Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

INTERPACK отбелязва 50-ия си юбилейНай-голямото изложение в света за опаковъчната индустрия — Interpack, ще отбележи своя 50-и юбилей. То ще се състои от 24 до 30 април 2008 г. в панаирното градче на Дюселдорф. Детайлна информация за българските фирми и медии бе представена на специална пресконференция в гранд-хотел „София“ на 8 ноември 2007 г. Гост бе г-н Рихард Клеменс, управляващ директор на Германския съюз за машини и съоръжения (VDMA), който представи новостите в бранша, актуалното развитие на пазара и очертаващите се тенденции в опаковъчната индустрия.

Освен големия брой регистрирани за участие фирми — 2447 от 57 държави, на Interpack 2008 се очакват и рекор­ден брой посетители — между 175 и 185 хиляди души. Сред регистрирани­те участници са и четири български фирми — Капитан Дядо Никола АД, гр. Габрово; Мехатроника, гр. Габро­во; Мегапорт, гр. Велико Търново; D. R. A. C. ООД, гр. София. Поради все по-нарастващия интерес на фирмите, желаещи да се представят на този форум, е увеличена изложбената площ с откриването на нова палата — 8Б. Самото изложение е разделено в от­делни направления — опаковки и опа­ковъчни машини, като на места има застъпване на изложители както на машини, така и на опаковки. Палати от №1 до №4 са традиционно запазе­ни за сладкарската и фармацевтична­та промишленост. Намеренията на организаторите са в палата №7 да се представят новостите.

Посетителите на Interpack 2008, което обещава да бъде най-голямото в досегашната си история, ще полу­чат обстойна информация за най-но­вите процеси и тенденции в опакова­нето на продукти от хранителната промишленост, в това число сладкар­ски и хлебни изделия и напитки, фарма­цевтични и козметични стоки, други нехранителни продукти за широко по­требление и индустриални стоки. Ме­роприятието предлага единствен по рода си цялостен спектър в областта на съвременните изисквания и инова­тивните решения в опаковъчната индустрия.

Основната тенденция, която се налага в последните години в опако­въчния бранш, е удобството за потре­бителя. Interpack ще предложи и диску­сии по пряко свързаните с тази тен­денция актуални проблеми в бранша, а именно — налагането на икономически ефективната опаковка; нарастващо­то продуктово разнообразие; бърза­та замяна на едни продукти с други; изключително високите изисквания към приспособимостта на машините и съоръженията, налагани от все по-често търсените малки разфасовки;
нарастващото значение на опаковка­та като маркетингов инструмент; все по-осезаемото навлизане на висо­ките технологии вследствие на пови­шаването на изискванията към маши­ните за опаковки; бъдещото широко приложение на РЕТ.

В рамките на Interpack Processes and Packaging 2008 IF International Design GmbH ще връчи за първи път „IF-награда за опаковане“. Категории­те на конкурса са осем. Единственото условие за участие е разработките да не бъдат на повече от три години. В категорията „Опаковъчни концепции“ могат да участват и все още нереа­лизирани проекти или прототипи.

Interpack ще бъде отворен всеки ден от 24 до 30 април от 10.00 до 18.00 часа. Всички входни карти и пропуски за изложители на Interpack 2008 позво­ляват безплатно пътуване до изложе­нието с обществения транспорт в мрежата на VRR, която обслужва Дю­селдорф и неговите околности.

Развитие на пазара на опаковъчни машини и материали

Производственият обем на опа­ковки в световен мащаб възлиза на над 400 млрд. евро. В Германия производ­ственият обем на опаковъчни мате­риали за 2006 г. е 27,6 млрд. евро, като 12 млрд. евро от тази стойност се падат на пластмасовите опаковки.

В процентно изражение делът в използването на опаковки е най-голям за хранителни продукти — 40%, за на­питки той е 20%, като този дял нара­ства много бързо. Също 20% е делът на стоки от секторите фармация и козметика. Отново с увеличаващ се дял са нехранителните продукти и промишлените стоки — 20%.

Браншът на опаковъчните машини се разви като една от водещите при­ложни области на високотехнологич­ните компоненти на двигателната, регулиращата и автоматизиращата техника. Чрез въвеждане на сензори, камерни системи и принадлежащия към тях софтуер за обработване на изображението производителността им нарасна още повече. Чрез модулни групи може бързо да се реагира на же­ланията на клиента и да бъдат пред­ложени индивидуални решения.

Годишният оборот в производ­ството на опаковъчни машини е 20,8 млрд. евро. Най-голям е делът на Европа — 41%, и САЩ — 21%.

В Южна Америка, където делът е 5%, в последните години се забелязва осезаем ръст. Подобна тенденция се очертава и в Африка. Много сериозно развитие през последните пет годи­ни отбелязват и страните от Източ­на Европа.

Световният експорт, двигател на развитието и разрастването на бранша за опаковъчни машини, дости­га обем от 12,9 млрд. евро за 2006 г. Водещите износители на опаковъчни машини са Италия и Германия.

Статистиката сочи, че вносът на опаковъчни машини в България въз­лиза на 40,3 млн. евро — данните са за 2006 г. Най-важният партньор за Бъл­гария в момента е Италия, която осъ­ществява 43% от вноса.

Г-н Рихард Клеменс беше любезен да отговори на няколко въпроса специ­ално за читателите на ProPack

Какви са очакванията на организа­торите за Interpack 2008 и какви тенденции се очертават в опако­въчната индустрия?

Рихард Клеменс: Interpack 2008 се очертава като най-мащабното изложение досега. Очакваме рекорден брой посе­тители — от порядъка на 175–185 хи­ляди, като над 55% от тях да бъдат от страни извън Германия. Като цяло сме удовлетворени от многообразие­то на палитрата от изложители.

Надяваме се да бъдат осъщест­вени много интересни контакти и да бъдат очертани новите тенден­ции в различните направления с оглед на нуждите на потребителите от различните страни, защото очаква­нията на един японски клиент не съв­падат задължително с тези на един южноамериканец. На самото изложе­ние очакваме сключване на търговски сделки, но те в голямата си част ще бъдат предварително подготвени. Два-три месеца след приключване на изложението обикновено фирмите-производители, взели участие, отбе­лязват ръст в продажбите.

Модерните опаковъчни машини позволяват ефективното производ­ство на различни видове опаковки с ви­сока гъвкавост по отношение на фор­ма и големина. Те осигуряват хигиена на съдържанието, както и намаляване на разходите за опаковане, например, чрез интегрираното в машината производство на опаковъчния мате­риал (машини за оформяне, пълнене и затваряне) или чрез възможността за обработване на все по-тънки ма­териали за опаковане или суровини с различен толеранс по отношение на качеството. Опаковъчната машина може да отпечата важна информация като годността и датата на произ­водство директно върху опаковката. Освен това контролът и документи­рането на процеса на опаковане чрез въвеждането на съответна техника и автоматизация във връзка с тема­та „обратно проследяване“ стават все по-важни. Целият експлоатацио­нен цикъл на машините се подобрява и става по-ефективен, защото не само първоначалните инвестиции за съответната машина са важни. Важно е и какви ще бъдат съответ­ните експлоатационни разходи — кон­сумираната енергия, от една страна, и пестеливото използване на почист­ващи материали и суровини за самата опаковка, от друга.
 
Какво ще бъде представянето на български фирми на панаира?

Рихард Клеменс: Регистрирани са че­тири фирми. Какво ще покаже всяка от тях не мога да кажа, но в момента всички участници обмислят как точ­но да се представят, как да оформят щандовете си и т.н. Ситуацията е като на автомобилен салон — завеса­та се вдига на откриването в първия ден, мистерията се разбулва и се виж­да кой какво предлага.

Бихте ли очертали тенденциите в развитието на „интелигентните“ опаковки?

Рихард Клеменс: В рамките на изло­жението се очаква да бъдат повдиг­нати и въпросите за логистиката на продуктите и в тази връзка — възмож­ността за „обратно проследяване“ на продуктите. Сред основните диску­сионни въпроси остава използването на RFID (Радиочестотен идентифи­катор — Б. ред.), които могат да бъ­дат вградени в самите продукти или в тяхната опаковка. В тази връзка е много важен въпросът за цените на тези микрочипове. Когато става въпрос за големи серии, цената може да варира от 15 до 25 евроцента.

В някои браншове отдавна се из­ползва подобен вид техника, при дру­ги тя тепърва ще бъде внедрявана. В момента за нас е по-интересно как ще реагира законодателят, дали изоб­що ще допусне тяхното използване. Освен това те трябва да бъдат до­пълнително изследвани за странични ефекти. А за мен е изключително ин­тересно как ще реагират потреби­телите на едно такова въведение.

Въвеждането на тези микрочипо­ве повдига и въпроса за т.нар. „прозра­чен потребител“. При преминаване в магазина количката отчита какво съм закупил, аз бих могъл да променя някои от своите навици при закупува­не на стоките. В един момент цяла­та информация се събира и би могла да бъде използвана, за да стане жи­вотът на клиента по-прозрачен. Това може да има и други прояви, примерно, количката да ви заведе директно до любимата ви бира, до млякото, кое­то обикновено купувате, до кафето, което предпочитате, като разбира се, може да ви даде и указания, че в момента има някаква промоция. Така че тази технология има предимства и недостатъци, които трябва да бъ­дат преценени.

 
03.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни технологии, Събития, Интервюта

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар