Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Глобализацията дава рамо на логистичните технологииБързото развитие на търговията в България доведе до съществени промени в логистичните дейности. Ръстът на продажбите и разширяващото се териториално разпределение на стоките подбужда нарастващото търсене на складови площи и съвременни системи за дистрибуция. Конкуренцията налага намирането и прилагането на модерни логистични и опаковъчни решения.

През 2007 г. глобалните снабдителски вериги отбелязаха сериозни постиже­ния в повишаването на ефективност­та и подобряването на обслужването на клиентите. Въпреки това повече­то компании не успяха да напреднат достатъчно в управлението на снаб­дяването и по-конкретно в увеличаването на гъвкавостта, ефективното реагиране на промените в търсенето и въвеждането на екологично целесъо­бразни практики. От изследването на AMR (Американска компания от независими експерти, която изследва пре­сечните области на различни видове стопански дейности, като се фокуси­ра върху управлението на снабдител­ските вериги и логистичните опера­ции — Б. ред.) са кристализирали и тен­денциите в управлението на снабди­телските вериги и логистиката за 2008 г. Очаква се технологиите в тези сфери да имат стабилен ръст. Компа­ниите ще се фокусират върху възмож­ностите за включване на неизползваните ресурси (outsourcing) в близки (съседни) страни с цел увеличаване на бързината, особено когато има въз­можност за поевтиняване на операци­ите с отчитане на скритите разходи за производства с по-ниска себестой­ност. Ще се почувства недостиг на квалифицирани мениджъри за все по-сложните глобални снабдителски вериги. Ще се наблегне на смекчаване­то на рисковете в снабдяването. Вни­манието към RFID ще нарасне поради увеличените възможности за възвръ­щане на инвестициите. Планирането на операциите и продажбите ще се прилага заедно със софтуерни услуги за управление на резултатите. Все по­вече ще се използват инструментите за симулиране на ситуации и за анализи от вида „Какво ще стане, ако…“ (What-if). Бързо развитие търпят новите ре­шения с използване на RFID за контрол и проследяване на продуктите в дист­рибуторските центрове и в складови­те помещения. За ценни продукти се очаква въвеждането на т.нар. RFID портали, които представляват вход­ни „клетки“ със специален достъп за определени лица. С помощта на иден­тификационните чипове в личните баджове се осигурява достъп през пор­тала само на оторизирани лица. Едно­временно с това чиповете разчитат и продуктите, които напускат помещението, като ги свързват със съот­ветното лице. Така се създава контро­лен процес, при който се знае кой кога е в помещението и какви продукти е изнесъл. За палетизираните продукти се използват и разтегливи обвивни фолиа, които осигуряват продуктите срещу кражба.
За засичане и наблюдаване на обек­тите в складовете е разработена система за локализиране в реално време с използване на RFIDтехноло­гията. Комбинирана със записваща ви­деокамера, която се включва при ска­нирането на обектите с чипове, сис­темата дава възможност на логис­тичните компании да регистрират преместванията в складовете. Тази система може да се програмира и за включване на видеозапис всеки път, когато тя „почувства“, че продуктът с монтиран на него чип се премества.
Така се прави запис и на всеки, който премества продукта.
Намаляването на разходите по дължината на снабдителските вериги е най-голямото предизвикателство за логистиците. В много случаи начинът на опаковане на продуктите за транспортиране и последващо складира­не при дистрибуторите и клиенти­те предоставя големи възможности за икономии. Има много примери, при които слабият дизайн на транспорт­ната опаковка оказва негативно влия­ние върху разходите за нейното про­изводство, формирането на товарни­те единици и опазването на продукти­те от увреждания по време на транс­порт. Освен това, ефективността на манипулирането, оползотворява­нето на складовите пространства и разходите за дистрибуция определено се влияят от опаковъчния дизайн. Един чувствителен към влага продукт без­проблемно може да бъде превозван в сухо авто ремарке, но ако транспорт­ната опаковка не е изработена от вла­гоустойчиво велпапе, ще трябват значително по-скъпи специални средства за по-нататъшния превоз на продукта във влажен климат. Много изпраща­чи на пакетни пратки обръщат вни­мание само на теглото и на дистанцията на превозите. Но това е само част от факторите, които трябва да се вземат предвид. Опаковането на пратките може да има значител­но въздействие върху разходите за доставките. За да се управляват до­бре разходите за превозите, е необхо­димо съобразяване със следните фак­тори: преоразмерените опаковки, кои­то надвишават стандартите за то­варните пространства, теглото и плътността на товара, както и опа­ковките, чиято форма е несъвместима с автоматизираните, високоско­ростни сортировъчни линии, привли­чат след себе си допълнително так­суване. Понякога преосигуряването с удароомекотяващи материали за из­бягване на увреждания на продукта по време на транспорт води до преораз­меряване на опаковката спрямо голе­мината на продукта за превоз. В таки­ва случаи трябва да се сравни рискът от увреждане и преразходът за превоз на увеличения обем. В много случаи намаляването на размерите на опаков­ката не води до увеличена опасност от увреждане. По отношение на фор­мата на опаковката, ако е неподходя­ща за конвейерните линии, трябва да се търси възможност за привеждане­то œ към приемлива форма. Ако таки­ва промени са невъзможни, може да се търси предоговаряне на условията за превозите, например, на отношение­то тегло/размери или на плътност­та на товара. Друг подход за намаля­ване на разходите за превозни услуги е намаляване броя на опаковките за да­дената дестинация чрез обединява­нето им в по-малко на брой по-големи единици. Две 10-килограмови опаковки ще бъдат таксувани по-скъпо в срав­нение с една 20-килограмова, защото намаляват относителните разходи за манипулиране на товара. Повторното използване на опаковките може да до­веде до намаляване на разходите, но това не може да се прави продължи­телно, тъй като якостта им намаля­ва с времето, а уякчаването им чрез укрепване, обвързване и/или вторич­но обвиване ще увеличи разходите, както и недоволството на сортиро­вачите, чиито линии ще се затрудня­ват от транспортирането на такива опаковки. Добре е изпращачите да са запознати с операциите по манипули­рането и превозите на техните паке­тирани продукти, за да осъзнаят кол­ко важно е правилното опаковане за сигурността на доставките и свърза­ните с тях разходи. Клиентите им със сигурност ще бъдат доволни от подо­бреното опаковане на получаваните от тях продукти.

 
05.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Тенденции в опаковането

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар