими­нират тези проблеми чрез различни нововъведения и контролни функции. Една новост е използването на миещите секции в интегрираните линии за охлаждане на постъпва­щите нови бласформовани бутилки. При опитите за олеко­тяване на бутилките се оказа, че вграждането на уякчава­щи ребра ги прави по-крехки и това ограничава намалява­нето на тяхното тегло. Този проблем се отстранява чрез използване на гъвкавостта на материала, чиято „памет“ за формата я възстановява след евентуално деформиране при преминаването през конвейера, при опаковането и при транспортирането.

Друга иновация в сферата на малките РЕТ опаковки за растящия сегмент на здравословните храни е използване­то на термоформоване и дълбоко изтегляне. При този ком­биниран процес дебелината на стената на бутилката ос­тава абсолютно еднаква навсякъде по нейното тяло, а те­глото намалява почти наполовина в сравнение с бласфор­моването при запазване на нужната стабилност на опаковката. Техниката е съвместима със съществуващите машини за пълнене и затваряне и поддържа обичайната производителност.

Тези най-нови решения за оптимизиране на опаковъчни­те линии за води и здравословни храни в РЕТ бутилки са де­монстрирани успешно на Interpack 2008.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар