Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Опаковане на продукцията за малки и средни фирмиФункциите, свойствата и всякакви други физико-химични характеристики невинаги определят стойността на един продукт. Действителната стойност е заложена в доверието, което продуктът поражда у купувачите и ползвателите. Затова не само големите притежатели на търговски марки, но и малките производители могат успешно да се борят за пазарно налагане на своите качествени продукти.

Преди покупката обикновено е трудно да се определи точната полза от про­дукта. Тази несигурност се компенси­ра от доверието на купувача. Довери­ето пък се поражда от позитивния имидж на фирмата/продукта. Няма значение как е създаден този имидж — с реклами, публикации или словесно. Той винаги е свързан с името, с други думи — с търговската марка. Без име маркетингът губи смисъл.

Търговската марка представя ка­чеството на продукта, услугите, свързани с него (сервиза), сигурността на доставките и начина на употре­ба, с две думи – ползите за потреби­теля. По този начин марката съдържа в себе си реалната стойност на про­дукта. Липсата, неправилната упо­треба или злоупотребата с марката подлагат на опасности реализация­та на иначе качествените продукти и водят до загуби за бизнеса. Затова налагането и защитата на марката за продуктите на малките и средни фирми (МСФ) са с висок приоритет за просперитета на фирмите. Това се подкрепя от факта, че глобализа­цията принуждава МСФ да работят в международни мащаби. В тези усло­вия, дори законодателството да не е съвършено, МСФ трябва да предпри­емат действия за защита на свои­те продукти – чрез опаковките и/или техните етикети.

Истината е, че легалната защита на продуктовата марка е невъзможна, ако не е осигурена защита на автен­тичността на продукта чрез негова­та опаковка или етикет. Освен това, опаковката осигурява защита на про­дукта от загуби, увреждания и краж­би, като създава условия за икономия на транспортни и складови разходи, както и за събиране и сортиране на употребените вече опаковки за след­ващото им оползотворяване. Необ­ходимо е тези комплексни функции на опаковките да се разбират добре от собствениците на МСФ, за да ги из­ползват рационално за устойчивото развитие на своя бизнес.

Немалко компании за опаковъчни решения разбират нуждите на МСФ от подходящи машини и системи за техните производствени и инвести­ционни възможности. С това разбира­не американската Multivac Inc. се фо­кусира върху опаковъчните потребно­сти на МСФ. Компанията заделя ре­сурси за развитие на машини, сервиз, техническа подкрепа и обучение за клиентите си, използващи компакт­ни опаковъчни системи (КОС). Фирми­те, заети в производството на хра­ни, фармацевтични продукти, бито­ви и индустриални стоки могат да се възползват от предимствата на тези системи, за да увеличат произ­водителността и универсалността на своите опаковъчни операции по­средством малки капиталовложения. За тези цели Multivac, която преди по­вече от 40 години въведе първите ва­куумни камерни машини, сега предла­га за МСФ машини с ролково захранва­не, за затваряне на подложки и за ети­кетиране. Компанията е разработила и цяла гама камерни машини — от на­столни до подвижни (без фундиране). Всичките машини са с конструкции от неръждаема стомана за улеснява­не на почистването им в изпълнение на строгите хигиенни стандарти.

Douglas Machine Inc. предлага за МСФ с малки и средни обеми опако­вана продукция машината Invex Case/Tray Packerс повишена производител­ност за опаковане в каси и подложки (тави). Малкоформатната машина из­ползва голямата гъвкавост на серво­задвижванията за постигане на ско­рости от 25 каси/тави в минута. Пол­зите за МСФ са: тиха и спокойна рабо­та на машината при намалени време и разходи за поддръжка; адаптируеми двигатели към широка производстве­на гама; програмирани двигатели за чести и бързи пренастройки; ускорен пусков режим благодарение на съвмес­тените по време машинни функции; модулен софтуер за опростено диаг­ностициране и локализиране на пробле­мите от интерфейса човек – машина; минимален брой части за подмяна и оп­ростена ръчна настройка по рецепта. Машината е с 3-годишна гаранция.

За прецизно стягане на свива­еми ръкавни (sleeve) етикети в теж­ки производствени условия при малки до средни производствени обеми ком­панията PDC Intl. Corp. е конструира­ла и предлага компактен гъвкав парен тунел KST 55-710 с възможности за на­пасване на обема, дебита и парните дюзи в зависимост от нуждите. Така се постига прецизно подаване на па­рата към определени места на опа­ковката с цел постигане на най-до­брия възможен външен вид при мини­мален риск от увреждане на бутилки­те. Могат да се използват ръкавни фолиа от PVC, PETG, OPSи PLAс мини­мална дебелина 40 микрона.

Парният тунел е идеален за свива­емо ръкавно етикетиране по цялото тяло на бутилките и за групово опа­коване. Филтрирането до 0,5 микрона осигурява подаване на пара с характе­ристики за хранителни цели в систе­мата с конструкция от неръждаема стомана. Предвидена е и система за оползотворяване на кондензата.

С идеята за облекчени монтажни и експлоатационни разходи за МСФ от хранителния бранш, Cryovac е разши­рила своята гама от опаковъчни ма­шини Darfresh с линията за скин-опако­ване на пресни хранителни продукти R175 CD system. Компактната линия е с повишена ефективност на работа при по-ниски производствени обеми и е замислена за условията на растя­щи цени на суровините, материалите и храните – едно предизвикателство с нарастващо значение за хранителна­та индустрия. Конструкцията от не­ръждаема стомана е с лесен достъп за поддръжката и отговаря на високи­те стандарти за опаковане на храни­телни продукти. Нейната универсал­ност позволява използването й за опа­коване на голямо разнообразие от про­дукти, включително меса, птици, прес­ни и замразени морски продукти, дори сирена и готови храни. Тази техника от ново поколение дава възможност на преработвателите да постигнат добри цени, отнесени към една опаков­ка, и съкратено подготвително време при занижени обеми на опаковъчното производство. Едновременно с това се използват предимствата на опако­въчната технология Darfresh на компа­нията – плътно, но не деформиращо обвиване на продукта по всичките му повърхности с материал от две рула, който служи като „втора кожа“ и оси­гуряване на „подкожен“ вакуум за ели­миниране достъпа на въздух с оглед удължаване трайността на продукти­те върху рафтовете в търговията на дребно.

 
07.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Печат на опаковките

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар