Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Тубата – нашият ежедневен спътник със 170-годишна историяВ съвременния забързан свят влиза­ме в съприкосновение с хиляди вещи, много от които остават незабеляза­ни, сякаш не съществуват. На прак­тика обаче липсата им би ни накара­ла да спрем и да се запитаме къде са, защо ги няма и как ще се справим без тях? В това многообразие от вещи се открояват някои, с които бора­вим ежедневно и без които трудно бихме живели.

Една от тях е... тубата. В нея в продължение вече на 170 години хора­та поставят какви ли не продукти – хранителни, козметични, фармацев­тични, химически и много други. В последно време дори се появиха съоб­щения за ползване на тубата като опа­ковка за... напитки. В този смисъл тя е наш ежедневен спътник, който всеки ден ни казва „добро утро“ и „лека нощ“. Надали има друга опаковка, която така трайно да е навлязла в живота ни.

История

с
Въпреки някои противоречия меж­ду историческите източници, които хвърлят светлина върху появата на тубата, в тях най-често се спомена­ват 1841 година и датата 11 септем­ври. Тогава на името на Джон Ранд е издаден документ за собственост на патент за „усъвършенстван съд за съхранение на бои“. Самият Джон Ранд е учен и художник, а идеята му идва след като много негови коле­ги художници започват да използват малки, саморъчно направени цилин­дърчета за съхраняване на маслени бои. Удобството, което тези цилинд­ри предлагат, го кара да се замисли за нещо по-съвършено. Така се ражда идеята за тубата, която 170 години следва историята на човечеството, усъвършенства се постоянно и все пак си остава същата.

Години по-късно тубата става неделима част от живота ни в ка­чеството си на опаковка за паста за зъби. Макар че ароматната смес за почистване на зъбите и устната кухина е изобретена от д-р Вашинг­тон Шефийлд от Ню Лондон още през 1850 г., заслугата за индустриалното ù производство през 1886 година при­надлежи на Колгейт.

Първите туби се произвеждат от олово, калай или сплав от тях. Това е предизвикано от удобството, което пластичните метали предлагат. По-късно е открит метод за индустри­ално производство на алуминий, кой­то постепенно измества оловото и калая. След повече от 60 години доми­ниране на оловото и калая, през 1913 година е произведена първата алуми­ниева туба. Периодът на 20-те и 30-те години на миналия век е ознаме­нуван с постепенното налагане на алуминия като основен материал за производството на туби. След 1950 година оловото и калаят почти не се използват за направата на туби, особено за хранителни продукти. Ако това е ерата на алуминия при производството на туби, то за опаковъч­ната индустрия този период посте­пенно се превръща във век на поли­мерите. Лабораториите по света се надпреварват да откриват нови полимерни материали, а водещите в отрасъла фирми – да произвеждат пластмаси за широко потребление. В опаковането все повече се налагат новите опаковки от пластмаса. Съв­сем закономерно през 1950 година е произведена първата еднослойна, по­лучена чрез екструзия пластмасова туба. 10 години по-късно, през 1960 година е произведена първата лами­натна туба, в която като бариерен слой е използвано алуминиево фолио. В началото на 90-те години този слой успешно е заменен с EVOH, а като ос­новен материал до момента се из­ползва полиетиленът. През 1995 го­дина за производството на туби се използват РР и РЕТ. През 1997 година бариерният слой се прави и от SiOx.

Тубата днес


Днес в света ежегодно се произвеж­дат милиарди туби – само в Европа за 2010 година членовете на ETMA са произвели повече от 10.5 милиарда туби, или с около 10% повече от пре­дходната 2009 година. С тези внуши­телни цифри миналогодишният ре­корд се оказва най-сериозният връх за европейското производство на туби – при това в ситуацията на криза, в която се намира световната иконо­мика. Развитието на производство­то през първата половина на 2011 г. се отчита като задоволително пора­ди 2% ръст на печалбата. От начало­то на годината до момента на пазара се търсят ламинатни и пластмасо­ви туби, докато алуминиевите не са предпочитани заради високата цена на суровините. Като цяло най-прода­ваеми са козметичните опаковки, ко­ито представляват 44% от общото потребление на туби. И тази година продължава тенденцията към използ­ването на по-малки и по-богато укра­сени туби.

Използваните днес туби могат да се разделят на три основни групи – алуминиеви, пластмасови и ламинатни.

Алуминиевите туби се произвеж­дат от монетоподобни форми, наре­чени ронди-заготовки. Съставът на заготовките е от почти чист алу­миний с добавки от други метали за улесняване процесите на изтегляне и по-нататъшна обработка. За качест­вото на бъдещите туби от голямо значение е тяхното термично обра­ботване след изтеглянето. Това до голяма степен определя и надеждно­то им използване, тъй като за най-се­риозен проблем се счита спукването и изтичането на материала. Съвре­менните алуминиеви туби се произ­веждат с така наречената мембра­на – тънък слой от метал за затваря­не на гърлото, който спира достъпа на кислород във вътрешността на тубата и по този начин опакованият продукт се предпазва от бърза раз­вала. Технологиите за нанасяне на пе­чат позволяват постигането на ка­чествени изображения, които правят днешните алуминиеви туби привлека­телни, атрактивни и приложими за широка гама продукти. За предотвра­тяване на евентуална реакция на алу­миния с опакования продукт, тубите се лакират от вътрешната страна.

Пластмасовите туби се произ­веждат предимно от полиетилен. През последните години в областта на козметиката се използват и други пластмаси, които предлагат повече и по-добри възможности за реклама. Пластмасовите туби се екструди­рат с високопроизводително техно­логично оборудване, което включва и нанасянето на пълноцветен печат. Произвеждат се както еднослойни, така и многослойни туби със слой от високобариерен материал, който съз­дава условия за продължително съх­ранение на продуктите чрез предо­твратяване на тяхното окисление. Такъв високобариерен слой по отно­шение на кислорода представляват EVOH, PVDC и др.

Пластмасовите екструдирани или коекструдирани туби имат изключи­телно добър външен вид поради липса­та на пластични деформации – дори изпразнена от съдържанието си, ту­бата съхранява своята форма. В ре­дица случаи обаче това дава възмож­ност за проникване на атмосферен въздух, съответно на кислород, кой­то влошава качествата на продукта.
Ламинатните туби комбинират възможностите на алуминиевите и пластмасовите. В действителност преобладаващата част от тях са изградени като многослойни струк­тури на основата на полиетилен и алуминий. Това са така наречените ABL-структури. Двата основни мате­риала предлагат както добра защита (алуминий), така и качества на повърх­ността, позволяващи нанасянето на пълноцветен печат между слоевете. Като възможност последното води до изключителна трайност на инфор­мацията. През последните години по­ради високата цена на алуминия се произвеждат ламинатни туби с ба­риерен слой от полимерния матери­ал PBL, а най-използван в момента е кополимера ЕVOH. Недостатък на ла­минатните туби с бариерен слой от полимер е тяхната светопропускли­вост, поради която те са неприложи­ми за някои продукти. През последни­те години навлизат нови технологии за производство на ламинатни туби. Една от тях е използването на керамични покрития като бариера за газо­ве вместо стандартните алуминий или полимер. Това обикновено са сло­еве на основата на силициеви оксиди. Структурата на този тип ламинат­ни туби носи наименованието CBL.

Размерите на произвежданите в момента туби отговарят на реди­ца европейски и международни стан­дарти.

Широкото приложението на ту­бите за опаковане на различни храни­телни, козметични, фармацевтични, химични и др. продукти е свързано с добрите им качествени показатели, удовлетворяващи високите изисква­ния, предявявани от производители, търговци и потребители. Тубата е пример за великолепно изпълнение на дозиращата функция на опаковката. Благодарение на притежаваните от тубата свойства, определено коли­чество от съдържанието може да се отдели с висока точност. Тубата е опаковка, която лесно удовлетворява изискването за многократно отваря­не и затваряне, а това е предпостав­ка за използването ù като опаковка на дълготрайни продукти с много ни­ски норми на употреба.

Съвременните технологии за об­лагородяване на опаковъчните мате­риали и опаковки позволяват нанася­нето на допълнителни елементи чрез топъл печат, като по този начин ту­бите придобиват изключително ат­рактивен вид. Това позволява използ­ването им за опаковане на продукти от висок клас, а високият клас пред­полага и дизайнерски награди като тазгодишните etma Tube 2011 за насърчаване на иновациите. Сред пред­ставените в различните категории разработки журито, съставено от компаниите – членки на асоциация­та, определи за победител в катего­рията „Алуминиеви туби“ френската ALLTUB.

Революционното тук са осле­пителните цветове в безброй нюан­си, постигнати посредством нанасянето на специален лак върху тубата и капачката. За победител в катего­рия „Ламинатни туби“ заради изклю­чителния си дизайн, постигнат чрез комбинацията флексопечат – топъл печат върху фолио, бе определена иновативната Aquafresh Ultimate на ALBEA. В категорията „Пластмасови туби“ първо място зае ALBEA със своя въртящ се апликатор за нанася­не на продукта чрез масаж. Специ­ално изработените от неръждаема стомана въртящи се на 360 градуса ролони осигуряват прецизното дози­ране на продукта.

автор: Стефан Стефанов (УХТ - Пловдив)

 
14.01.2012.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни материали

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар