Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Европа подпомага опакованетоЗа да подпомогнат производителите на храни да постигнат най-добри пазар­ни показатели за своите опаковки, Ев­ропейската организация за опаковане и околна среда и Шведският институт по опаковане лансират Програма за ев­ропейската потребителска кошница. С Програмата ще се набират данни за опаковането и социологическа инфор­мация, за да се подпомогне индустри­ята да осмисли силите, които движат развитието и търсенето на опаковки. Резултатите ще дадат картина на по­требителската кошница, на отделни продуктови категории, на видовете опаковъчни материали и на конкретни­те опаковки. Съчетани с различните параметри на демографията, поведе­нието на потребителите и стила на живот, тези резултати ще позволят на производителите да балансират потребителското търсене на функцио­нални опаковки с икономическите и еко­логическите изисквания на деня.


Европейската комисия (ЕК) пуска в действие цяла серия проекти за засилване на изследователската и развойната дейности в хранителния сектор с оглед увеличаване на него­вата конкурентоспособност. Финан­сирането е част от политиката на ЕК за подпомагане разработването на нови видове хранителни продукти и преработвателни технологии. Част от изследванията ще са насочени към органичните храни, здравословното хранене, оползотворяване на отпадъ­ците и изследване на генно модифици­раните храни, както и за подпомагане на експорта и разширяване на пазари­те на европейските храни, напитки и селскостопанска продукция.

Някои европейски правителства отпускат грантове на компании и търговски вериги за разработване на олекотени и удобни за употреба опаковки за масови потребителски стоки (хранителни и за бита) с цел намаляване на масата отпадъци от използвани опаковки, постъпващи от домакинствата в контейнерите за битови отпадъци и в сметищата.

Брюксел финансира тригодишна Програма за изследователска и раз­война дейност и квалификация в об­ластта на радиочестотните иден­тификатори (РЧИД), които се очаква да станат панацея в снабдителските вериги, опаковането на стоките и изграждането на глобална мрежа за продуктова информация.

За подпомагане на индустрията в усвояване на сложното еврозаконода­телство се провеждат интерактивни курсове с производители и търговци, на които се осветляват и разискват принципите и приложението на евро­законите за храните, съставките, добавките, ингредиентите, новите генно модифицирани продукти, сигур­ността и безопасността на храните, тяхното етикетиране, твърденията за хранителна и здравна стойност, декларациите за алергени и т.н.

Правилата за регулиране вноса на храни в ЕС установяват съгласуван списък на страните и компаниите, ко­ито спазват стандартите за сигур­ност и тестване на хранителните продукти. Страните трябва първо да се обръщат към ЕК за одобрение, която проверява наличието на съот­ветните компетентни органи, регу­лиращи хранителното производство съобразно международните стандарти. След това експортьорите канди­датстват за включване в списъка на одобрените вносители, за което е нужно да бъдат редовно проверявани от органите за контрол на сигурнос­тта на храните по цялата производ­ствена верига в техните страни.

Наскоро е учредена Асоциация, представляваща европейската индустрия за храни и напитки, която ще подгот­ви схема за работа върху диетите, фи­зическата активност и здравето и ще лансира препоръчително етикетиране за хранителната стойност на проду­ктите. Успоредно с консултациите по Зелената книга за храненето, предло­женията за твърденията за здраве­то и разбора на законодателството за етикетирането на хранителните продукти, Асоциацията ще работи с широк кръг представители на об­ществеността, частния и неправи­телствения сектор. Препоръките, ко­ито включват поставяне на етикети за хранителната стойност отпред и отзад на опаковките, се основават на единен списък на хранителните съставки, хранителната стойност на една порция и препоръчвани дневни количества. Успоредно с това се про­веждат информационни кампании за стимулиране на здравословния начин на живот и подобряване на хранител­ната информация върху опаковките.

Задвижвано от затягащите се изисквания на законодателството за отпадъците и от твърдо устано­вените цели на ЕС, оползотворяване­то на пластмасите в Съюза расте стабилно. В голяма степен това се дължи на компаниите за рециклиране, които предоставят своите услуги на сектора за напитки, в който пласт­масовите опаковки имат растящ дял. През миналата година ЕК почти удвои целите за рециклиране на опаковки, тъй като все повече храни и напитки се опаковат в пластмаса, по-специал­но – РЕТ благодарение на неговото по-ниско тегло и по-големите удобства в сравнение със стъклените опаковки.

През 2005 г. рециклирането на РЕТ опаковки в ЕС се е увеличило с 15% в сравнение с предишната година. Най-голям ръст е отбелязан в Германия, Франция и Полша. Над половината количество се преработва в полиес­терни влакна, а листовият полиестер от вторичен РЕТ бележи висок ръст поради търсенето му за термофор­мовани опаковки и изделия. 15% от РЕТ втора употреба се използват в произ­водството на бутилки.

 
01.09.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Тенденции в опаковането

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар