Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Групово опаковане по време на кризаЗа да намалят разходите и цените, производителите на хранителни продукти започват да използват
по-евтини опаковки. Някои преминават от пластмасови към картонени, други – от метални кутии към РЕТ бутилки, трети въвеждат многооборотни опаковки. Много от тях предпочитат еднослойните пред многослойните опаковъчни материали или потребителски опаковки с по-големи вместимости. Търсят се доставчици на опаковки с опростен дизайн или печат с по-малко цветове и нюанси. В много случаи е приложимо и предлагането на продукти в групови опаковки, които са по-удобни за магазините и по-изгодни за купувачите.

Малките производители на плодови сокове,в усилията си да намалят раз­ходите за опаковане,могат да комби­нират различни подходи по подобие на английската Orchard Pig. Тази компания успешно е преминала от използване­то на каси с вътрешни прегради към ръкавно обвиване на групи от 0,75 л 0,50 л и 0,25 л бутилки с ябълков сок и сайдер върху подложки. Груповото опа­коване в свиваемо фолио е изгодно и по отношение на складовите разходи — ръкавното фолио на рула и подлож­ките заемат много по-малко складо­во пространство в сравнение с каси­те от вълнообразен картон. Успоредно с това,за този вид групово опако­ване се използват по-малко опаковъчни материали,което е принос на компа­нията към опазване на околната сре­да. Това оптимизиране е постигнато с инвестиране в нова машина за свива­емо ръкавно опаковане с ръчно манипу­лиране - ES60 — на английската компа­ния Wraps UK. Компанията произвежда гама от опаковъчни машини — от ръч­ни до напълно автоматизирани систе­ми за обвиване в свиваемо фолио.

За да увеличи въздействието на груповата опаковка върху купувачи­те в магазинната мрежа и достъпа им до продуктите с цел увеличаване на продажбите, - Smurfit Kappaе комби­нирала отделяем капак от вълнообра­зен картон и олекотена подложка от плосък картон с цветен печат. С от­делянето на капака и поставянето ù в местата за продажбите,групова­та опаковка придобива вид на удобен дисплей,който способства за благо­приятно възприемане от купувачи­те. Опаковката въздейства и с ясно­то подсказване,че е изработена с по малко опаковъчни материали и e на­пълно рециклируема. Освен за бути­лирани продукти,груповата опаков­ка е подходяща за охладени и замразе­ни продукти,тъй като е влагоустой­чива. След големия ù успех в Германия и Чехия,се очаква тази удобна за тър­говията на дребно и изгодна за потре­бителите групова опаковка да превзе­ме и английските пазари след пред­ставянето ù на изложението Easyfairs Packaging Innovations show в началото на тази година.

Когато не е нужно опакованите продукти да бъдат подредени,могат да се използват опаковъчни машини за уедрено опаковане в пликове и торби. С такова предназначение е специално препроектираната вертикална опако­въчна машина 301РР-Т на ennRennco,-,ко­ято с обърнатата си система за из­работване на шевовете без обрязва­не произвежда евтини гъвкави групо­ви опаковки. Новият възел към маши­ната за интерфейса „човек — машина“ осигурява едновременно лесна и бърза пренастройка и мониторинг на рабо­тата на машината. Друг модел на ма­шината е снабден със захранваща лен­та за групово опаковане на специфич­ни продукти.

За групово опаковане на нестабил­ни продукти със заострени горни час­ти,с издута,конична или овална фор­ма,с фолийни капачки или трудни за манипулиране,Douglas Machine,Inc. предлага своята машина за опаковане в каси Axiom® IM. Устройството за захващане,повдигане и поставяне на продуктите след контролната стан­ция ги подрежда директно в касата,като следи движението им при висо­ки скорости на работа. Тъй като кон­струкцията на машината и на касата са създадени така,че отпада нужда­та от устройство за отваряне на ка­сите при тяхното пълнене,поддръж­ката и производствените разходи са намалени,респ. стойността на групо­вото опаковане е по-ниска в сравне­ние с други подобни машини.

Малките порционни потребител­ски опаковки за сметана за кафе обик­новено се опаковат групово и са с раз­лични качества,вкл. с намалено масле­но съдържание. За да могат различни­те видове продукти да се различават лесно от клиентите,магазинерите и складовите оператори, - Pritchittsе про­ектирала и въвела на пазара нова групо­ва опаковка с цветово кодиране за про­извежданите от нея единични опаков­ки със сметана. Груповата опаковка е особено удобна за кетъринга и спома­га за увеличаване на общата ефектив­ност на дейността на фирмите от този бизнес. Графичният дизайн на гру­повата опаковка подчертава ясно и разбираемо качествата и полезност­та на продуктите във вместените в нея потребителски опаковки.


 
09.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Тенденции в опаковането

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар