Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Добрата бирена опаковкаВ следващите редове ви представяме мненията на специалисти в някои от големите български производители на бира по въпроси, свързани с опаковането на пенливата течност.

Кои са важните характеристики на добрата бирена опаковка?

Лидия Ставрева: Най–важните харак­теристики на добрата бирена опаковка са да запази свежестта и качествата на бирата като вкус, цвят и газировка.

Павел Христов: Днес бирата се бути­лира в доста разнообразни опаковки — стъкло, метал, PET. Качеството на опаковката е много важно, доколкото тя трябва да гарантира отличните ха­рактеристики на съхраняваната теч­ност в обозначения срок на трайност. Разбира се, поради различния вид на ма­териала, от който се изработва опа­ковката, варират и изискванията към характеристиките, на които тя тряб­ва да отговаря. Все пак бихме могли да ги обобщим до следните няколко:

  • Добро качество на материала, от който е произведена опаковката. Повърхността в контакт с бирата трябва по никакъв начин да не про­меня или влияе на характеристики­те на течността — вкус, аромат, бистрота и пенливост;
  • Механичното представяне на опаковката. Тук от значение са дистрибутирането на материала, устойчивост на компресия, на па­дане, на спукване, пропускливост на течности, топлинна стабилност, здравина на стените и отваряне;
  • Динамика на обмяната на газове (СО2 и О2), което е важен функцио­нален параметър, особено при PET опаковките.
  • Осигуряване защита срещу слънче­ва светлина.
  • Не на последно място, за нас от значение е и опаковката да щади околната среда. Тя трябва да има възможност за многократно из­ползване (депозитния стъклен ам­балаж), да може да бъде рециклира­на, да бъде олекотена.
  • Ние закупуваме единствено опа­ковки, които отговарят на високи­те стандарти за качество на AB InBev — най–големия производител на бира в света, част от групата на който е и „Каменица“ АД.
  • Не на последно място за добрата опаковка от значение е и нейният дизайн — задоволяващ изисквания­та на потребителите за удобство и съвременност.

Дончо Хаджиев: На първо място това е материалът, от който е направе­на — той трябва да е безопасен за здравето на хората и за околната сре­да. Изискванията към опаковките са постановени според българския закон за опаковките. За нас следващите по важност характеристики са ергоно­мията и дизайна на опаковката. От изследванията, които се правят пе­риодично, знаем, че за хората, които обичат нашите продукти, е важно и опаковката да е удобна. При разработ­ването на структурния дизайн на бире­ните бутилки и избора на материали­те, от които да се произвеждат, ние обръщаме основно внимание на удоб­ството и лесния достъп до продукта ни. Дизайнът, от друга страна, допъл­ва функционалността на опаковката и е основен носител на идентичността на марката. Нашите марки са лидери на пазара и искаме да ги покажем на ра­фта в магазина по най–добрия начин.

Като един от най–големите произ­водители на бира в България сами ли произвеждате опаковките си, или си партнирате с външна фир­ма, специализирана в тази област? Българска или чуждестранна е фир­мата–производител, чиито опаков­ки ползвате?

Лидия Ставрева: На този етап ние не произвеждаме опаковки. Партнираме си с фирми, специализирани за произ­водство на опаковки — засега само бъл­гарски производители.

Павел Христов: Ползваме опаковки, производство на български и чуждес­транни фирми. Имаме партньори и доставчици от цял свят.

Дончо Хаджиев: Ние не произвеждаме опаковки, а работим с най–големите и най–добрите фирми, специализирани в производството на стъклени, PET, алу­миниеви, метални и хартиени опаков­ки. Сред тях има такива, които се на­мират в България, но редица други са в чужбина. По отношение на проекти­рането на опаковките и графичния им дизайн, работим с български и чуж­дестранни агенции, специализирани в бранд дизайн решенията. Например, по проекта за освежаване на опаковките и графичния знак на марката „Загорка“ освен с вътрешен екип работехме и с английска, и с българска агенция.

Какви са най–важните изисквания за опаковките на бира? Работи ли се в България по европейски стан­дарти в това отношение и спаз­ват ли се те от фирмите, при­състващи на българския пазар?

Лидия Ставрева: Основно изискване към опаковките е запазването на ка­чествените показатели на пивото. Те не трябва да допускат окисляване на бирата, изразяващо се в промяна на цвета, вкуса и газировката. Опаковка­та трябва да има здравина и надежд­ност при съхранение и транспорти­ране. Фирмите производители на бутилки, с които ние работим, актив­но интегрират европейските норми в своите производства и притежават сертификати по ISO 22000.

Павел Христов: Качеството е най–ва­жното изискване към опаковките за бира. Европейските стандарти в това отношение са строго съблюдавани от българските фирми, с които работим. Това е едно от съществените задължи­телни условия, на които трябва да от­говарят нашите български партньори.

Дончо Хаджиев: Действащото законо­дателство в България е съобразено с из­искванията на Европейския съюз по от­ношение на опаковките. Всички големи производители на бира в България имат отношение и работят според това за­конодателство. В „Загорка“ АД, като част от групата на Heineken и акти­вен член на Съюза на пивоварите в Бъл­гария, не можем да си позволим компро­мис както с качеството на продукта, който произвеждаме, така и с неговата опаковка. Вярваме, че това са чертите, които ни правят силни на пазара — в ма­газините, ресторантите, баровете..

Във времето на глобална икономи­ческа и финансова криза смятате ли, че производителите на опаков­ки в България трябва да предпри­емат някакви промени по отноше­ние на технологиите за производ­ство, качеството или цените на предлаганите от тях продукти?

Лидия Ставрева: Да, в условията на глобална икономическа криза по наши задания фирмите предприемат дейст­вия, свързани с разработването на по–олекотени опаковки, с по–голяма елас­тичност и здравина, което води до икономия на материал и подобряване на качеството на опаковката. Това ще позволи запазване на конкурентоспо­собни цени на пазара.

Павел Христов: Качеството на опа­ковките, ползвани от нас и произведе­ни в България, е на отлично, европейско ниво. Цените са по–конкурентни спря­мо европейските. Вследствие на иконо­мическата криза цените на суровините и материалите бяха намалени допълни­телно, което от своя страна доведе до допълнително понижаване на крайните цени на опаковките. Нужно е обаче бъл­гарският производител да се развива в областта на нововъведенията при опа­ковките и на новите технологии, тъй като някои от последните иновации не са достъпни на българския пазар.

Дончо Хаджиев: Динамиката и поде­мат на пазара за последните 6–7 го­дини не позволяваха голямо търсене и предлагане на алтернативни мате­риали или технологии — избираше се това, което е най–лесно приложимо в практиката. Ефективността на при­ложение, ниската себестойност и ка­чеството на използваните материа­ли в опаковките винаги ще са водещи фактори за избор на производител. Но според нас в момента имаме шанса да направим крачка напред и в технологи­ите, и в материалите за опаковки чрез наблягане на иновациите в бранша.

Това, което е от голямо значение, е мисълта за бъдещето — как да опазва­ме по–ефективно околната среда, как да направим моментите на общуване между продуктите и консуматорите още по–приятни и забавни. Това със си­гурност ще ни изведе по–силни от на­стоящия период на криза.

 
12.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Тенденции в опаковането, Интервюта

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар