Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Опаковане на хляб и хлебни изделия

  •  
  •  
  •  
  •  


Най-забележителният факт днес е не само бързото развитие на опаковъч­ните технологии, но и тяхното бързо усвояване в производството. Под въз­действието на новите транспортни и комуникационни системи, както и на технологичния трансфер, в опако­ването се случва нещо като скок във времето. Натискът на търговията и снабдяването върху опаковането на стоките налага производителите да се съобразяват и с тази сила.

Производителите на опаковки и опаковани стоки вече могат да пра­вят по-дългосрочни стратегии за вграждане на екологичното и иконо­мично опаковане в своите планове. Това предизвикателство си заслужа­ва инвестиране в нови, високо кон­курентни опаковъчни технологии и в рационализиране на опаковъчните процеси. Иновациите играят все по-значима роля за конкурентната спо­собност на производителите на опа­ковани продукти.

Французинът Joel Gourlain е патен­товал иновативен метод за удължава­не срока на преснотата на хлебните изделия при едновременно запазване на техните качества и вкус. Двуслой­ната система за обвиване затваря модифицирана газова атмосфера около хляба и по този начин осигуря­ва поддържане на оптимална среда, предпазваща продукта по време на транспортиране и дистрибуция. Из­обретателят твърди, че с този про­цес трайността на хляба може да бъде удължена с две до три седмици в зависимост от вида на хлебното изделие и температурата, при която се съхранява. Отделните продукти се обвиват индивидуално в биодегради­руемо микроперфорирано фолио преди да бъдат поставени в по-голям плик, в който е инжектирана смес от мо­дифицирани газове. За да работят с тази система за опаковане в два слоя фолио, хлебопекарите се нуждаят от поточна обвивна опаковъчна машина и устройство за инжектиране на га­зовата смес. Системата може да опа­кова различни видове хляб и кроасани. Тъй като газът не е в пряк контакт с продукта, той не въздейства върху вкусовите му качества, но действа като стабилизатор на влажността и не позволява влошаване качество­то на хляба от влагата. Газовете от вида на етилен, въглероден диоксид и влажен въздух се пренасят от хля­ба към външния бариерен слой и тъй като влажността се регулира, в ре­цептата за приготвяне на хлебните изделия могат да се използват по-мал­ко добавки, изпълняващи ролята на консерванти. Изобретателят твър­ди, че системата намалява разходите на хлебопекарите, тъй като чрез нея се ограничава количеството негодна продукция, поради елиминиране об­разуването на плесени и удължаване трайността на хлебните изделия, успоредно с намаляване на добавките в изходния материал — така по-висока­та цена на двуслойната опаковка се компенсира и може да се печели от нея.

За целите на удължаването на трайността и преснотата на хлеб­ните изделия италианската фирма PFM е разработила нова система за опаковане в модифицирана атмос­фера (МАР). Поточната система за високоскоростно опаковане Scirocco PB осигурява МАР чрез впръскване на инертни газове от вида на въглеро­ден оксид и азот, които изместват въздуха и продукта в опаковката не е в контакт с него. Машината работи в непрекъснат режим с херметично затваряне на 180-200 опаковки/мин. Високата ефективност и удобство­то за работа с нея се постигат с помощта на сервозадвижвани, безче­ткови електродвигатели и сензорни дисплеи за управление. Конзолната конструкция, заоблените ръбове и лесният достъп до механизмите поз­воляват бързо и удобно поддържане и почистване. Използва се една ролка термозаваряемо фолио, което обвива продукта и опаковката се заварява от три страни до формиране на плик тип джоб. Машината може да бъде снабдена с печатен модул по поръчка на купувача.

За контрол на преснотата и меко­тата на хлебните изделия Stable Micro Systems е разработила нов метод, ну­жен на производителите да тестват готовността им за съхранение и про­дажби без рискове от увреждане. Уре­дът Bread V Squeeze Rig е проектиран за тестване на опаковани хлебни изде­лия, при който не остават отпадъци от изпитваните образци и се спестя­ват свързаните с това разходи. Уре­дът за неразрушителен контрол се използва лесно и бързо в магазините, където купувачите се ориентират за преснотата на хляба по неговата ме­кота и пластичност. Уредът може да се използва за проверки и на нарязан хляб.

Хоризонталните обвивни машини за хляб и хлебни изделия се налагат като съвременни решения за този бранш. Тъй като средно големите хле­бопекарни са доста разпространени и навлизат в сектора на продажби­те на самообслужване, испанската фирма Ulma Packaging е разработила за тях опаковъчна машина за пълнене и затваряне от този тип — Florida E flow-wrapper. Тя е подходяща за опако­ване на пресен хляб с различни форми и нарязан хляб. На нея могат да се използват целулозни (целофанови) и полипропиленови филми, като опаков­ките се напасват към дължината на отделните продукти. В зависимост от вида на хляба, машината може да опакова до 150 хляба/мин. За по-голе­мите хлебопроизводители е предназ­начена машината Atlanta flow-wrapper, която съчетава здравина, универсал­ност, висока производителност и лесно обслужване. Към нея могат да се интегрират различни автоматич­ни и полуавтоматични захранващи устройства. Независимите двига­тели се синхронизират с електронно управление. И двата вида машини са ергономични, сигурни и лесно се хиги­енизират и поддържат.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар