Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

FLEXCEL NX на Kodak

  •  
  •  
  •  
  •  


Дигиталните флексографски пластини на технологичната система Kodak са гарант за високо качество
на печат на опаковките за храни

Базираната в Сиесто Фиорентино компания Flexograf е с традиции във флексопечата от 1966 г. Днес, без да ги нарушава, компанията е обновила своето производство с въвеждане­то на технологично новата систе­ма FLEXCEL NX с подобрено качест­во на печат.

Използването на процеса FLEXCEL NX за производство на етикети е ог­ромна крачка напред по отношение на ефективността и качеството. На базата на предварително изгот­вения графичен дизайн технологията на Kodak гарантира отлична повто­ряемост и предвидимост на печат­ните резултати. Важен аспект в сис­темата е ламинирането, което пре­дотвратява контакта с въздуха и предпазва от окисляване. Изображе­нието може да бъде повтаряно при следващи тиражи, при това без про­мяна в качеството: с гарантирано висока плътност на печат, с изключи­телно ярки цветове, с по-малък раз­ход на мастило – и всичко това при опростена предпечатна подготовка.

Благодарение на системата FLEXCEL NX вече не се налага ползва­нето на допълнителни специални цве­тове към основните четири за пос­тигането на нужното въздействие. По този начин освен че се пести вре­ме, крайният резултат е повече от сигурен и прогнозируем.

Гарантираното отлично качест­во означава, че от Flexograf спокой­но могат да се конкурират с приложе­ния, които са традиционно домини­рани от дълбокия печат, каквито са тези в хранително-вкусовия сектор.

Сред дългогодишните клиенти на Flexograf е доставчикът на печатни услуги Imball център, специализиран в производството на гъвкави опа­ковки за световната продоволстве­на индустрия и пазара на медицин­ски продукти. Компанията, известна с високите си стандарти за качест­во, вече се радва на ползите от тех­нологията на Kodak и си е поставила за цел да увеличи ефективността на производство и да намали отпадъци­те, като не само сведе до минимум разходите, но и ограничи въздейст­вието върху околната среда. Със сво­ите четири основни цвята система­та FLEXCEL NX за флексопечат пасва идеално на профила на Imball център, а благодарение на произведените от Flexograf печатни пластини качест­вото на печат върху опаковъчни фил­ми се е повишило значително.

Какви са възможностите на флексопечата при използването на технологичната система FLEXCEL NX на Kodak?

Благодарение на FLEXCEL NX пре­цизността на флексопечата се до­ближава до тази на гравюрата. Сис­темата позволява да бъде намален броят на печатните цветове (основ­ните четири + бял), без това да влияе върху качеството на изображението. От своя страна това предполага ико­номия на средства и време, а оттам и реални перспективи за растеж. На практика технологията на Kodak е подходяща за всички видове приложе ния, в това число и за организиране­то на малки производства. Очаква­нията са, че макар в хранително-вку­совата промишленост към момента все още да предпочитат гравюрата, направените от Kodak подобрения във флексопечата в скоро време ще са достатъчни, за да го превърнат в алтернатива на дълбокия печат.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар