Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

manroland с над 40-годишно присъствие на българския пазарБезспорният лидер в класа на ролните офсетови печатни машини и втори по големина световен производител на листови офсетови печатни машини и специализирано печатно оборудване manroland AG днес е сред двигателите на модерните цифрови технологии в полиграфическата индустрия

Ефективност на печатните системи

В настоящата публикация става въпрос за ефектив­ността на печатните системи и по-специално за ефек­тивността, постигната от проактивния сервиз и про­филактиката, наречени от manroland printservices. Това е част от философията, от концепцията на manroland за обслужване на клиенти, печатници и печатни машини, наречена PRINTVALUE. На практика PRINTVALUE предла­га 1440 градуса сервиз около машината. Защо точно 1440 градуса? Това може да се обясни много лесно с факта, че PRINTVALUE се състои от четири индивидуални 360-гра­дусови сервиза, всеки от които е насочен към перфект­ната печатна система. Започвайки с printservices и до­пълвайки се с printcom, printnet и printadvice, отделните компоненти допринасят за уникалното портфолио от сервизи, концентрирани около машината.

Образно казано printservices представлява 360-граду­совият сервиз на manroland; printcom — 360-градусовият сервиз на manroland за консумативите; printnet 360-гра­дусовият сервиз на manroland за свързване в мрежа на печатните машини, интеграционните потоци, уникал­ните и индивидуални решения съгласно изискванията на конкретния клиент, а printadvice представлява 360-граду­совият сервиз на manroland за проектиране на сгради за нови печатници и консултации с клиентите.

PRINTVALUE е реакцията на manroland по отношение на растящите изисквания в промишлената печатна про­дукция, с чиято помощ се осигурява уникален спектър от сервизи: сервиз на място, доставка на оригинални ре­зервни части, доставка на различни видове консумати­ви и материали.

printservices се състои от следните компоненти:

•Анализ на процесите — става въпрос за събирането на данни от пулта за управление на машината и под­лагането им на оценка и анализ, въз основа на което в третата фаза се прави консултация и оптимизира­не на производството.

•Обучение, което се осъществява в специално изгра­ден център в Германия или по желание на клиента може да се организира на място в печатницата.

•Управление на проекти. То е свързано с личен ръко­водител на проекта, оторизиран от manroland, кой то съблюдава цялостното качествено изпълнение на проекта.

•Обслужване и сервизни договори. Обслужването се състои от два компонента: ProServ (модулни и гъв­кави програми за обслужване) и ServiceKits (сервизни пакети за по-висока производителност и качество).

•Ъпгрейди, или интегриране на най-съвременните технологии в съществуващите печатни системи. Чрез ъпгрейдите може: да се разшири продуктово­то портфолио; да се подобри производителността на труда; да се повиши стойността на продукта; да се въведат екологични мерки; да се подобрят работ­ните условия.

•Сервиз от разстояние или „бърза помощ“ в случа­ите на необходимост от сервиз. Състои се от TeleSupportCenter (24-часов сервиз за всеки ден от седмицата) и TelePresence (директна връзка с печат­ната машина посредством модемна връзка с Герма­ния, даваща възможност за достъп до машината на квалифициран персонал с он-лайн диагностициране на проблемите, проверка от разстояние и др.)

•Резервни части – висококачествени оригинални ре­зервни части с най-висока наличност както за нови, така и за по-стари модели машини на manroland.

В заключение е важно да се подчертае, че ефектив­ността на печатните системи е многопластов процес, от чиято цялост зависят високата производителност на труда и най-вече качеството на предлаганите про­дукти.

Съчетанието на високоспециализирани сервизи и ви­сококачествено оборудване допринася за успешното и навременно изпълнение на поръчките в условията на жестока конкуренция и все по-растящи изисквания на па­зара.

 
31.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Печат на опаковките

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар