Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Индустриални стреч и CPP фолиа от МЕГАПОРТ ООДОсновните предпоставки за производството на качествени изделия са изходните материали, притежаващи необходимите свойства, и качественото оборудване. Технологичната база на МЕГАПОРТ ООД обхваща широка гама от мощности за производството на най-разнообразни опаковъчни артикули.

Компанията разполага с над 35 броя еднослойни, двуслойни и трислойни екструдерни линии за производство­то на различни по свойства и специфи­кации фолиа и ръкави от материалите LDPE, HDPE, CPP и LLDPE. Богатата възможност за производство на фолиа и ръкави от полиетилен се илюстри­ра по един добър начин както от про­изводствените параметри, така и от основните типове използвани матери­али, които биват:

 • LDPE с широчина от 10 до 250 cm и дебелина от 16 до 200 микрона.
 • HDPE с широчина от 20 до 150 cm и дебелина от 7 до 130 микрона.

Трислойната екструдерна линия за раздувно фолио (blow film), с която МЕ­ГАПОРТ ООД разполага, е на светов­но ниво. Въведената в експлоатация от края на 2007 г. линия позволява 100% контрол над дебелината на фолиото. Тези фолиa са подходящи за производ­ство на индустриални опаковки за па­летизиране и стековане, ламиниране на различни видове материали (фолио за ламиниране), изключително здрави торбички, куриерски пликове, пликове за замрaзени продукти, санитарни материали и др.

Стреч хууд (stretch hood) фолиото за опаковане на палети с търговска­та марка Megaflex® е идеалното и най-икономично решение за опаковка при транспортиране и складиране. С него могат да бъдат палетизирани различ­ни индустриални и хранителни стоки — тухли, керемиди, цимент и други пра­хообразни или гранулирани материали, опаковани в торби, бутилки и т.н. Универсалността на Megaflex® гарантира безпроблемно използване на различни палетизиращи машини, работещи със стреч хууд фолиа. Megaflex® е иновация, която е изключително високотехноло­гично и функционално решение, отгова­рящо на индивидуалните изисквания и потребности на клиентите.

Предимствата на стреч хууд фолиото Megaflex® се състоят в:

 • Високата му еластичност с макси­мална стабилност и сила на задър­жане;
 • Оптимално съпротивление на про­биване и скъсване;
 • Не е необходимо фолиото да бъде нагрявано при работа с него, кое­то допринася за премахването на риска от пожар, оптимизиране на енергийните разходи, възможност за опаковане на продукти, чувстви­телни към топлина;
 • Избягва се нежеланото залепване на стоката към фолиото;
 • Отличен външен вид благодарение на оптималната прозрачност;
 • Един размер на фолиото може да бъде използван за няколко размера палети;
 • Абсолютна водонепроницаемост;
 • Лесно за рециклиране — не замърся­ва околната среда;
 • С възможности за печат върху него или за изработка на цветен вариант на фолиото.

От края на 2008 г. МЕГАПОРТ ООД разполага с трислойна екструдерна ли­ния за „kаст“ полипропилен (СРР), на която се произвежда висококачестве­но „каст“ полипропиленово фолио, при­тежаващо отлична прозрачност и рав­номерност на навиването. Фолиото е подходящо за ламиниране, пликове за хляб, текстилни изделия и др., включи­телно за автоматично пакетиране. Пликовете за автоматично пакетира­не — т.нар. „wicket“-пликове, които ком­панията произвежда, намират голямо приложение на пазара и улесняват про­изводителите на хляб, санитарни ма­териали и др.

От средата на 2008 г. в експлоата­ция е и „каст“ трислойна екструдер­на линия за производство на стреч фо­лио за ръчно или машинно палетизира­не на промишлени стоки и материали. „Каст“ трислойната технология поз­волява в трите слоя да се използват различни типове материали и добавки, които влияят по различен начин на ха­рактеристиките на фолиото. Пости­га се отлична еластичност и устойчи­вост на различни атмосферни влияния, подобрява се статичният и динамичният коефициент на триене и се га­рантира максимална стабилност при товарене и транспортиране. Фолио­то се произвежда със стандартната ширина от 500 мм при различни дебелини от 17, 20, 23 и 30 микрона, които от­говарят на международните стандар­ти. МЕГАПОРТ ООД разполага с възмож­ност за производство на стреч-фолиа с различни параметри — количество стреч върху ролката, различна шири­на и дебелина в зависимост от желани­ята на клиентите. Фолиото може да бъде в различен цвят (бял, син, червен) и да разполага с UV–защита. Стречът предотвратява залепването между палетите и предпазва всички типове продукти (включително такива с глан­цова и мазна повърхност) от неблаго­приятни атмосферни влияния и замър­сяване. Благодарение на своята гъвка­вост и силна структура фолиото не се поврежда от остри и режещи ръбове и няма да се разкъса дори при използва­не на сила. Леко, сигурно и икономично стреч фолиото не оказва влияние върху теглото на опакованите изделия. Този факт е съществен на фона на новите изисквания, поставени от Европейски­те норми за намаляване на генерирани­те отпадъци от опаковки и последва­що тяхно оползотворяване.

Трислойният Power Stretch Film Megaflex® може да бъде разтегнат до 300% при автоматичните опаковъчни машини. Произведен от висококачест­вен LLDPE материал, при нормални ус­ловия филмът може да издържи на тем­ператури от –40°С до + 80°С.

Нов продукт, който МЕГАПОРТ ООД предлага, е предварително разте­гленото стреч-фолио или т.нар. „пре-стреч“, чиято дебелина варира между 9 и 12 микрона, както ръчният така и машинният му вариант. С използване­то на пре-стреч се намалява почти на­половина разходната норма за опакова­не. Това от своя страна води и до зна­чително намаляване на разходите по плащане на екотаксите, а оттам и до по-ниската себестойност на опакова­ните продукти.

Използвайки най-напредналите ме­тоди и технологии в опаковането, МЕ­ГАПОРТ ООД е достигнала високо ниво на оптимизиране качествата и параме­трите на фолиата, които произвежда.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар