Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Флексографските форми, измивани с вода, стават все по-популярниИстория

Дълги години флексографската техно­логия се е използвала за печат на кар­тонени опаковки, въпреки това имало още много какво да се желае от край­ния ефект. От няколко години наблюдаваме революционно развитие във флексо печата – неговите резултати се приближават до офсета. За тако­ва значително развитие влияят мно­го фактори като все по-усъвършенст­ваните печатни машини, появяване­то на растерни валове, въвеждането на електронни системи за контрол на печата и качеството, а също така по­добряването на параметрите на фо­тополимерните форми. Тук също така трябва да споменем за лазерния ме­тод за обработване на флексо форми­те, благодарение на който получаваме високо качество на детайлите в печа­та. Сериозна роля отдаваме и на при­съствието от няколко години на паза­ра на флексографските форми, измива­ни с вода.

Настояще

От няколко години на пазара същест­вува метод за обработка на флексо­графските форми, при който вместо химически средства се използва обик­новена вода. Първа, след много годи­ни, го въведе японската фирма Toyobo. Днес вече не се налага да се изтъкват качествата на тези форми. Сред про­изводителите на етикети, където ка­чеството е един от най-важните аргу­менти, формите Toyobo имат неверо­ятна репутация.  това свидетелст­ват над 400-те инсталации в Европа, от които 60 са в Полша. Повечето от тях са в печатници за етикети.

„Формите Toyobo, измивани с вода, дават много точно възпроизвеждане на детайлите и много добър транс­фер на боята“, казва Дариуш Шъмендер от фирма PrintSystems, Полша. „Инова­цията на тази технология се основа­ва освен на съкратеното време за об­работка на полимера дори до 50 мину­ти, както и на това, че за приготвя­нето на матрицата е нуж­на единствено вода с добав­ка на 2% детер­гент, напр. кал­гон. Не се из­ползват никак­ви агресивни препарати, как­то при технологията със солвент“, обяснява Яро­слав Худжински, също от PrintSystems.

В ситуация, където Европейският съюз въвежда все по-големи ограниче­ния спрямо емисиите на CO2, а цената на разредителя се регулира от курса за деня, водният метод става все по-популярен.

Стандартно на клиента се пред­лага закупуването на уред Quicker 50, с работен формат 350х500 мм или Quicker 70 (500х700 мм), италианско производство. Уредът позволява из­вършването на всички процеси за об­работка на полимера до момента, ко­гато той е готов за поставяне в печатната машина. Тъй като приготвя­нето на плочата продължава 40-50 ми­нути, а всички секции на системата (измиване, осветляване, сушене, сек­ция за доосветяване с UVC) могат да работят независимо, всяка следваща матрица ще бъде готова за по-кратко време от предишната.

За осветляване на формите Toyobo е достатъчно стандартно осветля­ване с UVA лъчи, използвано също така за изваждане на солвентни матрици. PrintSystems предлага линии за произ­водство на печатни форми, различни UVA осветявания, както и уреди, съ­държащи всички секции в една линия.

В очите на клиентите

Юбилейната 50-та инсталация е из­вършена в печатницата за етикети KDS в Сулейовек (Sulejowek), Полша. То­маш Домбровски, управител на KDS, казва: „До скоро използвахме услугите на външни фирми, осветляващи с по­лимер. Проверихме шест такива фир­ми във Варшава и околностите й. Всяка от тях изготвяше цветни проби и почти еднакво нагласяха профилите на своите уреди по отношение на на­шите печатни машини. За съжаление, печатът в CMYK не бе с очакваното качество. Често трябваше да правим смес от бои, за да се достигне дизай­нът на клиента. Проблем също така беше големината на растерните точ­ки, особено при фотографиите. Знаей­ки, че без собствен отдел за приготвя­не няма да достигнем по-добри резул­тати, започнахме да търсим достав­чици на такива решения. През март тази година взехме участие в симпо­зиум, по време на който беше пред­ставена технологията за измиване на формите с вода. От този момент за­почнахме конкретни разговори с фир­ма Print Systems, която искаше не само да ни продаде уредите, а също така и да ни въведе в технологията. Правихме проби и тестове, докато не оста­нахме доволни от резултата – всичко, разбира се, за сметка на Print Systems. След това, за няколко седмици получи­хме машината за тестване.

По наше мнение водната техноло­гия дава по-добро качество на печа­та, времето за производство на фор­мите е по-късо, няма проблем с разре­дителя и неговата утилизация. Труд­но беше да убедим опитните печата­ри, но те изпробваха тази технология и в момента я приемат. Плюсовете за нашата фирма са много: в момента разходите за фотополимерните фор­ми са намалени с около 50%, скъсено е времето за подготовка на печата, по-широко приложение на мастилата, по-голям контрол и коригиране на качест­вото на печат на етикети с фото­графии. Фирма PrintSystems държи на дългосрочна съвместна работа, а не само на продажбите на машини и фор­ми. Имат изправен сервиз: по време на тестовете машината получи дребна повреда – беше 15.00 ч. На следващия ден в 7.00 ч сутринта дойде техник от Познан и отстрани проблема“.

Технологията на флексографски­те форми, измивани с вода, хвали и Томаш Биениек, управител на отдел „Предпечат“, в краковската печатни­ца Flexpress: „Като съвременна фир­ма, поставяща си и други високи изис­квания, сме много доволни от техно­логията за измиване на флексо форми­те с вода. Тя направи революция в сис­темата на нашата работа. Времето за приготвяне на формата е по-мал­ко от един час и позволява значител­но скъсяване на времето за реализа­ция и повишава комфорта на работа в отдел „Предпечат“ (особено ако по време на печат се окаже необходима някаква промяна в проекта или когато матрицата е била повредена по време на печат). Можем да реализираме заяв­ки на ниски стойности поради бързо­то приготвяне на материалите и ви­соки стойности – от гледна точка на издръжливостта на материала. Висо­кото качество на фотополимерите, измивани с вода, ни дава възможност за реализация на продукти с високо ка­чество, което на свой ред ни позволя­ва да влезем в нови сектори на паза­ра и допринася за значителното раз­витие на нашата фирма. Технология­та допринася също така за това на­шето производство да бъде напълно екологично. PrintSystems ни поддържа във всички дейности от нашето раз­витие. Доставката на материали се осъществява веднага (по желание), а за сервизните услуги може само да им завидим“.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар