Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Нови машини за опаковането

  •  
  •  
  •  
  •  


Dymatrix 106 Pro CSB на Heidelberg

Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) представи на drupa 2008 листовата щанц машина Dymatrix 106 Pro CSB (щанцоване, отстраняване на изрезките и разрязване на размноженията). Dymatrix 106 Pro CSB е особено подходя­ща за производители на предварително биговани кутии и за друга довършителна обработка. Произвеждат се кутии от картон или велпапе (за цигари, захарни изделия, козме­тика, фармацевтични продукти, за хранителни и нехрани­телни стоки), етикети или подложки за чаши.

Новост е присъединяването на утвърдилия се Preset Plus подавач на печатарската машина Speedmaster XL 105 към листовата щанца Dymatrix 106 Pro CSB, който намаля­ва времето за подготовка чрез автоматична предвари­телна настройка на форматите за засмукващата глава, страничните вдухващи елементи и стойностите за по­даването на въздух. Данните за тези настройки се преда­ват на машината посредством интегрирането в систе­мата Prinect Workflow.

Preset Plus подавачът е предназначен за печатниците на опаковки, специализирани в областта на картонажа, ко­ито след отпечатването щанцоват продуктите. Подава­чът Preset Plus е за формат 750x1 060 mm, конструиран е за най- високи производствени скорости и за целия спектър от материали с дебелина от 0,03 до 1 mm.

С автоматичната система DySet Pro отпада прена­стройката от изтегляне към избутване. Посредством па­тентованата регистрова система е възможно странич­ното нагласяване спрямо ръба на листа, спрямо печатно­то изображение или по печатни марки.

Робот – палетизатор

Последното поколение роботи на Fanuc Robotics е проекти­рано за прецизни, високоскоростни и тежкотоварни опера­ции за палетизиране и депалетизиране на стоки в каси и чували. Освен това, интелигентният робот – палетиза­тор M-410iB манипулира и уплътнява пластовете, извърш­ва товаро–разтоварни операции и преместване на изде­лия. Роботът е модулен, с електрическо сервозадвижване и е подходящ да работи в ограничени пространства. Може да обслужва едновременно няколко палетни линии. Разпола­га с опции за увеличаване на височината на работа и доба­вяне на захващащи устройства за различни товари.

Цифров принтер за цветни етикети с фотографско качество

Чрез клоновете си за продажби и сервиз в Европа и Северна Америка, QuickLabel предлага принтера Vivo за произвеждане на гъвкави количества висококачествени цветни етикети, предназначени за притежателите на собствени етикети (private labels), притежателите на марки, за тес­ните пазарни сегменти и за пер­сонализирани потребителски сто­ки. Графичните изображения не се повреждат от UV светлина, абра­зия, влага и традиционните разтво­рители. Принтерът позволява бър­за смяна на печатните серии при малко подготвително време за из­работване на прототипите. Така, чрез обединяване на графичния ди­зайн и производствените функции в единен поток, се ускорява навли­зането на новите продукти на па­зарите.

Флексопечатна машина MATADOR® NG

Флексопечатната машина MATADOR® NG на Garant Maschinenhandel GmbH (под­разделение на W&H), представена на щанда на Windmöller & Hölscher на drupa 2008, предлага чудесни възможности за икономичен печат на хартиени плико­ве и торби. Хартиените торби с или без прозорче са снабдени със странични канали, които дават възможност за увеличаване на обема на опаковката. Ши­рокото търсене на пазара на този тип опаковки и ниската им производителна себестойност пре­връщат MATADOR® NG в предпочитан избор за производи­телите на опаковки за хлебни продукти или храни „за вкъ­щи“. Продуктовата информация може да бъде запаметена и автоматично да се използва за след­ващ тираж.

 
06.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Печат на опаковките

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар