Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Връзката между емоционалната привързаност и трайното присъствие на марките на пазара

  •  
  •  
  •  
  •  


Според Тед Минини, председател на Design Force Inc., САЩ, най-компе­тентни и съответно най-отговорни за създаването на емоционална при­вързаност на потребителите към марките са маркетолозите. Те имат и най-добра представа за това, как да насочват емоциите на децата към един или друг продукт и по този начин да изграждат симпатии, а впо­следствие и лоялност към една или друга марка с помощта на любими герои от приказките или от екрана. При това единственото условие е са­мата марка да бъде „годна” – т.е. да е ясно позиционирана по отношение както на децата, така и на техните родители, а реалният или анимацион­ният герой, който я олицетворява, да е достатъчно „жив” – да притежа­ва онези специфични черти, ценнос­ти и история, които предизвикват желание за покупка. Взаимното об­вързване между марката и героя съз­дава особена увереност у децата и техните родители, а постепенното натрупване на информация посред­ством създаването на история (пре­връщането на героя в главно дейст­ващо лице в поредица приключения) се смята за основна причина за съз­даването на емоционална привърза­ност към продукта и респективно към марката. Малко встрани от ти­пичните примери за въздействащи образи на герои са забавните Lego за­куски на марките Kellogg и Lego, как­то и популярните Bandz, Cool Bandz, Zany Bandz и Googly Bandz гумени си­ликонови ленти за ръка във формата на принцеси или животни в различни цветове.

По традиция за създаването на емоционална връзка със своите по­требители повечето марки използ­ват героите на „Дисни“ или разчи­тат на популярни поп изпълнители като Джъстин Бийбър и други люби­ми лица от екрана. Независимо от на­чина на използване на символите вър­ху опаковките на продуктите, било чрез включването на легендарните смърфове – мил спомен за родители­те и същевременно достатъчно нес­тандартни (пухкави и сини) герои за децата, провокирани или не от попу­лярната видеоигра „The Smurfs Dance Party“, продуктите на Entertainment с техните възможности за съвмест­ни домашни забавления са с повече от ясно изразени послания и поради това винаги достатъчно убедителни на пазара. Лесната разпознаваемост и достъпност на героите (символи­те) и емоционалната ангажираност към тях са в основата на създаване­то на трайно сътрудничество меж­ду марките и потребителите. А как­во по-важно за успеха на дадена марка от нейната популярност сред някол­ко поколения?

 
14.01.2012.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни материали

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар