Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Да на ERP решенията за полиграфическата индустрия

  •  
  •  
  •  
  •  


Настоящите икономически условия изправят печатарската гилдия пред много въпроси, свързани с намалява­не на поръчките, засилване на конку­ренцията в лицето на електронните медии, трудно кредитиране, замра­зяване на проектите и т.н. Има ли решения на многобройните въпроси и възможна ли е стабилна печатар­ска индустрия във време на неста­билност?

Чрез ФТС България Microsoft Dynamics предлагат надеждно ERP (Enterprise resource planning) реше­ние за изход от затрудненото по­ложение. Софтуерният продукт на компанията е идеално средство за оптимизирaне дейността на печат­ниците и повишаване на тяхната конкурентоспособност — още пове­че, че използването на информацион­ните технологии отдавна не е мода, а тенденция в полиграфическата ин­дустрия в цял свят. eGraph — верти­калното решение, с което работят компании от 15 страни от Европа, Австралия и Северна Америка, е с ви­сока надеждност, гъвкавост и бързи­на на действие, а интуитивният му интерфейс е подобен на всички вече познати приложения на Мicrosoft, кое­то освен това го прави лесен за ра­бота. Мicrosoft Dynamics AX + eGraph е завършено многофункционално реше­ние за управление на целия бизнес, ко­ето напълно покрива специфичните за полиграфията профили: предпечат, офсетов ролен и листов печат, ети­кети, опаковки, флексопечат и довър­шителни работи. eGraph включва мо­дулите: предварителни калкулации, ценови листи и оферти, планиране на ресурси, Gantt Chart планиране, eGraph online — контрол на производството, текущи работни процеси, пост-калку­лации, статистика, обработка на до­кументи и фактуриране. Модул Калку­лации предлага прецизна и детайлна информация за изработката на един продукт — количество и вид хартии, картони; консумация на мастило; про­дължителност; автоматично колира­не; щанциране; варианти, ценови лис­ти. С негова помощ при промяна в броя на страниците, броя на цвето­вете или други детайли по поръчка­та лесно можем да сравним разлика­та в крайната цена и да предложим на клиента гъвкавост при офериране­то. Авангардният модул за планиране позволява преглед на целия производ­ствен график, а Gantt Chart графични­ят инструмент — бърза и лесна про­мяна на производствените процеси и актуализиране графика на поръчките и пост-калкулациите съобразно реги­стрираните разходи за време и ма­териали. Сред основните качества на eGraph е, че дава информация в ре­ално време. Освен това периодът, за който системата може да бъде вне­дрена в работеща среда, е от поря­дъка на 6 до 9 месеца в зависимост от организацията и данните за въ­веждане.

Първата българска опаковъчна компания, възползвала се от уникал­ното ERP решение, е специализира­ната в производството на високо­качествени самозалепващи етикети (pressure sensitive label) на ролка за ма­шинно и ръчно лепене и в печата на многослойни фолиа, Фреш Ап Лейбъл.

За да представят ЕRP решението eGraph, ФТС България и МайкрософтБългария събраха на семинар мени­джъри и специалисти от печатни­ци, издателства, фирми за печат на етикети и фирми производители на опаковки. Милен Манчев, директор „Системи за управление на бизнеса“, (Майкрософт България), Станимир Костов, управител ФТС Груп, Стефан Янчовичин и Борис Алексов (ФТС Бъл­гария) запознаха представителите на печатарската индустрия с осо­беностите и начина на работа на програмата. Специален гост на се­минара бе Алекс Нилсон, продуктов мениджър за eGraph в MPS Graphics — датската компания, разработила продукта. Ето какво сподели той за програмата и за опита си в работа­та с полиграфически предприятия от цял свят.

Господин Нилсон, eGraph ли е най-доброто решение за печатарския бизнес?

Без съмнение eGraph е едно от най-пълните решения. Това може да се измери по два начина: първо, по действителната функционалност в резултат от комбинирането на eGraph и Dynamics AX и, второ — по начина, по-който удовлетворява изис­кванията на широк кръг компании със специфични нужди. eGraph има специ­ално разработени модули, предназна­чени за търговски печат (брошури, списания, плакати и т.н.), за книго­печат, за печат на етикети, опаков­ки, пликове, ситопечат, реклами — на практика всичко, което към момен­та се предлага на пазара. При това за всичките видове печат с помощта на програмата всяка компания мно­го лесно може да обхване и да реши целия работен процес — от постъп­ването на офертата до издаването на фактура, при това в изключително кратък срок.

По какъв начин ERP решението спестява време, опростява про­цеса и намалява риска от грешки при въвеждането на данни?

Една от най-времеемките дейности е извършването на изчисления. Мно­го голяма рядкост е да можете да предложите само една цена на кли­ентите си, по-често трябва да им дадете доста алтернативи в зави­симост от тиражи, различни мате­риали, брой страници и т.н. Ако има­те инструмент, с който можете да извършите това буквално с 5–6 ос­новни движения, тогава имате пър­вата стъпка за спестяване на мно­го време, и точно това предоставя eGraph. Планирането и по-точно про­мяната на планирането също е опе­рация, с която може да се спести много време.

Проследяването на поръчките, например какъв е текущият статус, движим ли се по график и т.н., също е област, в която много от време­то се губи за телефонни обаждания. С eGraph всеки може да види точно­то състояние на всяка поръчка само с един поглед. Това са по-специфични­те области, които могат да се из­тъкнат, но като цяло ERP решени­ето пести много време, тъй като всички документи се обработват само веднъж и всички таблици се об­новяват при нужда.

Можем ли да изберем най-добрия път за извършване на определе­на дейност за всеки един ден и означава ли това, че програма­та е удачно решение за време на криза?

Да, тази възможност е една от сил­ните страни на eGraph. По отноше­ние пътя на изработване, клиентът предварително дефинира правила­та за добрата практика, позволява­щи на системата да избере най-удач­ния път по отношение на процесите. С тази функция на програмата един­ственото, което клиентът тряб­ва да направи, е да се концентрира и да попълни цялата необходима ин­формация за поръчката, като остави на eGraph да се погрижи за маршру­та. Въпреки това поради най-различ­ни причини винаги има нужда от про­мени в движение и ако се наложи да промените графика за дадена поръч­ка или да промените маршрута, ще имате мощен инструмент за спра­вяне. Функцията за планиране ще ви каже доколко дадена промяна ще нару­ши крайния срок — например дата за доставка, и като последствие — дали ще трябва да се работи още една смяна и т.н.

Възможно ли е и как eGraph да бъде адаптирана за повече реше­ния с по-малък риск и с по-малко разходи?

Колкото и мощна да е eGraph, ще има нужда от персонализация, но като цяло тези промени ще възлизат на малка част от проекта. Хубавото е, че Dynamics AX е система с отво­рен код, което означава, че и MPSG, и нашите партньори, дори и нашите клиенти ще могат да направят свои собствени промени.

С eGraph могат да се създават гъвкави продуктови модели в раз­лични варианти на цветове, раз­мери и материали. Продуктите могат да бъдат конфигурирани съ­образно желанията на клиентите и това е страхотно. Колко комби­нации са възможни на практика?

Вариантите за комбинациите са бук­вално безкрайни. Все пак не е нужно всички те да бъдат изграждани. Ако сте създали шаблон за една брошура, можете да промените всеки параме­тър и всички произтичащи от това промени ще бъдат преизчислени. Ако например имате брошура с печат на 4 + 4 цвята, системата ще предложи правилен метод на печат, брой плас­тини, време за печат и др. При евен­туална промяна на размера на харти­ята или цветовете на 4 + 0 всички данни ще бъдат преизчислени. Така че, след като вече сте създали един основен модел, той лесно може да бъде променян съобразно изисквания­та на конкретната задача, върху коя­то работите.

Удачно ли е решението за изис­кванията на малките фирми?

По принцип изискванията са едни и същи, без значение размера на компа­нията. Тук има, разбира се, функции, които не са необходими за малките компании (например междуфирмени, свързани с многото производстве­ни локации, с човешките ресурси и т.н.), но всички основни функции като оценка, управление на работния про­цес, изчисления, фактуриране, воде­не на регистър, инвентар са нужни. Разликата е в по-малкия обем на опе­рациите. Като цяло интегрираната система е удачна за всяка компания, работеща с 15 – 20 и повече служите­ли. Най-малкото работещо решение, което имаме, е за 5 потребители.

Вие имате богат опит — какво е бъдещето на полиграфическата и опаковъчната промишленост?

Не е лесно да се отговори на този въ­прос, но ако мога да се позова на моя личен опит, ще кажа, че автоматизи­раните системи за печат (дигита­лен или традиционен) не са застра­шени нито в краткосрочен, нито в дългосрочен план, и това се отнася със сигурност както за печатането на етикети, така и за опаковъчната индустрия като цяло. Въпреки че мно­го се говори за това, че трябва да се ограничи опаковането и дори в някои страни то да се облага с данък, ние виждаме желание за още по-голямо развитие в тази област. Огледайте се. Където и да се намирате в момен­та, ще видите нещо печатно — може да е кутия за бонбони, салфетки за почистване на очила и т.н. Независи­мо дали в голям формат (банери) или в малък (пакетчета със захар), всичко е предмет на печат.

Друга тенденция (поне в Север­на Европа) е към увеличаване количе­ството на седмичните вестници с реклами. Изследванията сочат, че макар много хора да казват, че не че­тат тези реклами, те все пак изпъл­няват своето предназначение. Това лесно може да се измери с количе­ството на продадените стоки, кои­то се рекламират, и тези, които не се рекламират.

Големият въпрос е как ще се реши конкуренцията между печатното слово в книгите и списанията и е-кни­гите. Ще се окажат ли наистина е-книгите обикновен начин за четене на фантастика, или печатната книга ще бъде предпочитана.

Интересен факт е, че приходи­те на печатарската индустрия в Да­ния са се увеличили за втора поред­на година. Медията, която очевидно е в беда, е вестникарската. Продаж­бите на вестници са намалели драс­тично през последните години и няма индикации, че ще се увеличат. Тук не става въпрос само за това, че све­тът на печатното слово е предиз­викан от цифровите медии, но и за липсата на интерес у младото поко­ление към четенето на отпечатани вестници, така че това ще е и едно от най-големите предизвикателства в близко бъдеще.

Ще Ви помоля да споделите с чи­тателите на сп. ProPack някои интересни моменти от Вашия професионален опит.

За около 40 години работа в секто­ра е имало драматични промени и те са се случвали по-бързо, отколкото някой е могъл да очаква. От 1990 г. до 2005 г. (по последната официална статистика) броят на графичните компании в Дания (предпечат, печат и довършителни работи) е намалял от 3280 на 1650 и тази тенденция продължава. Това не означава непре­менно, че общите приходи са намале­ли и те наистина не са, но означава, че бизнесът се нуждае от по-големи и по-специализирани фирми.

Когато се появиха първите ком­пютърни системи за проектиране, категоричната позиция на печатар­ския бранш беше, че те никога няма да имат реално влияние върху печа­тарския бизнес. Качеството беше много лошо — хората правеха ужа­сен дизайн с шарени илюстрации, раз­лични видове шрифт и т.н. Това беше в началото на 80-те и по това вре­ме всеки малък град в Дания имаше най-малко две компании за предпе­чат. Няколко години по-късно това се промени драматично и сега има много малко фирми, специализира­ни в предпечатна подготовка. Ма­кар от дълго време да се прогнози­ра, че печатното слово е обречено, всеки път, когато се появят някак­ви факти за това, ситуацията тряб­ва да се преосмисля. Вярно е, че има по-малко компании, но приходите не са се променили. Вярно е, че дигитал­ният свят се развива, но много ком­пании за печат приемат този факт и се специализират в производство­то на дигитален печат, поръчков пе­чат и т.н. Вярно е и че по екологич­ни причини искаме да се намали про­изводството на опаковки за всички видове изделия, но също така е вяр­но и че прах за пране в сиви опаковки не се продава толкова добре, колкото в опаковки, отпечатани в 4 цвята, така че независимо дали причината е добра или не, печатната индустрия винаги ще бъде необходима.

 
23.10.2011.
Автор: Екатерина Николова
0 Коментари
Таг :

Печат на опаковките

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар