Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Печатница край Дунава„Дунав прес“ — Русе е наследник на печатница „Дунав“, основана през 1864 г. в Русчук (старото име на гра­да). Печатницата е първата не само в нашите земи (които по онова вре­ме са в границите на Османската империя), но и на Балканския полуос­тров. Днес със своята почти 150-го­дишна история „Дунав прес“ остава стожер на печатното дело у нас и на Балканите. Печатницата се развива успешно в новите икономически усло­вия и е добре позната в цяла Европа със своето портфолио от висококачествена полиграфическа продукция. Новата реалност със своите неле­ки предизвикателства, но и неогра­ничени възможности, е достатъчен мотивиращ фактор за екипа от про­фесионалисти, които дават най-до­брото от себе си, за да може компа­нията да се докаже като технически и технологичен лидер в полиграфиче­ската индустрия в региона. В рамки­те на своята специализация в произ­водството на етикети и опаковки „Дунав прес“ се утвърди като пред­почитан партньор за реализиране на проекти и водещ доставчик за гло­бални компании, опериращи на евро­пейския пазар.

Като проява на стремежа на еки­па да предоставя на клиентите си възможно най-добрите решения, които са на разположение на пазара, и с цел да повиши собствената си и на клиентите конкурентоспособност „Дунав прес“ реализира през първо­то тримесечие на 2011 г. инвестици­онен проект за около 2 милиона лева. Част от проекта се финансира от програма „Конкурентоспособност на българската икономика“ по линия на Европейския съюз. Това показва, че печатницата разполага с необ­ходимия капацитет от мениджъри и специалисти, които умеят успеш­но да подготвят и печелят проек­ти по оперативните програми на ЕС. Факт, който няма как да остане незабелязан. Инвестициите са изця­ло насочени към установяването на пълен цикъл на производство в облас­тта на етикетите и опаковките.

Инвестиционната програма включва:

  • СТР от най-висок клас;
  • Разролваща и инспектираща ма­шина за самозалепващи се и фо­лийни материали;
  • Високоскоростен нож с прес станция и софтуерно управление;
  • Уникална машина за топъл печат, 3D релеф и лазерно изрязване, предназначена за самозалепващи се материали, холограми;
  • Щанц-автомат, предназначен за щанциране на картонени опаковки.

Всички машини са с първа ин­сталация в България, а машината за топъл печат — и на Балканския полуостров.

В технологично отношение „Ду­нав прес“ разполага с две печатни технологии — офсет и флексо. Към стандартните продукти от офсе­товото портфолио на печатница­та могат да се споменат двете ос­новни направления — етикети (печат върху бяла и метализирана хартия, както и върху самозалепващи се ма­териали) и опаковки (печат върху ви­сококачествен картон и хартия). По флексопечатна технология се разви­ва производството на етикети, от­печатвани върху ОРР фолио (перлено, прозрачно и метализирано) и самоза­лепващи се материали.

Тук е мястото да отбележим, че печатницата има тясна специализа­ция в няколко типа продукти:

  • Картонени опаковки с Брайлово писмо за фармацията и за дома­кински продукти;
  • In-mould етикети за опаковки, с широко предназначение, основно използвани в хранителновкусова­та промишленост;
  • Блистеркарти, използвани като опаковки за промишлени стоки;
  • Промоционални етикети — пълна гама от опции за производство на етикети, предназначени за промоции;

Дружеството притежава и ли­ценз за отпечатване на акциден­ция. Този лиценз разрешава на „Дунав прес“ да приема поръчки за отпечат­ване на ценни книжа, акции, билети, холограми и др.

Печатницата разполага и с ак­туален сертификат за качество ISO 9001:2008, както и сертификат за отпечатване на етикети съглас­но DPG Deutsche Pfandsystem GmbH, Германия. Този сертификат дава въз­можност на компанията да произ­вежда етикети с DPG лого за бути­лиращата промишленост за немския пазар.

Традицията, специфичното ноу-хау и отговарящата на най-високи­те съвременни изисквания организация позволяват на печатницата да посрещне очакванията на широк кръг от глобални клиенти. Целеви па­зари за полиграфическата продукция на „Дунав прес“ са производителите на алкохолни и безалкохолни напит­ки, фармацевтични продукти, до­машни потреби, промишлени стоки, както и компании от хранително-вку­совата и винарската промишленост и пивоварни.

Възприетият в „Дунав прес“ под­ход не позволява деленето на клиен­тите на малки и големи — всеки кли­ент е добре дошъл и има своето запазено място в дългия списък от партньори на компанията, както и гаранцията, че ще получи качествен продукт и отлично обслужване, от­говарящи на неговите изисквания и очаквания.

 
24.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Печат на опаковките

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар