Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Packaging Summit Europe 2008

  •  
  •  
  •  
  •  


Международната конференция Packaging Summit Europe 2008 ще се фокусира върху устойчивостта в опаковането като основна грижа на европейската опаковъчна общност. Обявени бяха програмата за конференцията и отделните дискусионни панели. Събитието, което събира собственици на търговски марки и производители на опаковки, дизайнери, предприемачи и компании, занимаващи се с поддръжката на опаковъчна техника, ще се проведе на 1 и 2 юли в Амстердам.

Акцент в дискусионните панели на най-значимото събитие за опаковането в Европа Packaging Summit Europe 2008 ще бъдат изискванията, поставяни от страна на търговските вериги и потребителите спрямо производи­телите и снабдителите на опаковки, а именно проследяването на опаков­ки и опаковъчни материали по цялата снабдителска верига, преминаването към екологични технологии, използва­нето на биоразградими материали и практиката на прозрачно одитиране. Така за собствениците на търговски марки и производителите на опаков­ки, дизайнери и предприемачи ще бъде от изключителна важност да се събе­рат на подобен форум и да сверят часовниците си, да направят преглед и да бъдат в крачка с последните тен­денции и законодателни промени, ко­гато става въпрос за произвеждане на екологично целесъобразни опаков­ки. Във връзка с това конференцията тази година включва теми като роля­та на търговските вериги за устойчи­вото опаковане; намаляване на опаков­ките и ефективни методи за рецикли­ране; управление на отпадъците и механизми за контрол; ре-бран­динг на продукти и прицелване в задоволяването на изискванията на потребители­те за екологичен дизайн и пр.


Други секции на конференция­та ще включват сесии върху след­ните теми: ино­вативни техно­логии в опаковъчната индустрия; настоящи тенденции в „опаковките за рафтовете“ и „опа­ковките за търговия на дребно“; опа­ковъчен дизайн — от маркетинговите проучвания до създаването на концеп­ция; икономическата ситуация в ев­ропейските страни и нейният ефект върху развитието и растежа на опа­ковъчната индустрия.


В конференцията ще вземат учас­тие високо квалифицирани говори­тели, представители на различни индустрии. Те са старши мениджъ­ри от мултинационални компании (Unilever, Campina, Sara Lee, Heraus), специалисти по опаковъчни техно­логии (Micropact, Seaquist Closures, Budelpack), дизайнери от агенции, спе­циализирани в развитието на инова­тивни опаковки (The Big Picture) и др.


Важността на интегрирането в опаковъчния процес на грижа за околна­та среда ще бъде дискутирана по вре­ме на презентациите на Steph Carter от Unilever. Г-н Carter ще представи гледната точка на собствениците на търговски марки във връзка с мащаб­ните кампании за производство на продукти, основаващи се на устойчи­во опаковане. От Unilever са възприели политиката на устойчиво развитие, което оказва влияние върху икономи­ческите, социалните и екологичните аспекти на бизнеса. Компанията упо­рито се стреми към минимизиране на опаковките и активно стимулира ре­циклирането както във Великобрита­ния, така и в чужбина. Г-н Carter ще сподели с делегатите на конференци­ята примери за това как компанията адаптира политиката на устойчиво опаковане. Докладът му предлага дис­кусия за това дали биоразградимите материали могат да бъдат използва­ни за продуктите за масова употре­ба без компромис за безопасността на хранителните продукти. В допъл­нение, неговата презентация ще се вгледа във финансовите аспекти, кои­то се провокират, когато екологични­те технологии трябва да съвпаднат с параметрите на брандинга на една марка и неговата цена.


Друга гледна точка също на мул­тинационална компания ще бъде пред­ставена в секцията за бъдещи тех­нологични тенденции в опаковането. Claudio Finol от международната ком­пания за млечни продукти Campina, ба­зирана в Холандия, ще се задълбочи в динамиката на новия дизайн на про­дуктите и опаковките, съобразена с материалите, които са налични сега и които ще бъдат налице в близко бъ­деще. В специализирани иновационни центрове на Campina се правят про­учвания в развитието на новите про­дукти, като се отделя ключово значе­ние на дизайна на опаковките. В тази презентация г-н Finol ще обсъди как да се подбират новите технологии в опаковането във връзка с брандинга и изискванията на пазара. Той ще пред­стави конкурентоспособните пре­димства на различните технологии за бутилиране, като се фокусира и върху радиочестотните системи.


Packaging Summit Europe 2008 ще приветства маркетингови специали­сти и дизайнерски агенции, които са специализирани в областта на опа­коването или в лансирането на нова марка чрез дизайна на опаковката. Тези агенции поставят акцента на това да бъдат включени в процеса на лансиране и впоследствие налагане на нов продукт още от самото начало. Опаковането, от тяхна гледна точка, никога не трябва да бъде „мисъл след това“, включена в средата или на фи­нала от спецификацията на новия про­дукт. Той трябва да бъде неизменна част от цялостния процес по разви­тието на продукта, предшестван от допитване до потребителите и про­учване на пазара, и да играе жизнено важна роля в определянето на мате­риалите и технологиите, които да се използват за успешно лансиране на но­вия продукт. The Big Picture — марке­тингова агенция, която работи с раз­лични компании върху дизайн на про­дукта и неговата опаковка, ще пред­стави важността за проучване на пазарните условия, потребителски­те навици, позиционирането на бран­да и конкурентоспособността като съществена част от маркетинговия микс на един нов продукт или ре-бран­динг на друг.


Тази година PackagingSummitEu­rope2008 ще има подкрепата на во­дещи играчи в индустрията като Mi­cro Pact, UPM Kymmene и Smurfit Kappa Group.


Тазгодишният златен спонсор на събитието — Micro-Pact, е конгломе­рат от три водещи европейски ком­пании — LGR Emballages (Франция), STI Group (Германия) и Grupo Miralles (Испания).
UPM Kymmene (сребърен спонсор) е световен лидер в производството на хартия, а Smurfit Kappa Group (също сребърен спонсор) е най-големият в света производител на опаковки от плосък картон.

 
04.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Изложения, Опаковъчни технологии, Събития

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар