Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

EskoArtwork

  •  
  •  
  •  
  •  


EskoArtwork ще покаже последната си гама от иновативни решения на тазгодишното Labelexpo Europe. Ак­центът е върху най-новите пости­жения в областта на дигиталната флексо технология – HD Flexo и Digital Flexo Suite. Продуктите на компани­ята отдавна са еталон за качест­во в областта на дизайна на етике­ти, предпечата и цялостни решения за работния процес. Независимо дали става въпрос за дигитален, офсетов, флексо или дълбок печат, решения­та на EskoArtwork са печеливш избор за всяка компания, която се стреми да отговори на все по-високите изис­квания на своите клиенти чрез внед­ряване на иновативни решения, по­вишаване производителността на труда, намаляване на разходите и високо качество на продукцията. В този смисъл засилващата се тенден­ция към цифровизация на печатните технологии в последните няколко го­дини недвусмислено доказва необхо­димостта от технологични пости­жения като тези, които ще бъдат показани на тазгодишното Labelexpo Europe в края на септември.

Предвид репутацията, която EskoArtwork си е създала през годи­ните, очакванията са продуктовата гама да привлече интереса и на нови клиенти. Посетителите едва ли ще останат разочаровани, тъй като ос­вен по-голяма отчетливост и наси­теност на изображенията новата HD Flexo 2.0 ще предложи подобрена скрининг версия на досега съществу­ващата технология. Освен по-голяма­та плътност и отчетливост на изо­браженията и по-богатата цветова гама, характерни за предишната вер­сия, за HD Flexo 2.0 е валидно изключи­телното качество на печат в целия диапазон – включително стабилност на средните тонове и по-висока гъс­тота на мастилото.

Прекрасно допълнение към порт­фолиото на EskoArtwork и безспорен връх в цифровия флексопечат е Digital Flexo Suite за производство на ети­кети, която е успешна комбинация от интелигентен софтуер и маса­та за рязане Kongsberg. Включените в Digital Flexo Suite модули позволяват проследяване на файловете от пър­вата до последната фаза на проекти­ране и производство, автоматиза­ция на работния процес и съответно свеждане до минимум на човешките грешки, както и контрол върху ка­чеството на изображението и нама ляване потреблението на материали с до 20%.

Studio Toolkit е уникален набор от инструменти за проектиране с въз­можност за работа в 3D среда. Мо­дулът е особено ценен за откриване­то на грешки и евентуални проблеми още в ранните етапи от проектира­нето, което спестявя време и нама­лява отпадъците.

Studio Visualizer позволява споде­лянето на хиперреалистични идеи и продукти с клиентите още в начало­то на процеса, както и получаването на ефективна обратна връзка.

Благодарение на възможности­те на проектантския софтуер Store Visualizer клиентите могат да си представят рафтовете в магазина с помощта на симулации.

Високото качество на ArtPro 10.1 позволява бързото внедряване в про­изводството на файловете за печат на опаковки.

DeskPack 10.1 е особено ценен, тъй като открива грешките по ве­ригата и намалява разходите на ма­териали.

PackEdge 10.1 използва инстру­менти за контрол на качеството и финален преглед, а Viewer и Studio – за идентифициране на проблеми в ета­па на проектиране.

Automation Engine интегрира ком­понентите на проектиране и про­изводство в едно. По този начин ав­томатизацията на повтарящите се процеси намалява риска от грешки и разходите за последващото им от­страняване.

Инструментът за управление на цвета Color Engine е лесен за интегри­ране във всяка фаза от работния по­ток и чудесен начин за гарантиране стабилност и точност на цвета от момента на неговото проектиране.

WebCenter е онлайн медия за спо­деляне на 3D файлове, която дава възможност за промени и незабав­но одобрение и позволява ефективно управление на целия процес на проек­тиране.

Характеристиките на Digital Flexo Suite и решенията, които предлага, го правят особено предпочитан за производството на етикети, гъвка­ви опаковки и велпапе.

За повече информация посетете: www.esko.com

 
27.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни технологии

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар