Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Технологията UHTАко се мръщите и клатите недо­верчиво глава при вида на прясно мляко в картонена кутия, складира­но извън хладилните витрини в ма­газина, със срок на годност поло­вин година, просто не сте прави. Това далеч не означава, че млякото е пълно с консерванти. Просто на­гласите ви са от времената пре­ди асептичните технологии. Тога­ва се смяташе за задължително малотрайните продукти, какво­то е млякото, да се транспорти­рат в хладилни камиони, да се съхраняват при температури близки до нулата и да се доставят всеки ден. Асептичните опаковки и нови­те технологии за обработка на мля­кото при много високи температу­ри UHT (Ultra High Temperature) обаче направиха революция в тази сфера. Неслучайно през 1989 година американският институт по хранител­но-вкусови технологии обяви асеп­тичната опаковка за най-важното нововъведение в хранителната ин­дустрия през последния половин век. Благодарение на асептичните технологии стана възможно малот­райните продукти да имат удълже­ни срокове на годност и да се съх­раняват при стайна температура в продължение на месеци. Всичко това означава и по-ниски разходи за дистрибуция. Първо, защото дос­тавките могат да са по-големи и по-нарядко. Второ, защото хладилната техника за транспорта и съхранението става ненужна.

Доказано е, че млякото и течни­те млечни продукти се влияят пове­че от времето, през което са били изложени на определена темпера­тура, отколкото от самата тем­пература. При продължително заг­ряване например, освен че се уни­щожават микроорганизмите, се понижава и хранителната стойност на продукта — най-вече поради факта, че структу­рите на витамините се разпадат. Ако обаче суровото мляко рязко се нагрее до 135-150°C, остави се при тази температура за 2-4 секунди и след това се охлади, вку­сът, консистенцията и хранителните му качества се запазват. Задължително е целият процес да протича в сте­рилна среда, за да се предотврати повторното проник­ване на микроорганизми. Така протича обработката на прясното мляко чрез UHT технологията, която се смята за най-ефективна за съхраняване на хранителната стой­ност на продукта.

Задължително условие за запазване на микробиологич­ния профил, постигнат при UHT обработката, е млякото и млечните продукти да се опаковат в асептична сре­да. При най-ефективните системи млякото се налива в предварително стерилизирани картонени опаковки, изра­ботени в изолирано пространство. Кутиите се запечат­ват, когато са оптимално напълнени, което не позволява съдържанието да се окисли. По този начин опаковката се използва максимално ефективно.

Асептичните опаковки за млечни продукти по пра­вило са многослойни. Структурата им отвън навътре е следата: полиетилен, картон, полиетилен, алуминиево фолио, полиетилен. Външният слой полиетилен предо­твратява проникването на влага, картонът осигурява твърдостта и формата на опаковката, а алуминиевото фолио предпазва млякото от слънчева светлина и кисло­рода, които биха го развалили. В пряк контакт с млякото е слой от полиетилен, използван в хранителната индустрия. Така благодарение на технологията на преработка и асептичните опаковки млякото и млечните продукти, обработени по UHT технология са с по-дълъг срок на год­ност, без към тях да се добавят консерванти.

 
13.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни технологии

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар