Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Бум на интегрираните опаковъчни системиНа европейския пазар за опаковъчна техника все по-ясно се очертава нуждата от комплектни интегрирани опаковъчни линии, които отговарят на променливите потребности от опаковъчни решения. Този натиск спрямо производителите на опаковъчна техника се налага под въздействието и на други, по-първични сили – време, разходи, ефективност.
Натискът на тези сили поражда потребност от семпли решения за сложни изисквания и произтичащата необходимост от консултации, сервиз и обучение.

Вече минава времето, когато опако­въчните машини можеха да се дос­тавят от различни производители и да се свързват в линии. Днес произ­водителите на опаковани стоки, вкл. малките и средните предприятия, търсят висока степен на интеграция на процесите – от захранването на линията с продукти до формирането на уедрени товарни единици за след­ващата дистрибуция. Това означава обединяване на съвременните реше­ния като електронно управление, мони­торинг на производствените процеси, текущо диагностициране, поддържане на стабилен производствен поток, непрекъснатост на производството, ефективност на опаковането с плавно преливане на работните етапи.

На фона на тези развития, закупуването на оборудване от различни доставчици неизбежно увеличава опасностите от пре­късвания в производството – нещо, което производителите на опаковани стоки трудно биха си позволили. Затова купувачите на опаковъчно оборудване очак­ват да им се предлагат интегри­рани решения.

Много важни са прогнозите за бъдещето на хранителната индус­трия, направени на специалната кон­ференция в Брюксел „Перспективи за производството на храни до 2030 г.“, финансирана от Европейската коми­сия и проведена през април 2007 г. Въз основа на променящите се изисквания в глобален мащаб е направено генерал­ното заключение, че бъдещият завод за храни ще е по-малък от сегашни­те големи предприятия за масово производство, ще е автоматизиран и гъвкав при преминаването към произ­водство на нови продукти – това ще става с едно натискане на бутона.

Големите промишлени производства ще бъдат измествани от по-малки, високо специализирани предприятия, бързо реагиращи на изискванията на потреблението. Много от промените ще бъдат задвижвани от необходи­мостта за бързо реагиране на новите потребности и за намаляване на разходите. Ще се произвеждат по-малки серии от по-голяма гама продукти. Не­обходимостта от кратко подготви­телно време и ускоряване на производ­ството ще води предприятията към високотехнологична ориентация, осигу­ряваща колкото е възможно по-бързо превключване от един продукт към друг.

По-краткият жизнен цикъл на про­дуктите ще влияе върху начините, по които се изработва и инсталира про­изводствената техника. Оборудване­то ще е по-автоматизирано, но и по-модулно и ще позволява необходимите възли и детайли да се добавят или подменят по-лесно. Ориентацията към потребителското търсене ще изисква роботи, използвани главно в опаковъчните процеси, за по-фино ма­нипулиране на хранителните продукти при по-висока автоматизация.

Когато се търси по-семпла техника, не е задължително да се прави компромис с автоматиза­цията или качеството на опако­ването. Днес има много фирми, които предлагат комплексни автоматизирани системи, включ­ващи автоматично манипули­ране на продукта, автоматично групиране и поставяне в опаков­ката, автоматичен контрол, и всичко това – предназначено за производства с малки и средни обеми. Съществуват и допълни­телни модули за кодиране, отпечатване на датата, контрол на точния брой продукти във всяка опаковка и т.н.

В днешно време изискванията към опаковъчната техника се основават все повече на оптимизирането на операциите. Затова компанията CFS поставя ударението върху намалява­нето на подготвителното време и престоите. Нейната високопроизво­дителна термоформовъчна машина PowerPakNT е с гъвкава концепция на модулен принцип, позволяващ прена­стройване във всеки момент. Така производителите на продукти, опако­вани в термоформовани опаковки, не зависят от един постоянен размер на опаковката и могат да пренастрой­ват и надстройват машината при промяна в пазарните изисквания. По този начин компанията увеличава си­гурността на инвестицията на купу­вача в тази нейна машина. Освен двой­ното ролно захранване с етикети и съкратеното време за почистването ú, характеристиките на машината се допълват от непрекъснатия мони­торинг на всичките ú параметри. За целта компанията е разработила спе­циален софтуер CostFox, който, освен че оценява параметрите, но и ги съв­местява със специфичните данни на купувача. Това позволява, например, да се подготвят сценарии с калкулиране на възможните икономии на средства. Опитът е показал, че могат да се по­стигат годишни икономии от 100 000 евро и повече.

На изложението в Бирмингам „Total Processing and Packaging“ през май т.г. една от водещите компании в ин­тегрираните опаковъчни и преработвателни решения, предлагани „под ключ” – „UK-tna“, представя машини с опростен дизайн и намалено коли­чество детайли за увеличаване на производителността и гъвкавостта, произвеждащи различни видове плико­ве. Robag 3 fx 180 Rotary Triple Jaw е вер­тикална формовъчно-пълначна-затва­ряща машина (ФПЗ) за малки пликове тип „възглавница“ с широчина 180 мм. и производителност до 300 бр./мин. Тя е интегрирана с везна tna 320 delta scale, кодиращо устройство за нанася­не на датата tna Intelli-dateT 53T date coder и детектора на метали Safeline metal detector. Машината е подходяща за сладкарски (захарни) изделия, за­куски и продукти с висока плътност, които се нуждаят от опаковане в малки пликове при високи скорости. Друга машина на tna – Robag 3 fx 320 Rotary Double Jaw за пликове, тип възглавница, е от неръждаема стомана и е предназначена за опаковане на зе­ленчуци, вкл. нарязани. Трета машина за разпределяне на продуктите Roflo distribution system е с безстепенно сервозадвижване и опростена механика. Тя е предназначена за широка гама продукти в зависимост от техния коефициент на триене и може да се конфигурира за различни цели в производството на храни.

Комплектната интегрирана сис­тема на Dorell предлага решение за опаковъчно оборудване и софтуер, свързани с програмна платформа за изпълняване на поръчки в е-търгови­ята. Системата следи клиентските поръчки по време на работния процес и предава техния статус на управля­ващия блок. При необходимост могат да се интегрират всички елементи, като: сгъвачки, модули за обвиване в свиваемо фолио, етикетни принте­ри, печатни и вмъкващи устройства, скенери и възли за поставяне на ин­струкции и брошури. Автоматизира­ната система значително намалява ръчния труд и разхода на материали за опаковане, етикетиране, превоз и проследяване на опакованите продукти за електронната търговия.

С ефективност, гъвкавост, бърза пренастройка и ниски разходи за под­дръжка се отличава иновативната интегрирана система с непрекъснат работен процес за опаковане в под­ложки и свиваемо обвиване на храни­телни продукти на Standard-Knapp. На машината могат да се опаковат храни и напитки в единични и групови опаковки от стъкло, РЕТ, ПЕ с висо­ка плътност, метални и картонени кутии, обвивки от свиваемо фолио и картон. Тези опаковки могат да се по­ставят в подложки от вълнообразен и плосък картон, което осигурява до­пълнителна гъвкавост на системата. Клиентите могат да избират между самостоятелен или интегриран възел за обвиване в свиваемо фолио, както и опция за интегриран възел за стифира­не на подложките. Работеща с производителност 100 бр./мин, системата осигурява плавно преминаване от една комбинация продукт/подложка към друга. Пренастройката става бързо, с минимален брой детайли и без инструменти. Управлението е семпло за улес­няване на работата с машината – със сензорен екран и с бутон за групира­нето. Сервозадвижването увеличава точността и надеждността, без луфтове между захранването с различни продукти и без засечки при промяна на малките опаковъчни серии.

За опаковане на месо, риба и пи­лета, Ossid е пуснала на пазара ав­томатичната хоризонтална фор­мовъчно-пълначна-затваряща (ФПЗ) машина 8000МН. Универсалността на машината се увеличава от възмож­ността за използване на различни опаковъчни приложения – гъвкави, полутвърди, твърди, обвивни, вакуумни, МАР (в модифицирана атмосфера) и с многократно затваряне опаковки. За задвижването на формовъчната и затварящата секция, както и за уп­равлението на системата за захран­ване с ролкови материали, се използ­ват три серводвигателя – така се намалява консумацията на въздух под налягане, рязко се намаляват потен­циалните замърсители на въздуха и се увеличават скоростта и ефектив­ността на работните цикли. Лесният за ползване софтуер е предназначен за мониторинг, управление и контрол на всички функции на опаковъчния про­цес. В машината са съчетани тер­моформовъчна и заваряваща секция, а почистването и хигиенизирането отговарят на американските стан­дарти. Модулният дизайн придава до­пълнителна гъвкавост на машината за удовлетворяване на изискванията на производителите от хранител­ната индустрия. Конструкцията от неръждаема стомана я прави лесна за поддържане при работа в тежка производствена среда.

Съгласно един доклад на Euromonitor, растящата потребност от нови видо­ве здравословни храни в България е до­вела до бум в пазара на зърнени изделия за бързо хранене, което го е превърнало в приоритет за инвестиране. Използ­вайки възможността за постигане на конкурентни цени, местните произво­дители са навлезли в този благодатен пазар. Очаква се до 2010 г. ръстът на потреблението, след известно успоко­яване на бума, да се задържи на около 9% годишно. Устойчивият ръст се дъл­жи на комбинация от фактори, като ускоряващият се темп на живота, увеличаващите се доходи и растящото осъзнаване на полезността на този вид опаковани и удобни за консумация хранителни продукти. В допълнение експанзията на супермаркетите, успо­редно с развитието на снабдителски­те вериги, ще играят жизнено важна роля за задоволяване на растящото търсене на този вид храни. Тези бла­гоприятни условия, както и податли­востта на зърнените храни­телни продукти на ефек­тивни опаковъчни про­цеси, предопределят възможностите за перспективни пе­челивши инвести­ции от български­те производите­ли на храни в гъв­кави универсални интегрирани опа­ковъчни системи за традиционни и нови видове здра­вословни зърнени продукти, готови за консумация.

 
01.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Тенденции в опаковането

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар