Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Водещи компании в опаковането на храниЛидерите в опаковъчните решения за хранителната индустрия инвестират в развитието на ефективни и устойчиви приложения за производителите на храни. Те тласкат прогреса и имат съществен принос за увеличаване на конкурентоспособността на преработвателите на хранителни продукти. С ясно разбиране за важността на тези процеси, сп. ProPACK открива за своите читатели и рекламодатели постоянната рубрика „Лидер“.

Водещата в осигуряването на реше­ния „под ключ“ за преработката и опаковането на храни група TNA въ­веде наскоро няколко осъвременени и подобрени варианти на своята вер­тикална формовъчно-пълначна-затва­ряща машина Robag с теглилка и да­тник, както и ново челюстно заваря­ване за различни типове гъвкави опа­ковки. Като опция компанията предла­га софтуер за подобряване на захран­ването и пълненето чрез периодично размесване на продукти със специфич­на текстура. С добавянето на конфи­гурация за акумулиране и разпределяне на крехки продукти, като кифли и дру­ги тестени изделия, се намалява опас­ността от начупването им и съот­ветно се редуцира производствени­ят отпадък. Софтуерът SCADA Intelli-Assist позволява на машинните опера­тори да контролират типовете опа­ковки, функциите по претеглянето и работните скорости. Новите моди­фикации на машината са представени на Interpack 2008.

Големите компании за опаковъчна техника имат благоприятните въз­можности да обединяват опаковъч­ните си решения в комплектни линии за постигане на висока ефективност на производството. Лидерът в произ­водството на машини за групово опа­коване Standard-Knapp наскоро въведе интегрирана система с непрекъсна­то действие за опаковане върху под­ложки и свиваемо обвиване на храни­телни продукти и напитки в потреби­телски опаковки. Системата е висо­ко ефективна, гъвкава, с бързо прена­стройване чрез сензорен екран и ди­зайн, осигуряващ минимални операции по поддръжката. Подходяща е за ши­рока гама цилиндрични опаковки от стъкло, РЕТ, HDPE, метални и карто­нени кутии, опаковки тип HiCone, об­вити в пластмасови фолиа и хартии мултиопаковки, които се групират върху подложки от плосък картон и велпапе в зависимост от нуждите. Възможно е да се използва самостоя­телен или интегриран модул за свива­емото обвиване, както и опция с ин­тегриран модул за стифиране на под­ложните тави. Сервозадвижванията и сензорите осигуряват висока пре­цизност на операциите и непрекъсна­тост на машинната работа.

Световният лидер в областта на опаковъчните и бутилиращите ма­шини за напитки Sidel ориентира дей­ността си съобразно предизвикател­ствата, поставяни от новоразвива­щите се пазари и растящите изисква­ния на потребителите за екологично целесъобразни продукти. Компания­та е извоювала името си на пионер в сектора на пластмасовите бутилки. Днес повече от половината бутилки от пластмаса, произвеждани в света, се изработват на Sidel машини. Като част от групата Tetra Laval, базирана в Швейцария и с централно управление във Франция, Sidel се фокусира върху системите за преработка, опаковане и дистрибуция на хранителни проду­кти, произвежда бутилки от стъкло и РЕТ и кутии за напитки, като поставя основната тежест върху РЕТ. Придо­битата наскоро от компанията ита­лианска Simmonazi, специализирана в пълначните линии, дава възможност за обединяване на опита в бласфор­моването и пълненето за създава­не на комплектни бутилиращи линии и предлагане на цялостни решения в опаковането, главно на тихи напитки и пиво, както и на води, газирани на­питки, плодови сокове и млечни пити­ета. Между цитираните хранителни продукти най-бърз растеж имат води­те, благодарение на увеличаващия се интерес към личното здраве и добрия начин на живот.

Конкурентното предимство на Sidel се дължи на нейната способност да проследява пазарните изменения и да реагира бързо на новите потребно­сти. В основата на тази способност е значението, отдавано на изследо­вателската и развойната дейности, в които ключова роля играе опако­въчният дизайн. Всяка година компа­нията разработва 1 500 нови проек­ти на бутилки. Съчетаването на про­изводството на машини и проекти­рането на опаковки осигурява пред­лагането на дизайн, който гаранти­рано влиза в производството за нуж­дите на клиентите от хранителна­та индустрия. Различните видове ди­зайн на Sidel се разработват за точ­но определени продукти, като се виж­да ясно цялостният процес от нача­лото до края. Така времето за проек­тиране се синхронизира с растящите пазарни потребности от нови видо­ве дизайн на бутилките. Имайки пред­вид необходимостта от олекотяване на опаковките, компанията наскоро е лансирала новата дизайнерска концеп­ция „NoBottle“. С тегло само 9,9 г за 500 мл течност, тази висококачест­вена бутилка доставя и естетично удоволствие. Разработена по патен­тованата технология „Flex“ (гъвкава), бутилката може да се усуква и мачка, но благодарение на „паметта“ на ма­териала възвръща първоначалната си форма. Бутилката е спечелила награ­дата за най-добра иновация за 2007 г. на Глобалния конгрес за бутилирани води в Мексико сити и през настояща­та година излиза на пазара. Големите притежатели на марки вече проявя­ват силен интерес към това ново опа­ковъчно решение.

Друг фокус на компанията е локал­ният следпродажбен сервиз, концен­триран върху зрелите пазари. Поемай­ки отговорност за пълния цикъл на своята продукция, Sidel се задълбоча­ва върху управлението на жизнения ци­къл. Животът на машините на компа­нията е 10-15 години и веднъж закупи­ли ги, клиентите изискват гаранции за дългосрочната им експлоатация и перманентното им обслужване. Това е важен момент в поддържането на качеството на техниката в света на конкуренцията.

Специализирана в производство­то на машини за опаковане на различ­ни видове сирена, PFM SPA с управле­ние в Schio, Италия устремно навле­зе в сектора на опаковъчните реше­ ния за хранителната индустрия. Дей­ността на ����������������������PFM обхваща проектира­не, производство, продажби, следпро­дажбен сервиз и доставка на резерв­ни части за хоризонтални поточни опаковъчни и вертикални формовъч­но-пълначни затварящи машини. В портфолиото й са включени и авто­матични опаковъчни линии, машини за опаковане в модифицирана атмос­фера (МАР), линейни и многогнездо­ви претеглящи устройства, а от по-скоро – обвивни машини за опаковки с многократно отваряне и затваряне с цип или лепилна лента.

Производствената номенклатура обхваща 40 модела машини, включва­ща, освен споменатите, различни ав­томатични захранващи устройства, широка гама допълнителни средства за специфични операции и за приспо­собяване съобразно с нуждите на кли­ентите. Всички автоматични линии се адаптират към специфичните ха­рактеристики на продуктите и кон­кретните параметри на тяхното производство.

Дейността на PFM е насочена към различни сектори, но в сърцевината на бизнеса е опаковането на храни­телни продукти, а в неговите рамки – на млечни продукти и зеленчуци. Ком­панията е лидер в производството на вертикални поточни машини за опако­ване на сирена, които поставят осо­бено високи изисквания към хигиена­та, съхраняването, транспортиране­то и пазарната реализация. Днес, ко­гато вече не е нужно да се използват опаковъчни материали с големи отно­сителни тегла и дебелини, настъпи времето на поточните машини за об­виване на пресни, зрели и стъргани си­рена в МАР от едно руло с тънък ма­териал, изолиращ напълно продукта от външната среда чрез плътно при­лепващи, въздухонепропускливи обвив­ни опаковки.

Поточните опаковъчни машини, даващи възможност за бърза (2-3 ми­нути) промяна на размерите без смя­на на механични части, са по-гъвка­ви от вакуумните и подобните на тях опаковъчни системи. Обвивни­те поточни машини с МАР на PFM имат производителност до 130 опа­ковки/мин. Те са с конзолна конструк­ция и подходящо разполагане на ме­ханичните и електрическите елемен­ти, позволяващо директното измива­не с вода и пара без опасност от ув­реждане на чувствителните към тях компоненти.

Промените в света са динамич­ни – понякога в дадена страна влизат в сила нови закони, в друга определен продукт неочаквано става много по­пулярен. Освен това, всяка страна си има своите културни особености и потребности. Нерядко се случва нови­те потребности да имат толкова из­явена специфика, че на PFM се налага да разработва съвсем нови материа­ли или опаковки за конкретните прило­жения. Такъв е случаят с опаковането на сладкарски изделия в Япония, за ко­ито PFM е доставила първата поточ­на обвивна машина. За твърди сладки­ши компанията произвежда 4 вида ви­сокоскоростни порциониращи, авто­матично зареждащи и поточно обви­ващи опаковъчни системи.

С гъвкаво интегриране на различ­ните си системи, PFM задоволява спе­цифичните нужди на малки, средни и големи производители на хранителни продукти – тя осигурява както голе­ми линии, така и малки машини. PFM пуска всяка година нови машини за опаковане в гъвкави материали и спо­магателно оборудване – така тя е в състояние да предлага голямо разно­образие от различни стилове гъвкави опаковки. Компанията използва мрежа от агенти за активна обратна връзка от пазарите с цел бързо разработва­не на нови модификации. Така са създа­дени опаковките с многократно отва­ряне и затваряне при удължен живот на продукта, произвеждани на хоризон­тални и вертикални машини главно за нуждите на млекопреработването.

Компаниите от развитите стра­ни имат възможност да комбинират различни технологии в иновативни производствени решения. Лидерът в шприцовото разтегливо бласформо­ване на РР бутилки Container Corpora­tion of Canada (CCC) лансира своята ENVIROCLEAR® – прозрачна и с ефек­тивен дизайн многократна РР бутил­ка за повторно пълнене, чрез която се намалява застрашително растя­щото количество употребени РЕТ бу­тилки, постъпващи в сметищата на страната, при сериозно намаляване на потребителската цена на бутили­раната питейна вода. Освен другото, това решение е важен пример за ус­тойчиво опаковане и поради по-висо­ката устойчивост на РР при санира­не с гореща вода в сравнение с РЕТ. РР е сигурен по отношение на вредните бифеноли, които се съдържат в поли­карбонатните пластмаси и нараства­нето на антимона във водите при удължен престой в РЕТ бутилки. След многократната им употреба, тези бу­тилки с удобна форма за всякакви при­ложения могат да се рециклират от конвенционалните съоръжения за пре­работка на употребени пластмасови опаковки.

 
07.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Печат на опаковките

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар