Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Ролните преси на IndigoРазвитието на етикетите от обик­новено средство за пренос на ин­формация до съдържащо информация за продукта и марката средство за привличане на вниманието изправя производителите на етикети пред нови предизвикателства. В резултат на нарасналите изисквания към визи­ята на етикетите – повече цвето­ве, сложни характеристики, видово разнообразие на медии и др., все по­вече производители поглеждат към дигиталните печатни технологии. Регистрираното нарастване на тър­сенето на цифрови преси в опаковъч­ната промишленост е сигурен знак за предпочитанията на производители­те на етикети и опаковки към тях. Икономически по-ефективни от ана­логовите, дигиталните преси са из­ключително популярни поради въз­можността си за работа с широк спектър от субстрати – всякакви са­мозалепващи материали за етикети, различни видове хартия и синтетич­ни материали (в това число картони с дебелина от 12 до 450 микрона, син­тетични РЕ, РЕТ, ОРР, PVC, метализи­ран РЕТ и др.). HP пресите на Indigo са идеално маркетингово средство по­ради възможностите си да отпечат­ват до 97% от цветовата гама на PANTONE®. Точното възпроизвежда­не на характерните за дадена марка цветове, сведените до минимум от­падъци, високият обем на работа, къ­сите срокове на изпълнеие и бързата възвръщаемост на вложените за про­изводството на етикети и опаков­ки субсидии превръщат дигиталните технологии в лидери сред печатащи­те машини.

Традиционните технологии, какви­то са лито и флексопечатът, пред­лагат разнообразни възможности, но единствено дигиталният печат може да отговори на променящите се пазарни условия с възможности­те си за печат на променливи данни като датата на производство, сро­ковете на годност на продуктите, баркодове и др.

Основни предимства на дигитал­ните технологии са:

  • възможност за печат на къси ти­ражи (от един до няколкостотин етикета при отчетена рентабилност на производството);
  • производство на мостри върху основния материал за печат;
  • довършителни операции като ла­киране, ламиниране и др.;
  • възможност за отпечатване на различни по вид етикети без спи­ране на пресата;
  • възможност за печат на промен­ливи данни като текст, изображе­ние, пореден номер и др. при пълна скорост на пресата;
  • възможност за добавяне на допъл­нителна информация – номерация, срок на годност, баркод и т.н.


Ролните дигитални преси НР Indi­goWS4500, WS6000 и WS7200 са иде­ални за производство на обикновени етикети, етикети тип ръкав, гъвка­ви опаковки, както и за издателска и рекламна дейност, а възможността да се ползват интегрирано с други производствени съоръжения ги прави все по предпочитани за печатарска­та индустрия.

 
13.01.2012.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни технологии

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар