Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Печатница Дедракс – един успешен проектГ-н Христов, кои бяха важните моменти в развитие­то на печатница Дедракс през изминалите години що се отнася до изработването на опаковки?

Безспорно най-значимото събитие е създаването на но­вата печатна база във Варна. За съвсем кратко време ние създадохме най-модерната печатница в България, и то в условия на тежка финансова криза.

Тази инвестицията даде допълнителен тласък в про­изводството на опаковки от картон, първо, поради ин­сталираната техника там, но най-вече поради пазарната ниша, която съществува в региона от доста години.

В условията на сравнително преодолима конкуренция успяваме бързо да се наложим на пазара и аз вярвам, че съвсем скоро ще бъдем неоспорим фактор и на пазара на опаковки в региона.

Какъв е вашият производствен капацитет по отно­шение на печата на опаковки?

Към момента производственият капацитет се лимити­ра от възможностите на довършителната техника, но въпреки това в последните няколко месеца успяваме да повишим производството до 100 тона на месечна база.

Капацитетът за момента не е голям, но ние смята­ме, че не трябва да поемаме поръчки, чието изпълнение няма да започне веднага и съществува опасност от за­бавяне.

Водейки се от нуждите на нашите клиенти, през 2011 г. предвиждаме мащабни инвестиции, целящи пови­шаване на производствения капацитет до 400 тона ме­сечно.

Кои са вашите партньори и какви са най-честите из­исквания, които те имат към опаковките?

Дедракс се специализира и изпълнява поръчки за опаковки основно за фармацевтични и козметични компании как­то в България, така и в чужбина. Посредством нашите чуждестранни партньори опаковките ни достигат паза­ри като Грузия, Русия, Великобритания, Казахстан, Румъ­ния, Украйна.

Основно изискване към този тип опаковки е безпро­блемното им реализиране в производствата, респ. обра­ботване при изключително високи скорости. Съвремен­ните пълначни линии във фармацевтичните компании позволяват затваряне на десетки хиляди опаковки на час, което предполага изработката на опаковката да бъде много прецизна.

Наред с това се предявяват строги изисквания за чис­тота на помещенията, начина на опаковане, съхранение и транспортиране.

При наличието на нова печатна база покриваме всич­ки изисквания безпроблемно.

Кое е новото и различното, което отличава печатни­ца Дедракс от конкурентите и?

Наред с непрестанното обновяване на техниката, не мога да не спомена интегрираната софтуерна система за управление на поръчките и производството, работе­ща отскоро при нас.

Разработена за Дедракс, системата позволява онлайн наблюдение на производството — както като процес, така и по машини и звена. Целият цикъл може да се наблю дава и управлява от всяка точка на планетата. Това ни поз­волява да държим клиента близо до нашето производство.

Какво е общото ниво на качеството на произведените в България печатни материали за опаковъчната про­мишленост? Има ли страната потенциал да достиг­не в това отношение развитите европейски страни?

Определено не бих използвал думата „високо“, но не виня за това печатниците. Увлечени в надпреварата за на­маляване на разходите за опаковката на продукцията и организираните търгове на по-големите клиенти, само в изминалите няколко години те понижиха безкрайно ка­чествата на влаганите материали.

Делът на опаковките, произвеждани от „първични“ ма­териали (със съдържание на дървесина), е под 10%, а при кашираните опаковки буквално за 3–4 години крафтлайне­рите бяха заменени с рециклирани хартии.

Естествено картонажните фабрики се впуснаха в надпреварата, наречена „най-ниска цена“, и лошото е, че на финала нямаше победител. Точно обратното – спече­лилият търга имаше възможността да произвежда огро­мни тиражи с прилична загуба.

През последните няколко години имах удоволствието да посетя колеги в няколко страни в Европа и Азия и раз­брах, че търг се печели при конкурентност в три показа­теля: качество, срок, цена. Когато този начин на работа се възприеме и у нас, мисля, че бързо ще достигнем евро­пейските страни.

В България има изключително талантливи специали­сти, а машинопарка ни няма да коментирам. Често има­ме гости от чужбина и е много приятно, когато ги чува­ме да казват: „Вие притежавате машини, които са твър­де скъпи за нас.“

Каква трябва да бъде съвременната опаковка в гра­фично отношение?

Това е въпрос, на който няма да дам еднозначен отговор. Преди време работехме по дизайн на кутия за торта и кли­ентът беше поставил изискване кутията да е по-красива отвътре, отколкото отвън, защото купувачът съди за въ­трешността на тортата по вътрешността на кутията. Всяка опаковка днес, а и в бъдеще ще използва като оръ­жие своята визия за завоюването на по-голям пазарен дял.

Ние и нашите клиенти се учим в движение как да пред­лагаме своите продукти по най-добрия начин. Добрата новина е, че все повече фабрики излизат с дизайн на опа­ковки, зад който стои реална концепция за продаване.

Какви възможности Ви предостави икономическата криза и каква е стратегията Ви за бъдещото разви­тие на Дедракс?

Не мога да кажа, че кризата е добре дошла за нас. По-ско­ро тя е предизвикателство, с което трябва да се спра­вим. Мисля, че ключът към успеха е в постоянното при­гаждане към пазара и инвестирането в нова техника и технологии.

В това отношение Дедракс винаги е бил пионер и ми­сля, че докато този дух съществува, ние ще се развиваме и ще печелим нови пазари.

 
19.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Интервюта, Печат на опаковките

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар