Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Европа – атрактивен пазар за производителите на напитки BRAU Beviale 2008Повече от 1400 изложители и 34 000 посетители се очакват в панаира на Нюрнберг между 12 и 14 ноември за изложението за напитки BRAU Beviale 2008. На тазгодишното издание на най-влиятелното изложение за индустрията на напитките фокусът ще бъде поставен върху новите продукти и иновациите, тенденциите на пазара и развойната дейност. Ще бъде наблегнато и на подготовката за инвестиционни решения в предлаганите сегменти – суровини за напитки, технологии, логистика и маркетинг. Специализираните форуми тази година са в ключови области като енергийни и информационни технологии. Предстои да бъде връчена и престижната награда за най-добра бира „European Beer Star“.

Германската награда за опаковки – за първи път на BRAU Beviale

Германската награда за опаковки за първи път ще бъде връчена в рамките на BRAU Beviale. Макар и нова за изложе­нието на напитките, тя не е нова за панаира в Нюрнберг. Посетителите ще могат да се възхитят на иновативни­те, оригинални, дори гениални „кандидатури“ за германска­та награда за опаковки, която от години се присъжда на изложението за опаковане FachPack. Германският инсти­тут по опаковането взе решение да продължи успешното партньорство с панаира в Нюрнберг и в годините, в кои­то не се провежда FachPack, отново да връчи своята на­града за опаковки. Основателна причина за това решение е, че оптимизирането на опаковките за напитки винаги е било основна тема за специалистите в бранша.

През 2007 г. номинациите за тази награда бяха 300, включително 10-литров бирен кег с патентована систе­ма за налягане, която гарантира дълготрайна свежест на напитката; стъклени бутилки smoothie с впечатляваща семпла форма; кенове за газирани напитки, които прили­чат повече на торбички или РЕТ бутилки.

Церемонията по присъждане на наградата ще се със­тои още в първия ден на изложението, 12 ноември в зала „Санкт Петербург“ на CCN Ost. Специализираните форуми „Германска награда за опаковки 2008“ и „PackVision“ ще се проведат в зала 4А.

Ключов икономически фактор: Производството на напитки в Европа

Преработвателната индустрия на Европейския съюз е ос­новен независим сектор от икономиката, чийто дял е око­ло 1/5 от общото производство на ЕС и дава работни мес­та на около 34 млн. души. Хранително-вкусовата промишле­ност, която е част от преработвателната индустрия, е произвела около 2% от БВП на Съюза (данните са за 2006 г.). Това на пръв поглед не звучи много, но общият оборот на този сектор възлиза на 870 млрд. евро за 2006 г. и със своите 4,3 млн. души работна ръка е най-големият „рабо­тодател“ в преработвателната индустрия.

Като следствие от глобализацията и сливанията на компании през изминалите години бяха закрити много ра­ботни места. Въпреки това, производителите на напитки – особено на алкохолни, не се налага да скромничат, когато става въпрос за броя на заетите в сектора. В производ­ството на алкохолни напитки са заети 50 000 души, като броят на индиректно ангажираните към този сектор е около 250 000. Бирената индустрия отбелязва дори по-зна­чителни цифри: 3 000 пивоварни в Европа дават работа на 164 000 души и създават заетост за още 2,6 млн. души. Тези цифри са съизмерими с икономиките на страни като Финландия, Дания или Словакия (Данните са на International Center for Alcohol Policies, 2006).

Ако към тези цифри се прибавят и 3 000 заети в ре­кламния бизнес, 38 000 души, заети в опаковъчната индус­трия (производство на бутилки, кенове, кашони), 15 000 за­ети в машиностроенето и около 145 000 – в селското сто­панство, това прави 3 млн. работни места или 2% от ра­ботните места в ЕС.

Развитие на нови продукти – с идеята за здраво­словно хранене

В пивоварната и в хранителната индустрия доминират малките и средните предприятия. Това е основна грижа за Европейската комисия, тъй като се задава въпросът как тези предприятия ще могат да си осигурят инвестиции за развитие на нови продукти, за да могат да се справят с демографските проблеми, различните заболявания, с разли­чията в начина на живот и същевременно да устоят на на­плива на конкуренцията. В Лисабонската стратегия са за­ложени цели разходите за развойни проекти и проучвания да нараснат до 3% от БВП на ЕС, при което 2/3 ще се пое­мат от предприятията, а 1/3 – от публичните финанси.

В дългосрочен план основна цел на производството на напитки ще бъде създаването с помощта на науката и но­вите технологии на такива продукти, които ще могат да отпечатат на своя етикет „Намалява риска от...“ или „По­добрява функцията на...“. Днес вниманието е насочено към азиатския пазар, където се изследват биоактивните със­тавки на азиатските растения, използвани в китайските и японските напитки. Фирмите, които работят в глоба­лен мащаб с добре оборудвани отдели за изследвания и раз­витие, със сигурност ще имат стратегическото предим­ство пред малките и средни предприятия в индустрията.

Ръст на пазара на опаковъчни машини в свето­вен мащаб

Асоциацията на производителите на машини за храни­телната индустрия и на опаковъчни машини в рамките на VDMA (Съюз на германските производители на машини) очаква ръст от 3 до 5% в продажбите за 2008 г. Гръбнакът на добрата конюнктура в бранша е успешната търговия в Европа. Производственият обем на машини за хранител­ната индустрия и на опаковъчни машини през 2007 г. нарас­на до 10,6 млрд. евро (за сравнение той е бил 9,4 млрд. евро през 2006 г.). Почти 73% от този обем са били машините за износ. Ръстът при опаковъчните машини е с 11% и през 2007 г. производството им е било 5,1 млрд. евро. Основни­те страни, които купуват тази техника, са САЩ, Русия, Великобритания и Франция. По данни на VDMA световни­ят пазар на опаковъчни машини възлиза на 21,8 млрд. евро, като германските производители затвърждават водеща­та си позиция с 22,8% дял пред Италия (16,5%) и САЩ (11%).

Фокус върху водещата роля на технологиите

Водещата роля на технологиите в производството на на­питки е основа за силния експортен потенциал на индус­трията. Средното ниво на иновационния цикъл е около че­тири години. Всички производители непрекъснато рабо­тят върху подобренията в детайли и оптимизирането на процесите за техните предприятия. Например, вече е въз­можно комбинирането на машините за издуване на бутил­ки и пълначните машини в стерилна среда, така че въз­душните конвейери, които са свързани с голям риск от де­фект и смесване на течности, може да отпаднат. Така се намалява площта на работната площадка, спадат енер­гийните и инвестиционните разходи. От гледна точка на рентабилност е важно увеличаването на времето за пъл­нене и намаляване на времето за почистване на тези сте­рилни инсталации, като в същото време те трябва да от­говарят на най-високи стандарти за микробиологична си­гурност. Всяка десета част от грама спестен матери­ал, използван за производството на РЕТ бутилки, генерира огромни спестявания на материал, а оттам – и на сред­ства, за една година. Днес вече се произвеждат здрави 0,5-литрови бутилки, които тежат само 9 или 10 г – наполови­на от теглото на стандартно писмо. Решение намират и проблемите, свързани с рециклирането на РЕТ-бутилките.

Кенът е много популярен, особено в Централна и Из­точна Европа. По информация на Европейския съюз на производителите на метални кутии (кен) за напитки (Beverage Can Makers Europe – BCME) броят на продадени­те в Европа метални кутии през 2007 г. е нараснал с 10% до рекордното ниво от 50,2 млн. В Централна и Източна Европа този ръст е 20,5%. Най-големите пазари за метал­ни кутии за напитки са Великобритания, Испания, Русия и Полша. Нови технологични тенденции в тази област са ку­тиите с възможност за повторно затваряне и специални­те етикети върху капачката от много тънко алуминиево фолио за хигиенна защита.

Британската компания за маркетингови проучвания „Евромонитор“ предвижда ръст от 2,7% за металните ку­тии и 1,8% ръст за стъклените бутилки в световен мащаб. Бутилката от РЕТ е с очакван годишен ръст от 5,6% и на­растване на броя на използваните бутилки от 326 млрд. през 2007 г. до 406 млрд. през 2011 г. Прогнозите за използ­ването на стъклени бутилки и кенове за същия период е съ­ответно 414 млрд. и 287 млрд.

Ръст на пазара на напитки в Централна и Източ­на Европа

Ако консумацията на глава от населението на газирани на­питки в Централна и Източна Европа беше едва 271 л през 2000 г., то през 2007 г. тя е повече от 431 л. За същия пери­од в Западна Европа този показател е 741 л. По отношение на консумацията на неалкохолни напитки Германия е лидер в Европа с 3 361 напитки на глава от населението.

Средният западноевропеец е изпил 1 141 л бутилирана вода през 2007 г., докато в Централна и Източна Европа тази цифра е едва 351 л. Въпреки това ръстът в този сег­мент в Централна и Източна Европа е много по-висок от Западна.

Средното ниво на консумация на охладен чай (ice tea) в Централна и Източна Европа е едва 21 л на глава от насе­лението. Този сегмент все още дори не съществува в ста­тистиката на страни като Русия, Беларус, Естония, Бълга­рия, Украйна, Полша, Латвия и Литва.

Времето ще покаже дали т.нар. луксозни води ще ста­нат популярни при нарастващото потребление на мине­рална вода в развиващите се пазари. Луксозните води са много повече начин на живот, отколкото средство за утоляване на жаждата. Особено що се отнася до техните опаковки – много често това са дизайнерски решения и бу­тилките им приличат повече на флакони за парфюми или стъклени топки. Но тук по-важни са „вътрешните качест­ва“, като например, високото съдържание на кислород.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар