Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Опаковане на готови храниДинамиката в съвременния живот доведе до редица промени в начина на хранене на хората. Хроничната липса на време е сложила своя отпечатък върху избора на хранителни продукти и технологията за тяхното пригот­вяне и съхранение. Все по-силно от­ражение върху възможностите да се подкрепим оказва и структурата на икономиката и на обществения живот като цяло. Увеличеният брой малки предприятия, офиси и търгов­ски обекти доведе до липсата на икономически условия за поддържането на фирмени заведения за обществе­но хранене. В допълнение повишени­те изисквания за безопасност на хра­нителните продукти, въвеждането на добри производствени и хигиенни практики в тези обекти, както и съ­временните системи за управление на качеството не само не са в пол­за на работата им, но и значително я възпрепятстват.

В отговор на съвременните пре­дизвикателства по отношение на из­хранването през последните години хранителната и опаковъчната индус­трия насочиха усилията си към създа­ването на нови технологии за опако­ване и съхранение на готови храни. Те от своя страна спомогнаха за създаването на нови опаковъчни материа­ли и опаковки.

Благодарение на постиженията в областта на опаковането днес в търговските обекти все повече се забелязва наличието на нови проду­кти от вида Ready-to-Eat (RTE) – гото­ви за консумация, Ready-To-Serve (RTS) – готови за сервиране, Ready-to-Cook (RTC) – готови за готвене.

На базата на четири класически технологии за съхранение на храни­телни продукти, храните се предла­гат на потребителите под форма­та на:

  • Замразени готови храни;
  • Охладени готови храни;
  • Консервирани готови храни;
  • Сушени готови храни.


По този начин предварително подготвените и подходящо опакова­ни продукти напълно се вписват в съ­временните тенденции на хранене и са достатъчно удобни за ползване.
Не бива да забравяме и желание­то на все повече потребители да се хранят здравословно – още повече че динамичният начин на живот и нали­чието на стресови фактори в ком­бинация с консумацията на нездраво­словни храни е сериозна предпостав­ка за възникването на здравословни проблеми. Безспорно качеството на живота днес изисква качество на хранене на ново ниво.

На практика новото, което пред­лага съвременната опаковъчна индус­трия, са опаковки, максимално съо­бразени с изискванията на потреби­телите, със съвременната техника и технологии в областта на хранител­ната индустрия и кетъринга, както и със спецификата на търговските ве­риги, предлагащи тези продукти.

Благодарение на постиженията в областта на хранителната и опа­ковъчната индустрия по веригата от производителя до консуматора се предлагат редица удобства като: удължен срок на съхранение; бързо и лесно приготвяне без използване на допълнителни съдове; директна кон­сумация на продукта от опаковката и редица други удобства, водещи до икономия най-вече на време и средства. При някои от съвременните опаковки за готови храни използване­то на подходяща технология дава въз­можност продуктите да не бъдат съхранявани в хладилни помещения.

Готови за консумация храни – RTE

Що се отнася до готовите за ди­ректно ползване храни, те като че ли са най-предпочитаните, тъй като не изискват никаква преработка преди консумация. Днес наред с все още ма­сово предлаганите в стъклени и ме­тални опаковки готови храни, по ре­галите на търговските обекти все по-често се забелязват и такива в пластмасови опаковки. Най-предпочи­тани от производителите на гото­ви храни са така наречените реторт опаковки – обработени термично и позволяващи съхраняването на про­дуктите при стайна температура, и опаковките с използването на модифицирана атмосфера, позволяващи съхраняването на продуктите в охла­дено състояние при температура от 0 до 5°С.

Опаковките

Във връзка с възможностите на съ­временните технологии за повиша­ване безопасността на храните, удължаване сроковете на годност и намаляване разходите на производи­телите, търговците и потребите­лите, все повече се предлагат кон­сервирани хранителни продукти и готови ястия в пластмасови пакети или тарелки, т.нар. реторт пакети или реторт тарелки.

Те са изработени от многослойни материали по метода на коекструзи­ята или ламинирането, а в състава им са включени слой или слоеве с ви­сока бариера към кислорода, водата и водните пари, а често и към свет­лината. Съставът на отделните сло­еве на пакета или тарелката зави­си от вида на опакования продукт – ако качеството му бързо се влошава от наличието на светлина, могат да се използват и слоеве от алуминий. За да се осигури видимост на проду­кта в опаковката, каквото в повече­то случаи е и желанието на потреби­телите, за бариерни слоеве днес се използват EVOH или други полимери с доказани високобариерни свойства по отношение проникването на кис­лород.

Технологията

След напълването с продукта или с готовото ястие тарелката се за­тваря отгоре с фолио с дебелина 40–80 μm, което е също с многослойна структура и обикновено включва в състава си алуминий. Самите тарел­ки се изработват по метода на тер­моформоването.

Стерилизирането на опаковани­те готови храни става обикновено в хоризонтални автоклави с проти­воналягане. Благодарение на използ­ваните опаковки режимите за тер­мична обработка са по-кратки и ща­дящи продуктите. Това се отразява както на икономическата целесъо­бразност, така и на качеството на готовите храни. Липсата на необхо­димост от хладилно съхранение до­пълнително намалява разходите и увеличава удобството за производи­телите, търговците и потребители­те. По този начин използваните тех­нологии и опаковъчни материали да­ват възможност за постигането на срокове на годност от 1 до 3 или 4 го­дини за някои от продуктите.

Използването на модифицирана атмосфера в опаковките с готови храни има за цел да увеличи срока им на съхранение, като задължителен елемент за опаковъчната система е наличието на хладилно съхранение. Срокът на годност на тези проду­кти не е както на стерилизираните, но пък има своите предимства зара­ди неголемите предварителни инвес­тиции, свързани с реализирането на технологията. Използваните за цел­та опаковъчни машини са подобни и съизмерими в ценово отношение с машините, използвани при опаковане­то на стерилизирани храни. Хубавото тук е, че при тази технология липсва скъпоструващото технологично обо­рудване за стерилизация.

Една от съвременните тенден­ции при разработването на нови опа­ковъчни материали и опаковки е из­ползването им при ниски и високи температури, както и обработка­та на продукта в тях в микровълно­ви фурни. Днес на основата на СРЕТ, както и на РР и HIPS се произвеждат много опаковки, които без проблеми издържат температурите в конвен­ционалните фурни.

Готови за готвене

Съвременна тенденция е използване­то на опаковки, в които продуктът се подлага на различни обработки, предимно термични. За хора, обича­щи сами да си приготвят храната в домашни условия, днес се предлагат така наречените готови за готвене ястия (Ready-to-Cook, или RTC). В тази категория обикновено се включват хранителни продукти, съхранявани в замразено или охладено състояние, ко­ито директно с опаковката се подла­гат на обработка в микровълнови или конвенционални фурни или в кипяща вода. При охладените готови храни от типа „готови за готвене“ често пъти се прилага опаковане в модифи­цирана среда, удължаваща понякога значително срока на съхранение.

При тях задължително се използ­ват опаковки, издържащи темпера­тури в доста широк диапазон – от минус 40°С до над 200°С, поддържа­ни от съвременните конвенционал­ни фурни. Напоследък все повече на­мират приложение активните опа­ковъчни материали и опаковки със сусцептори, позволяващи достигане­то на стойности в опаковката до и над 250°С при обработката им в микровълнови фурни.

Опаковани в модифицирана ат­мосфера или не, охладени или замразе­ни – независимо от вида на опаковка­та и технологията на производство, днес готовите храни са хит на паза­ра не само заради по-добрите си ико­номически показатели, но и защото са доказали своята практичност и ценност за най-важната категория хора – потребителите.

 
14.01.2012.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни материали

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар