Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

„ Зелен“ печат„Зеленият печат“... не е временна мода, а сериозна тенденция. Екологично целесъобразният печат съчетава етична отговорност с икономически предимства. Най-добрият пример за това е печатната машина Heidelberg Speedmaster XL 105-6+L с пълна гама от екологично оборудване. В сравнение със стандартния модел, може да спести около 210 000 евро на година.

Независимо дали става въпрос за пасивни енергийни системи за жилищни сгради, „зелени технологии“, хибридни двигатели или органична продукция, екологич­ните продукти завладяват все повече международ­ните пазари.

Heidelberg активно проповядва тази филосо­фия. От 1992 г. насам опазването на околната сре­да е основна цел на компанията. Междувременно, га­мата от екологично целесъобразни печатни реше­ния се разширява в целия свят едновременно с на­растването на продажбите. Все повече печатници осъзнават възвръщането на инвестицията в еколо­гични решения. За едни, в бъдеще се очакват все по-строги екологични регулации. За други, броят на кли­ентите на печатниците, които изискват екологично съобразени продукти, дори само за да промотират своя продукт, нараства. Дали само хартия, която е FSC (Forest Stewardship Council) или PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) сер­тифицирана, например, е достатъчна. Печатници­те, които са способни да предложат и други реше­ния, имат едно изключително предимство – и то те­първа ще нараства.

Възвръщане на инвестицията след две или три години

„Зеленият печат не е само търговско споразумение, което да предложим на клиентите, ползватели на пе­чатни машини“, коментира Eike Frühbrodt, директор „Продуктов мениджмънт“ на сектор „Периферни сис­теми“ в Heidelberg. „Екологично целесъобразната про­дукция значително намалява разходите. Това все още не се осъзнава така ярко на пазара“. От Heidelberg са изчислили какъв потенциал за спестяване на сред­ства има в използването на шестцветната машина с лакираща секция Speedmaster XL 105. В сравнение със стандартния модел, печатната машина със „зе­лено“ оборудване изразходва около 20% по-малко енер гия, като разходите, свързани с производствените отпадъци, са намалени с около една трета. С около 5% по-малко са излъчваните емисии СО2 и натрупвани­те отпадъци. Консумацията на мастило, алкохол, по­чистващи и подсушаващи материали и вода също са значително намалени.

В крайна сметка, при трисменна работа на една печатарска машина може да се икономисат около 210 000 евро за година, ако се използва цялостно еко оборудване, казва Frühbrodt. Инвестициите в еколо­гични технологии се възвръщат за около 2-3 години. Като тук дори не се споменава фактът, че произ­водителността нараства от намалено подготви­телно време. Увеличените възможности за привли­чане на нови клиенти също не са калкулирани, какъв­то е случаят с потенциала на допълнителните ико­номии при бързо нарастващите цени на материали и енергия.

Около 190 тона по-малко отпадъци

Екологичните показатели са също толкова впечатля­ващи, както и икономическите. Най-важният екологи­чен фактор при листовия офсетов печат е свързан с отпадъците, отделяни в началото на изпълнението на всяка нова поръчка. Приемайки средно количество от 600 листа за една поръчка, печатна машина, на която се работи на три смени с формат 3B, в край­на сметка генерира над 280 тона отпадъци годишно. Това съответства на около 300 тона емисии на СО2. Примерът със „зелената“ Speedmaster XL 105-6+L по­казва, че тези производствени отпадъци могат да се намалят до 400 листа за една поръчка. Това намаля­ване добавя до 190 тона към годишната икономия на хартия, което се равнява на около 3000 дървета. Този огромен екологичен потенциал може да се постигне с използването на Prinect Prepress Interface или Prinect Pressroom Manager за предварително настроени зони на намастиляване, Prinect Color Assistant за оптимизи­ране на цветните настройки по-лесно, както и сис­темите за измерване и контрол на цвета Prinect Axis Control, Image Control или Inpress Control.

Prinect Inpress Control, например, измерва и регу­лира цвета и маркерите, докато пресата работи – и това при всякаква скорост. За тази цел в послед­ната печатна секция е монтиран един спектрофо­тометър, а на довършителните процеси се поста­вя допълнителен преди обръщането на листовете. Всеки уред измерва работните цветове и маркери­те в контролните полета. Ако е необходимо напасва­не на маркерите или зоните на намастиляване, съот­ветните корекции се осъществяват директно от Prinect Press Center. „Печатарят не трябва да издърп­ва листовете и може да пренастрои машината без прекъсване на печатния процес“, обяснява Frühbrodt. В допълнение, напълно автоматизираното регулира­не на печата гарантира висока стабилност на цве­товете по време на целия процес.

Нова технология за сушене

Вторият по големина източник на разходи е потреб­лението на енергия. Шестцветна печатарска маши­на във формат 3В с лакираща секция и сушилен агре­гат е със средна консумирана мощност 140 квтч. Го­дишното електропотребление съответства на 290 тона емисии на СО2. Едва 26% от енергията е необ­ходима за задвижване на машината, 35% за сушилния агрегат, 20% за подаването на въздух, 8% за охлажда­не и 11% – за други агрегати.

С цел по-нататъшно намаляване на изразходвана­та енергия, необходима за най-големия „консуматор“ на енергия – сушилния агрегат, Heidelberg са създали конструкция, при която радиаторите са приближени на разстояние 8 см от листа. „Инфрачервените из­лъчватели на сушилния агрегат действат като до­машен солариум – колкото по-близо до тях се нами­рате, толкова по-осезателна е топлината им“, казва Frühbrodt. И всеки сантиметър по-малко означава 5% по-малко консумация на енергия.

Друга впечатляваща иновация в световен мащаб е т.нар. Y-сушилен агрегат. При него за първи път е осъществено повторното използване на горещия отработен въздух от системата за сушене, т.е. кръ­гова циркулация. Това спестява до 30% от консумира­ната енергия. Усъвършенствана е и UV технология­та. Новите електронни енергозахранващи устрой­ства намаляват разхода на сушилните агрегати в режима на готовност.

Периферните устройства спестяват енергия

Чрез използването на допълнителни стартови пери­ферни устройства се спестява дори повече енергия. AirStar, например, използва над 50% по-малко електри­чество от подобните въздухоподаващи модули – при това с повишена ефикасност, благодарение на ново­разработения радиален турбокомпресор. CombiStar Pro, т.нар. „free cooling“ спестява енергия, като из гия, като разходите, свързани с производствените отпадъци, са намалени с около една трета. С около 5% по-малко са излъчваните емисии СО2 и натрупвани­те отпадъци. Консумацията на мастило, алкохол, по­чистващи и подсушаващи материали и вода също са значително намалени.

В крайна сметка, при трисменна работа на една печатарска машина може да се икономисат около 210 000 евро за година, ако се използва цялостно еко оборудване, казва Frühbrodt. Инвестициите в еколо­гични технологии се възвръщат за около 2-3 години. Като тук дори не се споменава фактът, че произ­водителността нараства от намалено подготви­телно време. Увеличените възможности за привли­чане на нови клиенти също не са калкулирани, какъв­то е случаят с потенциала на допълнителните ико­номии при бързо нарастващите цени на материали и енергия.

Около 190 тона по-малко отпадъци

Екологичните показатели са също толкова впечатля­ващи, както и икономическите. Най-важният екологи­чен фактор при листовия офсетов печат е свързан с отпадъците, отделяни в началото на изпълнението на всяка нова поръчка. Приемайки средно количество от 600 листа за една поръчка, печатна машина, на която се работи на три смени с формат 3B, в край­на сметка генерира над 280 тона отпадъци годишно. Това съответства на около 300 тона емисии на СО2. Примерът със „зелената“ Speedmaster XL 105-6+L по­казва, че тези производствени отпадъци могат да се намалят до 400 листа за една поръчка. Това намаля­ване добавя до 190 тона към годишната икономия на хартия, което се равнява на около 3000 дървета. Този огромен екологичен потенциал може да се постигне с използването на Prinect Prepress Interface или Prinect Pressroom Manager за предварително настроени зони на намастиляване, Prinect Color Assistant за оптимизи­ране на цветните настройки по-лесно, както и сис­темите за измерване и контрол на цвета Prinect Axis Control, Image Control или Inpress Control.

Prinect Inpress Control, например, измерва и регу­лира цвета и маркерите, докато пресата работи – и това при всякаква скорост. За тази цел в послед­ната печатна секция е монтиран един спектрофо­тометър, а на довършителните процеси се поста­вя допълнителен преди обръщането на листовете. Всеки уред измерва работните цветове и маркери­те в контролните полета. Ако е необходимо напасва­не на маркерите или зоните на намастиляване, съот­ветните корекции се осъществяват директно от Prinect Press Center. „Печатарят не трябва да издърп­ва листовете и може да пренастрои машината без прекъсване на печатния процес“, обяснява Frühbrodt. В допълнение, напълно автоматизираното регулира­не на печата гарантира висока стабилност на цве­товете по време на целия процес.

Нова технология за сушене

Вторият по големина източник на разходи е потреб­лението на енергия. Шестцветна печатарска маши­на във формат 3В с лакираща секция и сушилен агре­гат е със средна консумирана мощност 140 квтч. Го­дишното електропотребление съответства на 290 тона емисии на СО2. Едва 26% от енергията е необ­ходима за задвижване на машината, 35% за сушилния агрегат, 20% за подаването на въздух, 8% за охлажда­не и 11% – за други агрегати.

С цел по-нататъшно намаляване на изразходвана­та енергия, необходима за най-големия „консуматор“ на енергия – сушилния агрегат, Heidelberg са създали конструкция, при която радиаторите са приближени на разстояние 8 см от листа. „Инфрачервените из­лъчватели на сушилния агрегат действат като до­машен солариум – колкото по-близо до тях се нами­рате, толкова по-осезателна е топлината им“, казва Frühbrodt. И всеки сантиметър по-малко означава 5% по-малко консумация на енергия.

Друга впечатляваща иновация в световен мащаб е т.нар. Y-сушилен агрегат. При него за първи път е осъществено повторното използване на горещия отработен въздух от системата за сушене, т.е. кръ­гова циркулация. Това спестява до 30% от консумира­ната енергия. Усъвършенствана е и UV технология­та. Новите електронни енергозахранващи устрой­ства намаляват разхода на сушилните агрегати в режима на готовност.

Периферните устройства спестяват енергия

Чрез използването на допълнителни стартови пери­ферни устройства се спестява дори повече енергия. AirStar, например, използва над 50% по-малко електри­чество от подобните въздухоподаващи модули – при това с повишена ефикасност, благодарение на ново­разработения радиален турбокомпресор. CombiStar Pro, т.нар. „free cooling“ спестява енергия, като из ползва външните температури. При температури до 18 °С машината се охлажда с помощта на топло­обменник. Охлаждащата секция се включва само ко­гато външната температура надвиши 18 °С. Взети заедно, тези подобрения намаляват енергопотребле­нието на Speedmaster XL 105-6+L с около 20%.

Перфектен баланс

„Малко, доколкото е възможно, много, ако е необхо­димо.“ Това е мотото на Heidelberg, когато говорим за консумация на енергия. Машините са проектирани да функционират бързо и да са надеждни и да произ­веждат печатни продукти с постоянно повишаващо се качество дори когато от тях се очаква максиму­мът. Именно затова те често имат по-високи изис­квания към специфицираните стойности на енерго­захранващите устройства от повечето конкурент­ни модели. Това не означава непременно, че се нужда­ят от повече енергия за нормално производство, а точно обратното. С помощта на иновативни систе­ми за управление, машините гъвкаво регулират кон­сумацията на енергия до съответните потребно­сти. В крайна сметка това означава, че те се нуж­даят дори от по-малко енергия за един лист от пове­чето конкурентни машини. „Печатарите не бива да се ориентират само по максималните стойности на входящата енергия, цитирани в инструкцията за екс­плоатация. Вместо това, те трябва да изискват ре­ално регистрираните данни за машинната работа”, съветва Frühbrodt. „За разлика от добре познатата информация за разхода на бензин от автомобилите, когато става въпрос за разход на енергия при печат­ните процеси няма стандартна база“.

Алкохол – избираме да не го използваме

Намалената употреба на алкохол или дори печатът без алкохол също спомагат за опазване на околната среда. Това е така, тъй като алкохолът и миещите препарати са летливи и бързо се изпаряват. Под вли­яние на слънцето, емисиите под формата на ниско концентриран озон, причиняват т.нар. летен смог. Но това може да се избегне. В края на краищата, почти всички печатни машини могат да оперират без употребата на алкохол – или поне с минимални ко­личества от 2 до 3%. Условията в печатницата са определящи за това колко добре работи тази схема. „Печатът без алкохол не е продукт, а проект“, обяс­нява Frühbrodt. Също така е необходимо да се наме­ри точната комбинация между овлажняващите вал­ци, омекотяващите добавки в разтворите и масти­лата. Овлажняващият разтвор трябва да бъде безу­корно чист, а качеството на водата да се поддържа на едно постоянно ниво. Честата употреба на спе­циални мастила или печатът върху фолио се добли­жават до граничните стойности. Повече от 50 пе­чатни машини Heidelberg в Европа вече печатат из­цяло без алкохол.

Зелено развитие, зелено производство

Heidelberg не само предлага на своите клиенти еко­логично прогресивни продукти за техния собствен бизнес. Още преди разработването и произвежда­нето на разтвори за печатниците, се отдаваше го­лямо значение на опазването на околната среда. За всички свои развойни проекти, Heidelberg си поста­вя цел да бъде значително под законовите гранични стойности за експлоатацията на печатните проце­си. Heidelberg постигна това, както се вижда от сер­тификатите, издадени от различни изпитвателни и сертифициращи организации в Германия. В допъл­нение, всички печатни листови офсетови машини Heidelberg в Германия са сертифицирани по стандар­та за управление на околната среда ISO 14001. Компа­нията наема сътрудници по опазването на околната среда във всичките си предприятия. Като резултат, освен нарастващите производствени обеми, консу­мацията на енергия и вода непрекъснато спада. „Пе­чатарската индустрия може да допринесе много за опазването на околната среда. Именно затова раз­работихме процеси и продукти, които облагодетел­стват финансово нашите екологично отговорни кли­енти“, казва в заключение Frühbrodt.

 
06.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Печат на опаковките

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар