Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

RFID в хранително-вкусовата промишленост

  •  
  •  
  •  
  •  


Проследимостта на храните е основен проблем за всеки производител. Изискванията на Европейския съюз в тази насока стават все по-строги. Това е продиктувано от множеството случаи на болести по животните в последните години (да си спомним лудата крава и птичия грип), от злоупотребите на преработватели и производители и от заплахата от тероризъм.

Хранителните продукти трябва да могат да бъдат проследявани по цяла­та верига от тяхното производство, последващи обработки, съхранение и реализация.

RFID технологиите са верният на­чин за извършване на такова просле­дяване на всеки един етап:

отглеждане на животни;

обработка на месото в кланици;

следене на условията на съхране­ние на храните;

следене на движението по верига­та за доставки;

информация за крайния производи­тел.

Как на практика става това:

RFID в животновъдството

За проследяване на животните във фермите те се маркират с RFID иден­тификатори под формата на ушни марки (за рогатия добитък), пръсте­ни (за птиците) или стъклени капсу­ли за имплантиране. По уникалния но­мер, записан в чипа с помощта на ръч­ни терминали и софтуер, се проследя­ва и актуализира информацията за жи­вотното – къде се отглежда, ваксини, болести и т.н.

Това маркиране помага живот­ните да бъдат лесно разпознавани, предпазва от изгубване и кражба. Информацията може да бъде пренесе­на и проверена и на следващия етап:

Обработка на месо и други продукти

На тази фаза всяка единица може да бъде отново маркирана с RFID таг. В системата може да бъде записана информация както за произхода, така и за извършените обработки, условия за съхранение и други.

Тук освен партидна проследимост RFID може да допринесе и за подобря­ване на логистиката в предприятия­та, като автоматично се отчитат преминавания на маркираните едини­ци по поточните линии и през товар­ните портали. За целта в съответни­те контролни точки се монтират ан тени, прочитащи информацията от идентификатора от голямо разстоя­ние без пряка видимост.

С помощта на ръчни терми­нали се извършва текуща провер­ка, складови операции и търсене.За проследяване на условията за съх­ранение се използват полуактивни RFID идентификатори с вграден тем­пературен датчик, който отчита околната температура на определени интервали от време. Информацията, записана по този начин, се прочита от разстояние заедно с уникалния но­мер на маркираната единица. На тази база се анализират условията на съх­ранение и съответно – годността на храната.

По аналогичен начин се проследя­ват условията на съхранение на про­дукта по целия му път до крайния кли­ент. В идеалния случай при наличие на интегрирана информационна сис­тема тази информация може да бъде достъпна и за клиента и той да може да се увери в качеството на продукта още в магазина.

Разбира се, максимална полза от въвеждането на RFID базирана сис­тема за проследяване на храните има при изграждане на интегрира­на софтуерна платформа, комбинира­ща информация от различните учас­тници във веригата. Навлизането на RFID като стандартен метод за ав­томатизирана идентификация, под­крепено от стандартите EPC Class1 Generation 2 помага за по-лесна инте­грация с различни ERP системи за уп­равление на бизнеса.

По аналогичен начин може да се из­вършва проследяване и на лекарства, детски храни и всички продукти, за ко­ито качеството на изходните сурови­ни и условията за съхраниение са от особена важност.

RFID безспорно е бъдещето на ав­томатизираната идентификация и на проследяването на стоките. Към днешна дата по света има хиляди сис­теми от този тип, които функциони­рат от години и отдавна са доказали качествата си. Опитът показва, че възвръщането на инвестицията за из­граждането на такава система и ин­тегрирането й в процесите на фир­мата обикновено става до една годи­на.

 
07.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни технологии

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар