Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Водещи компании в опакованетоВярна на поетия ангажимент, редакцията на списание ProPACK продължава да представя кратки актуални портрети на утвърдени и нови водещи компании от необятния свят на опаковането.

Изцяло ориентирана към потребно­стите на своите клиенти, основана­та преди 40 години испанска компа­ния Armando Alvarez с главна квартира в, Испания, е лидер в индус­триалното опаковане. Освен на ис­панските пазари, тя успешно продава своите продукти и услуги във Фран­ция, Португалия, Англия и страните от Бенелюкс. Амбициозната й програ­ма е ориентирана към разширяване на клиентската база в Южна Америка, Ав­стралия и Африка. В основата на рас­тежа на компанията са печатаните филми и фолиата за обвивно разтегли­во опаковане. При тях, за разлика от свиваемото, не се изисква прилага­не на топлина. Гъвкавите опаковъч­ни материали на компанията са с ви­сока универсалност на приложенията за търговски и селскостопански опаковъчни цели. Полипропиленовите опа­ковки на компанията се отличават с добра способност да задържат влага и с високи бариерни характеристики. Компанията представи на Interpack 2008 най-новата си висококачествена пълноцветна печатна технология с до 10 цвята, устойчиви на UV лъчи, с ви­сок гланц и повърхностни свойства, улесняващи стифирането и формира­нето на палетизирани товари. В мо­мента компанията работи активно с доставчици на суровини за разработване на биоразграждащи се пласт­масови фолиа. Компанията е серти­фицирана по ISO 9001 за качество и очаква сертификат за ISO 14007 за опазване на околната среда. При разработването на новите материали, компанията сътрудничи успешно с ев­ропейския лидер Viba SpA за производството на оцветители и пълнители за термопласти. За да посрещне предизвикателствата на бурно развива­щото се гъвкаво опаковане, компани­ята работи в тясно сътрудничество и със своя доставчик на високо ефек­тивни и лесни за управление и манипу­лиране машини — Comexi Group.

Италианската IMA Group, базирана в Болоня, е световен лидер в проекти­рането и производството на опако­въчна техника. Започнала през 1966г. с опаковане на чайове във филтър­ни пликчета, четири години по-късно се фокусира върху преработвателна­та и опаковъчна техника за фармация­та и козметиката. Освен за чай, кафе и напитки, компанията е специализи­рана в блистер-машините, пълнене­то на течности, както и в техники­те за картонени опаковки и уедрено опаковане в края на производствения цикъл. Заедно със шестте си завода в Италия, компанията притежава по един завод в Германия, Англия, Испа­ния, САЩ, два в Индия и три в Китай.

В опаковането на чайове и напит­ки се планира производството на нова машина, осигуряваща подобрено запаз­ване на продуктовите аромати. Нова­та автоматична машина на компани­ята за кафе IMA CA1 е с изключител­но висока производителност — до 800 опаковки/мин. Филтърните опаковки автоматично се пълнят, затварят, преброяват и поставят в групова опа­ковка, обикновено от картон. Първата блистер-машина за фармацията „С60“ на компанията е била толкова иновативна, че бързо е наложила нови стан­дарти в този вид опаковъчна техни­ка. Разбирайки желанието на клиен­тите да купуват от една фирма, IMA бързо е добавила към номенклатурата си нови машини за пълнене на капсули и течности, за опаковане на прахоо­бразни продукти и за картонени опа­ковки. Експанзията е продължила през 90-те години с линиите BFB за уедре­но опаковане в края на производстве­ния процес — обвивни машини, машини за опаковане в каси (кашони) и палети­затори. Следва закупуване на произ­водства за стерилизиране, измиване, етикетиране и пресоване на таблет­ки. По-нататък разширението обхва­ща машините за пълнене на тубички за фармацията, козметиката, химиче­ската и хранителната индустрии, как­то и фармацевтични съоръжения за су­шене чрез замразяване. Така компания­та успява да задоволява търсенето на буквално всеки вид опаковане за фар­мацевтиката и осигурява комплект­ни решения за тази разрастваща се индустрия. Тъй като налице е тенден­цията опаковките за лекарства да бъдат атрактивни подобно на опаковките в козметиката, съществуваща­та номенклатура се разнообразява с опаковки по желание на клиента. Раз­виват се и технологии в опаковането, предотвратяващи грешките при до­зирането на лекарствата.

Най-новата посока в развитие­то на IMA Group са интегрираните решения за преработване и опакова­не на фармацевтичните продукти при изключително засилен автома­тичен контрол върху процесите. В зависимост от вида на продадената техника се предлагат и широка палитра следпродажбени услуги —обучение, поддръжка, сервиз, резервни части и консултации за постигане на максимална ефективност при производството и опаковането на продукцията.

Германската компания–производи­тел на опаковъчни машини Schubert е един от основателите на „Опако­въчната долина“, разположена в три­ъгълника Heilbronn, Stuttgart u Ansbach в североизточната част на Баден-Вюртенберг и в западна Бавария. Фир­мата, основана преди 40 години с цел проектиране и производство на маши­ни със специално предназначение, се развива до производител на серийна опаковъчна техника. През 70-те години компанията инвестира в развити­ето на механични системи с модулен дизайн. През следващото десетиле­тие тя конструира първия в света опаковъчен робот, след което, с раз­работването на серийната система за оптично разпознаване (детекция), започва нейния бърз растеж. Краят на 90-те години е белязан със собствената разработка на системата за упра­вление и контрол VMS, чиято кулми­нация е новото поколение опаковъчни машини TLM (с горно захранване). Тези машини са разработени на основата на разбирането, че максималната гъв­кавост е резултат от комбиниране­то на прости механични конструкции с интелигентно управление и взаимо­заменяем инструментариум.

Системата TLM се състои от се­дем системни компонента, всеки от които представлява един заменяем опаковъчен робот. Тази система е из­цяло управлявана и задвижвана по елек­тронен път и се сглобява точно както автомобилите на монтажния конвей­ер. Отделните настройки за конкрет­но опакованите продукти се извърш­ват с помощта на сменяеми инстру­менти и индивидуален софтуер.

Много от функциите на машини­те от поколението TLM се осъществяват от машинния софтуер като по този начин те са предпазени от вли­янието на всякакви смущаващи въз­действия. В резултат на това ма­шините са с голяма надеждност и гарантират висока степен на непре­къснатост на работата. Те са с до­бре аранжирани структурни елемен­ти и така се осигурява лесен достъп до всяка машинна зона, от което про­изтича и леснотата на тяхната екс­плоатация.

Тридесетгодишният си успех в об­служването на хранителната индустрия с опаковъчни материали аме­риканската компания Golden Eagle Extrusions дължи на заложените в дей­ността си три основни компонента — качество, удобство и сервизни услуги. Ползвателите на филмите и готови­те пликове на компанията се радват на сигурността, че техните опакова­ни продукти достигат до трапезата на потребителите в същия привлека­телен вид, в който са произведени. Едно от новите постижения на Gold­en Eagle вени специализирани филми за затва­ряне на опаковките с готови ястия. Конкурентната им цена и възмож­ността за използването им при приготвянето на храната в обикновени и микровълнови филми ги превръща в успешен заместител на използваните преди това фолиа, като по този начин на производителите на храни се оси­гурява така необходимата им конку­рентоспособност. Фолиата са иконо­мични и се вместват в бюджетите на малките и средните фирми — преработватели, като могат да се дос­тавят директно от складовите на­личности на компанията.

Различните филми от номенклату­рата на Golden Eagle Extrusions могат да се ползват за различни цели — за го­тови, замразени и охладени храни, ко­ито подлежат на повторно подгрява­не след приготовляването им. Те са подходящи както за предястия и повишаващи апетита блюда, така и за со­сове, млечни продукти и други храни. Филмите с високи бариерни характе­ристики дават възможност за удължа­ване срока на годност на продуктите за магазинната мрежа, защитавайки ги от вредни бактерии и окислява­не — както за запечатващи заваряеми мембрани, така и за покривни цели при опаковането в термоформовани под­ложки на специализирани линии за термоформоване — пълнене — затваряне (ТФПЗ производствени машини). „Ди­шащите“ затварящи филми осигуря­ват контролирано освобождаване на въглероден диоксид от и предпазват от нежелан достъп на кислород в опа­ковката. Това ги прави подходящи за опаковането на пресни плодове и зе­ленчуци, пресни меса и риба. Филмите с високи бариерни характеристики могат да се заваряват към различни материали, което увеличава палитра­та на техните приложения.

 
10.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Печат на опаковките

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар