Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Markem-ImajeНовата идентичност на Markem-Imaje. Разговор с г-жа Весела Балева, завеждащ „Маркетинг“ в направление „Маркиращи системи“ на фирма Стабил инженеринг – представител на Imaje S.A. за България.

През февруари две от водещите компании в света в кодиращата и маркираща техника – Markem и Imaje, се обединиха. Какви са при­чините, довели до това сливане, и какви са предизвикателства­та пред новата компания Markem-Imaje?

Няколко сливания в последните годи­ни в сектора на кодиращата и марки­раща техника в света промениха об­лика на този пазар. През 2006 г. Dover Corporation придоби Markem. Впослед­ствие (през февруари 2008 г.) Markem и Imaje се обединиха. Основна цел на обединената компания Markem-Imaje Business Group е да предложи единна продуктова линия, която да се разпоз­нава от нашите клиенти като най-добрата в света и да оправдава тяхното доверие в марката Markem-Imaje. На­шите клиенти ще имат един достав­чик на възможно най-широката гама от оборудване и софтуер за автома­тизирана идентификация. Обединени­ето на технологичните иновации на двете компании ще гарантира на кли­ентите най-доброто и най-съвремен­ното в кодирането, маркирането и проследяването на продукцията.

Създаването на нова компания предполага и нова корпоративна идентичност на Markem-Imaje?

Новият бранд е създаден така, че да подчертава равностойното положе­ние на Markem и Imaje. Водещ фактор при определяне името на новата ком­пания бе благозвучието и затова тук не прозира водеща роля на Markem, а по-лесното произнасяне на името.

Новото лого на фирмата предста­влява графично изписване на стилизи­рани букви „m“ и „i“ от Markem-Imaje. Първата асоциация, която логото предизвиква, е за баркод. Друга интер­претация може да бъде за производ­ствена линия с монтиран принтер или производствена линия, на която рабо­ти човек.

Лилавият цвят на markem-Imaje също е резултат от сливането на два­та фирмени цвята на Markem и Imaje (тъмно синьо и пурпурно (purple).

Посланието на компанията – The team to trust (Екипът, на който може да се доверите – в превод от ан­глийски), подчертава водещата цен­ност за компанията – екипността, която ще гарантира и доверието в марката.

Корпоративната интернет-стра­ница (www.markem-imaje.com) е онлайн от април, но окончателната версия ще е активна през ноември тази годи­на. Сайтът ще бъде динамичен и мо­дерен и ще предоставя всякакъв тип информация за услугите и продуктите на новата марка.

Какво включва продуктовата гама на Markem-Imaje?

Пълната гама маркираща техника на новосъздадената фирма Markem-Imaje представихме на Международния па­наир за потребителски стоки Пролет 2008 – гр. Пловдив на общия ни щанд с фирма Бетелгиус. Продуктовата ли­ния включва: мастилено-струйни прин­тери с малък шрифт, термо-транс­ферни овър принтери, лазерни прин­тери, принтери с твърдо мастило с голям и малък шрифт, принтери с го­лям шрифт DOD valve-jet, Print&Apply системи.

За повече информация заинтересо­ваните читатели могат да посетят корпоративния сайт www.markem-imaje.com. Обширна информация на български език читателите могат да получат и на сайтовете на официал ния представител на Markem за Бълга­рия – фирма Бетелгиус (www.betelgeus.com), и официалния представител на Imaje за България – фирма Стабил ин­женеринг (www.stabilengineering.com).

Представител за България на френската компания Imaje S.A. е фирма Стабил инженеринг. Бихте ли представили компанията.

Стабил инженеринг ЕООД е основана през 1994 г. със седалище в град Плов­див. За периода до днес компанията ус­пешно развива няколко направления – Маркиращи системи, Машини и обо­рудване за ХВП и Инженеринг (Стабил-инженеринг Алфа ООД), Капково напоя­ване, PVC маркучи. Стабил инженеринг ЕООД е изключителен представител за България и Македония на френската компания Imaje S.A. – световен лидер в производството на кодиращи и мар­киращи системи.

Цел на компанията, посредством направление „Маркиращи системи“, е да предлага на своите клиенти най-ефективните средства за продукто­ва идентификация по цялата произ­водствена линия от първичната опа­ковка до палета чрез използването на най-новите технологични постиже­ния и да изгражда комплексни реше­ния за маркиране и кодиране, съобра­зени със специфичните нужди на все­ки производител.

Фирмата представя пълната гама мастилено-струйни, лазерни, кон­тактни, термотрансферни овърприн­тери и апликатори.

В направление „Маркиращи сис­теми“ работят висококвалифицира­ни специалисти. Централният офис е позициониран в град Пловдив, където е и сервизната база. За осигуряване на удобство и бърза комуникация с кли­ентите, фирмата има и офиси в Со­фия, Варна и Русе.

Наши клиенти са „Кока-Кола“, „Оли­неза“, „Чипита“, „Данон“, „Крафт фу­удс“, „Дарко“, „Шнайдер Електрик“, фа­брика за майонеза „Краси“, „КФМ“ , „Фикосота“, „STS Cosmetics“, „Българ­ски пощи“, „Престиж“, „Кроношпан“, „Куин Дис“, „Аеркок“, „ЕМКА“ и др.

 
06.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни технологии, Интервюта

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар