Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Миграция на вещества от опаковъчни материали в хранителните продуктиВ последната година по страниците на редица списания и на специализирани семинари на национално и европейско ниво се разгоря дискусия по отношение на сигурността на опаковъчните суровини, които имат досег с хранителни продукти. Цел на настоящото изложение е да ви информираме за преноса (миграцията) на вещества в продукта от дисперсионните и UV лакове, както и валидните към момента изисквания към опаковъчните материали, имащи контакт с храни.

Би следвало да се очаква, че за в бъдеще всички материали и артикули, намиращи се в пряк или непряк контакт с хра­нителните стоки, ще се засягат от други или последва­щи изисквания на законодателите на национално ниво или на ниво ЕС, отнасящи се най-вече до материалния преход между опаковъчния материал и съдържанието (така наре­чената материална миграция). Наред с това обаче просле­дяването на обратната връзка и съответствието на про­дуктите в цялостното звено на доставките стоят във фокуса на интереса на актуалните регулатори, пример­но Правилника на Европейската общност 1935/2004 годи­на (отменящ този под номер 89/109 на Европейската ико­номическа общност), № 2004/19 на ЕО (в допълнение към № 2002/72/ на ЕО) и ЛФГБ (Кодекса за предметите за масова консумация и фуража, заменил Кодекса ЛМБГ).
Изискванията за едно ефективно ограничение на ма­териалната миграция не са нищо радикално ново. Така на­пример, в Закона за хранителните стоки за масова консу­мация и предметите (стоките) от първа необходимост и Правилника за стоките за масова консумация, и двата от 1997 година, бе дефинирана една задължителна гранич­на стойност за общата миграция от 10 mg/dm2 или пре изчислена, възлизаща на 60 mg/kg1 насипна стока (60 ppm). При това, така наречената обща миграционна стойност (глобална миграционна стойност) се извежда от сумата (сбора) на всички мигриращи от опаковъчния материал до опакованата стока вещества (субстанции).
И до днес на тази гранична стойност се обръща внима­ние в редица наредби и не на последно място в директива­та (инструкцията) за пластмасите (директива № 2002/72 на Европейската общност). Освен това, тук се формули­рат и редица други изисквания под формата на специфични миграционни гранични стойности (гранични стойности за миграцията на отделните вещества). Същото се очаква да стане и в европейски мащаб на още по-широка база след промяната на инструкцията за пластмасите чрез така на­речената супер-регулация (ЕМВ 993).

Чрез ЕМВ 993 се предвижда обобщаване на всички до­сега съществуващи директиви и инструкции за пласти­фицирани материали, имащи контакт с хранителни сто­ки. Също така обаче по всяка вероятност ще бъдат за­сегнати и материали, състоящи се от два или повече пла­ста от различни материални типове, доколкото матери­алът, имащ контакт или влизащ в допир с хранителната стока, е от пластмаса. В тази връзка ще бъдат засегна­ти също и картонените опаковки с пласт (слой) от пласт­маса (пластифициран материал), имащ допир с хранител­ната стока.
В крайна сметка, за опаковката като цяло, това ще рече, че за всички слоеве (пластове), също така и за лако­вете ще трябва да изпълняват, респективно да отгова­рят на граничните стойности на общата миграция и спе­цифичната миграция (0,01-60 ррm).
Тези изисквания са съобразени при производството на вододисперсионните лакове на Actega Terra — Terrawet Wasserlacke:


• Подбор на суровини по регулативните предписания и препоръки
• Допълнителен вътрешен контрол на изходните сурови­ни, използване само на висококачествени суровини
• Сигурно производство и качествен контрол на всички нива
• Сертифициране по качество, околната среда, хигие­на — DIN ISO 9001:2000; 14001:1996; BRC/loP
• Анализ на всички суровини чрез външна акредитирана лаборатория
• Вътрешна проверка на рецептурите и формулите
• Външен анализ на лакови мостри от акредитирана лаборатория

Вследствие на тези мерки измерената стойност на миграционен потенциал на дисперсионните лакове Ter­rawet, в сравнение с граничната стойност на обща мигра­ция, показва 1/1000 от нея.
След случая на проникване на фото-инициатори в бе­бешката храни през есента на 2005 година (ITXв печатни­те мастила), дискусията за сигурността на UV-базираните системи в областта на хранителните продукти се разго­ря с нова сила.

След одобрението и приемането на разпоредба 2004/1935 на Европейската общност (с която се отме­ня 89/109 на Европейската икономическа общност) и про­мяната на директива 2002/72 на Европейската икономи­ческа общност изникват редица нови въпроси, чийто от­говор представлява голям интерес за опаковъчната про­мишленост и следва да бъде в унисон със законовите изисквания.

Специално за в бъдеще, за всички материали и арти­кули, имащи пряк или непряк допир и контакт с хранител­ни стоки, се поставят изисквания от законодателя, от­насящи се до проследяването на обратната връзка и съв­местимостта на продуктите за цялата търговска мре­жа. За актуалните разпоредби и директиви ще се публику­ват разширени и допълнени списъци за допустимите веще­ства и ще бъдат дефинирани и определени общи или специ­фични задължителни миграционни гранични стойности. В допълнение към това, от всички участници в търговските мрежи ще се изискват в тази връзка съответни деклара­ции за съвместимост.

Супер-регулацията, както казахме по-горе, ще се при­лага също така и за почти всички многопластови опаков­ки за сухи, влажни или мазни хранителни стоки. При това положение, всеки слой от многопластовия материал за в бъдеще, съобразно разпоредбата, ще следва да бъде изра­ботен (изготвен) от материал, отговарящ, респективно фигуриращ, в списъка на Европейския съюз или специфич­ните национални списъци, освен ако не бъде реализирана една функционална бариера между хранителната стока и опаковъчния слой.

Под понятието „функционална бариера“ се разбира та­кава бариера, състояща се от един или повече слоеве (пла­стове), които:

1. Гарантират, че миграцията (т.е. проникването) на оторизирани (т.е. проверени и отразени в списъка) ве­щества е под определените изисквания (обща мигра­ция ОМЛ), или специфична миграция (SML).
2. Предотвратяват прехода (проникването) на токси­кологично неопределени (неоторизирани) вещества (с изключение на CMR-вещества) в хранителната стока.
В тази връзка една миграционна стойност не се счита повече като определяема, ако същата лежи под аналитич­ната доказуема граница от 10 ppb (0.01 mg/kg).

Тази гранична стойност представлява едновременно също и изискуемия от ЕМВ 993 миграционен лимит (SML) за всички вещества при отсъствието на една функционал­на бариера, които нито са отразени като положителни, нито са токсикологично оценени. За всички оторизирани субстанции обаче важи един SML в рамките между 10 ppb и 60 ppm, като последната упомената стойност образува едновременно общия миграционен лимит и сумата на миг­рационните субстанции в опаковъчното вещество.

Като извод по този начин най-вече супер-регулацията предписва проверка на едно голямо число от вещества за техния определен SML. Това засяга отново всички слоеве на покривните вещества, следователно също и лаковете.

Това изискване представлява за областта на UV лако­вете едно голямо предизвикателство и задача, тъй като тук има голямо количество от използвани компоненти, ко­ито понастоящем още не са достатъчно токсикологично проверени (оторизирани). В областта на фото-инициато­рите, например, се изхожда от една понастоящем отори­зационна степен, по-малка от 10% от общо всички нами­ращи се на пазара продукти. Освен това следва да се смя­та също, че много от използваните субстанции показват един специфичен миграционен потенциал, лежащ над изис­куемия миграционен лимит от 10 ppb.

От това произтича необходимостта UV лаковете, ко­ито се използват за опаковки на хранителните продукти, да бъдат подложени на една проверка (от страна на акре­дитационните институти) за съвместимост за индирек­тен контакт с хранителни стоки на базата на досега ва­лидните регулативни норми и да се пригодят към новата регулация. Един пример за това представлява възнамеря­ваното намаление на SML на фото-инициатора бензофенон (Benzophenon) от 0.6 ppm на 0.01 ppm. От друга страна, с оглед на сигурното спазване на строгите изисквания на су­пер-регулацията за миграцията на отделните вещества (< 10 ppb) е необходимо да бъдат създадени нови UV-систе­ми за индиректния контакт с хранителните продукти.

Подходяща формулировка на UV лака за извършване на едно миграционно бедно UV лакиране не е само решава­ща, напротив, по-скоро е налице принципна предпоставка, а винаги да се изхожда от избора на ориентирания към упо­требата материал за печатане и евентуално използвания праймер (Primer), както и от правилната преработка на всички участващи материали. В тази връзка следва да се обръща особено и засилено внимание, че само стандарти­зирани и документирани протичания на процесите могат да дават максимална сигурност, и затова следва да бъдат въведени и поддържани като основа (база).

Ако липсва съответния контрол на съществено важни­те параметри на процесите, то съставни части на UV ла­ковете могат да предизвикат надвишаване на съответ­ните миграционни лимити.
ActegaTerraпредлага три сертифицирани UVлака, от­говарящи напълно на действащите регулативни норми: TerraGloss UV-Speziaallacke G8/155, G8/242, G8/282.

Ние, като предлагащи на пазара лакови системи, сме задължени в открит диалог да информираме нашите кли­енти за иновативни нововъведения в лаковия сектор, кои­то ще могат да отговорят на настоящите регулационни норми за индиректен контакт с хранителни продукти, как­то и да осигурим технически съвет и необходимата под­дръжка. Ползвателят е самостоятелно отговорен и тряб­ва да проследи дали чрез използваните в производстве­ния му процес материали не се надвишават миграционни­те стойности. Необходимо е да се контролират следните взаимовлияещи си фактори:


• субстрат
• печатно мастило
• използване на праймер лак
• инлайн или офлайн лакиране
• преносно количество
• актуална сила/мощност на лампите
• скорост на машината
• градус на втвърдяване
• температура/налягане в стапела
• проветряване в стапела

В тази насока грижа и отговорност на ползвателя е да предостави печатни мостри за изследване на съответ­ствие на независими, акредитирани институти. При пот­върждаване на съответствие и от гледна точка бъдеща сигурност, е препоръчително да се спазват и при бъдещи поръчки същите производствени условия.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар